آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 422,730 41,685,657,807 Rls. 470,073 $
2 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 110,000 36,960,000,000 Rls. 880,000 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 1,313,085 25,868,646,208 Rls. 288,878 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 449,590 21,515,196,180 Rls. 500,568 $
5 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 421,540 20,466,348,000 Rls. 487,294 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 29336100 ملامين 300,000 19,976,690,800 Rls. 458,700 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 29336100 ملامين 400,000 19,387,200,000 Rls. 461,600 $
8 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 903,880 17,864,944,453 Rls. 190,157 $
9 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 159,570 16,567,125,130 Rls. 176,782 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 306,000 15,293,610,108 Rls. 364,134 $
11 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 14,202,720,000 Rls. 336,000 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 250,100 13,743,245,100 Rls. 325,130 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 681,822 12,854,935,699 Rls. 150,001 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 595,060 11,789,391,264 Rls. 130,913 $
15 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,224,643 11,720,243,075 Rls. 268,835 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 11,310,000,000 Rls. 260,000 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 143,330 11,136,720,000 Rls. 265,160 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 507,530 10,570,612,259 Rls. 111,657 $
19 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 86,342 8,283,515,222 Rls. 93,905 $
20 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 150,000 8,190,000,000 Rls. 195,000 $
21 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 826,032 7,944,771,920 Rls. 181,727 $
22 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,392,000,000 Rls. 176,000 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 60,000 6,765,954,000 Rls. 78,000 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 326,060 6,593,580,936 Rls. 146,727 $
25 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 129,492 6,079,108,500 Rls. 142,697 $
26 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو 21,000 5,722,542,000 Rls. 63,000 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 604,780 5,610,095,415 Rls. 133,051 $
28 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 593,718 5,494,479,460 Rls. 128,878 $
29 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 128,152 5,382,384,000 Rls. 128,152 $
30 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 564,920 5,219,844,000 Rls. 124,282 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 551,897 5,099,556,000 Rls. 121,418 $
32 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 89,050 4,313,274,000 Rls. 102,697 $
33 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 226,720 4,285,008,000 Rls. 102,024 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو 24,000 4,176,000,000 Rls. 96,000 $
35 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو 21,912 3,996,047,616 Rls. 43,824 $
36 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 85,005 3,982,953,400 Rls. 92,006 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 414,525 3,830,190,000 Rls. 91,195 $
38 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو 24,000 3,797,976,000 Rls. 88,800 $
39 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 227,040 3,658,250,112 Rls. 45,408 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151110 ک کک ک مرمر 129,530 3,603,651,384 Rls. 41,558 $
41 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 432,980 3,590,579,664 Rls. 95,256 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 84,254 3,538,668,000 Rls. 84,254 $
43 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 188,780 3,235,651,444 Rls. 37,756 $
44 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 182,650 3,214,311,230 Rls. 36,530 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 345,303 3,190,572,000 Rls. 75,966 $
46 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029210 ک ک ک رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کندهککاری و حکاکی نشده/سنگ تراشکپذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيكکكاري و همانند، از سنگ 73,548 2,917,740,000 Rls. 35,000 $
47 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,775,776,000 Rls. 32,000 $
48 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 50,010 2,766,953,280 Rls. 65,013 $
49 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 298,400 2,757,216,000 Rls. 65,648 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,274 2,562,800,448 Rls. 61,019 $
51 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو 24,000 2,498,198,400 Rls. 28,800 $
52 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 175,260 2,488,892,000 Rls. 29,726 $
53 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 25,500 2,347,018,608 Rls. 27,146 $
54 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو 11,760 2,314,385,640 Rls. 24,696 $
55 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 126,320 2,294,830,176 Rls. 25,264 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 230,714 2,145,498,390 Rls. 50,757 $
57 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 37,820 2,140,068,978 Rls. 25,972 $
58 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 43,444 2,094,581,810 Rls. 49,007 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 225,530 2,083,872,000 Rls. 49,616 $
60 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 45,376 1,908,390,625 Rls. 21,767 $
61 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 216,280 1,822,166,460 Rls. 43,256 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 40,300 1,809,864,000 Rls. 43,092 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 302,505 1,806,284,000 Rls. 42,925 $
64 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 186,320 1,744,576,960 Rls. 40,991 $
65 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 144,600 1,738,247,271 Rls. 18,123 $
66 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 77,590 1,712,239,068 Rls. 21,444 $
67 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 167,617 1,662,350,030 Rls. 38,094 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 185,200 1,555,680,000 Rls. 37,040 $
69 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 183,764 1,543,626,000 Rls. 36,753 $
70 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 1,719 1,384,895,160 Rls. 17,344 $
71 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 24,182 1,358,988,500 Rls. 15,718 $
72 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 66,014 1,342,593,258 Rls. 14,523 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 77,600 1,313,676,988 Rls. 15,217 $
74 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 150,920 1,289,910,100 Rls. 17,344 $
75 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 74,360 1,225,452,800 Rls. 14,872 $
76 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 140,630 1,181,292,000 Rls. 28,126 $
77 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 25,500 1,178,772,690 Rls. 27,956 $
78 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 210,810 1,178,302,179 Rls. 14,757 $
79 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 228,752 1,152,942,000 Rls. 27,451 $
80 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 9,600 1,073,414,735 Rls. 25,486 $
81 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,000 1,035,667,872 Rls. 11,051 $
82 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,520 983,471,125 Rls. 11,375 $
83 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 23,220 979,228,035 Rls. 10,449 $
84 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,910 971,001,124 Rls. 10,835 $
85 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 68,000 923,286,000 Rls. 21,983 $
86 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,000 893,893,000 Rls. 20,900 $
87 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 9,735 843,350,143 Rls. 9,552 $
88 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 44,916 817,311,800 Rls. 19,225 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,300 816,996,000 Rls. 9,915 $
90 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36,388 812,172,100 Rls. 13,929 $
91 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 24,770 808,767,817 Rls. 8,899 $
92 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 14,660 795,744,126 Rls. 18,882 $
93 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 51,030 795,440,220 Rls. 18,136 $
94 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,980 774,732,000 Rls. 18,446 $
95 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 124,590 754,008,939 Rls. 8,692 $
96 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 41,129 742,812,000 Rls. 17,686 $
97 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 47,790 739,956,000 Rls. 17,618 $
98 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39,250 732,685,590 Rls. 17,172 $
99 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 42,190 699,254,400 Rls. 16,224 $
100 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 47,400 694,554,000 Rls. 16,537 $
مجموع کل
550,890,079,231 ريال
مجموع کل
10,301,443 دلار