آمار کل " صادرات به" کشور (اسلووني) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,479,000 65,663,257,044 Rls. 1,624,250 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,224,000 53,873,704,293 Rls. 1,276,498 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 765,000 36,775,871,520 Rls. 855,493 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 714,000 32,201,391,024 Rls. 766,700 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 250,000 13,900,250,000 Rls. 325,000 $
6 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 12,492,203,670 Rls. 292,079 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 12,250,501,155 Rls. 286,427 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 12,209,641,740 Rls. 290,706 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 11,900,385,900 Rls. 281,533 $
10 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 255,000 11,251,252,800 Rls. 267,887 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 11,016,328,950 Rls. 262,294 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 204,000 9,044,293,284 Rls. 213,965 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 204,000 9,019,739,232 Rls. 214,756 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 204,000 8,642,487,744 Rls. 205,774 $
15 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسلووني 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 962,000 2,880,131,800 Rls. 67,340 $
مجموع کل
303,121,440,156 ريال
مجموع کل
7,230,702 دلار