آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 105,937 50,095,184,425 Rls. 1,188,508 $
2 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 85,965 43,344,439,160 Rls. 1,018,031 $
3 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 70,663 32,702,402,770 Rls. 767,834 $
4 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 64,590 27,626,298,000 Rls. 657,769 $
5 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 46,825 21,225,456,000 Rls. 505,368 $
6 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 31,600 16,621,705,984 Rls. 190,369 $
7 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,200 15,976,884,000 Rls. 380,402 $
8 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 29,500 14,816,340,000 Rls. 352,770 $
9 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,100 13,768,857,926 Rls. 156,480 $
10 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,100 9,584,210,357 Rls. 97,837 $
11 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 5,400 2,381,724,000 Rls. 27,068 $
12 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 2,340 737,100,000 Rls. 17,550 $
13 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 3,414 719,465,490 Rls. 17,070 $
14 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,600 581,651,200 Rls. 6,400 $
15 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 4,300 541,800,000 Rls. 12,900 $
16 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 2,350 493,500,000 Rls. 11,750 $
17 6 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,500 375,522,000 Rls. 8,941 $
18 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 5,149 347,174,034 Rls. 8,238 $
19 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 1,600 302,400,000 Rls. 7,200 $
20 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,700 204,921,900 Rls. 4,860 $
21 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 1,220 179,340,000 Rls. 4,270 $
22 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,380 176,203,442 Rls. 2,038 $
23 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 980 154,329,315 Rls. 1,785 $
24 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 91031000 ساعت ديوا ري، روميزي و همانند، داراي محرک ساعت مچي، جيبي و همانند، که با برق کار مي کنند. 1,135 145,631,850 Rls. 3,405 $
25 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 2,295 145,194,000 Rls. 3,457 $
26 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,900 143,640,000 Rls. 3,420 $
27 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 270 134,097,909 Rls. 1,551 $
28 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 830 69,976,960 Rls. 1,660 $
مجموع کل
253,595,450,722 ريال
مجموع کل
5,458,931 دلار