آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1397 غرب تهران آذربايجان 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 12,247 527,175,600 Rls. 12,552 $
202 2 1397 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 8,000 523,698,000 Rls. 12,469 $
203 11 1397 غرب تهران آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 26,000 523,666,000 Rls. 6,500 $
204 6 1397 غرب تهران آذربايجان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 48,600 511,056,000 Rls. 12,168 $
205 8 1397 غرب تهران آذربايجان 23099010 خوراك آماده آبزيان 24,000 504,000,000 Rls. 5,853 $
206 4 1397 غرب تهران آذربايجان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 190 495,650,000 Rls. 11,500 $
207 5 1397 غرب تهران آذربايجان 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,019 494,980,794 Rls. 11,227 $
208 7 1397 غرب تهران آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,200 481,404,000 Rls. 11,462 $
209 6 1397 غرب تهران آذربايجان 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 24,380 472,374,000 Rls. 11,247 $
210 4 1397 غرب تهران آذربايجان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 1,200 468,333,800 Rls. 11,030 $
211 8 1397 غرب تهران آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,500 444,150,000 Rls. 10,575 $
212 5 1397 غرب تهران آذربايجان 38089123 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول آماده شيميايي 5,012 431,032,000 Rls. 9,909 $
213 3 1397 غرب تهران آذربايجان 32041610 گرانول مستربچ 24,000 383,040,000 Rls. 9,120 $
214 11 1397 غرب تهران آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 377,039,520 Rls. 4,680 $
215 4 1397 غرب تهران آذربايجان 32041610 گرانول مستربچ 24,000 365,400,000 Rls. 8,400 $
216 4 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 6,510 360,185,280 Rls. 8,463 $
217 3 1397 غرب تهران آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,000 357,000,000 Rls. 8,500 $
218 11 1397 غرب تهران آذربايجان 29173490 سايرا سترهاي اسيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 4,000 354,481,600 Rls. 4,400 $
219 6 1397 غرب تهران آذربايجان 70193910 پشم شيشه 8,425 353,850,000 Rls. 8,425 $
220 11 1397 غرب تهران آذربايجان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,204 346,256,516 Rls. 4,337 $
221 4 1397 غرب تهران آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,550 346,218,840 Rls. 8,154 $
222 5 1397 غرب تهران آذربايجان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 43,355 344,400,000 Rls. 8,200 $
223 7 1397 غرب تهران آذربايجان 23099010 خوراك آماده آبزيان 24,000 332,640,000 Rls. 7,920 $
224 10 1397 غرب تهران آذربايجان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,000 327,178,800 Rls. 3,491 $
225 2 1397 غرب تهران آذربايجان 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 5,452 320,577,600 Rls. 7,633 $
226 6 1397 غرب تهران آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 22,500 291,186,000 Rls. 6,933 $
227 3 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 22,400 290,786,700 Rls. 6,900 $
228 1 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 23,000 289,323,000 Rls. 7,650 $
229 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 4,791 286,875,498 Rls. 6,707 $
230 3 1397 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 957 286,563,970 Rls. 6,779 $
231 3 1397 غرب تهران آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 21,000 284,054,400 Rls. 6,720 $
232 6 1397 غرب تهران آذربايجان 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 4,683 275,360,400 Rls. 6,556 $
233 2 1397 غرب تهران آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 6,237 261,954,000 Rls. 6,237 $
234 12 1397 غرب تهران آذربايجان 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 1,000 260,449,600 Rls. 2,950 $
235 4 1397 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 2,000 258,399,247 Rls. 6,086 $
236 7 1397 غرب تهران آذربايجان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 23,040 241,920,000 Rls. 5,760 $
237 10 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,860 234,357,343 Rls. 2,685 $
238 6 1397 غرب تهران آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 4,280 231,000,000 Rls. 5,500 $
239 4 1397 غرب تهران آذربايجان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 5,000 220,399,939 Rls. 5,179 $
240 4 1397 غرب تهران آذربايجان 85122090 دستگاه هاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غير مذکور در جاي ديگر 2,800 215,500,000 Rls. 5,000 $
241 8 1397 غرب تهران آذربايجان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 196 215,062,995 Rls. 2,497 $
242 6 1397 غرب تهران آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 1,392 213,477,407 Rls. 5,083 $
243 6 1397 غرب تهران آذربايجان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 538 207,459,840 Rls. 4,940 $
244 2 1397 غرب تهران آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 4,890 205,380,000 Rls. 4,890 $
245 3 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 15,960 192,751,200 Rls. 4,560 $
246 11 1397 غرب تهران آذربايجان 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 1,020 185,301,360 Rls. 2,040 $
247 2 1397 غرب تهران آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 10,000 184,997,400 Rls. 4,405 $
248 2 1397 غرب تهران آذربايجان 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 4,800 173,849,760 Rls. 4,139 $
249 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 15,200 172,027,520 Rls. 4,042 $
250 2 1397 غرب تهران آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 5,000 171,150,000 Rls. 4,075 $
251 5 1397 غرب تهران آذربايجان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 1,100 168,000,000 Rls. 4,000 $
252 5 1397 غرب تهران آذربايجان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 3,000 166,911,513 Rls. 3,786 $
253 2 1397 غرب تهران آذربايجان 28391910 سيليکات سديم جامد 10,000 152,997,600 Rls. 3,643 $
254 9 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,760 147,120,952 Rls. 1,672 $
255 8 1397 غرب تهران آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 21,600 145,152,000 Rls. 1,686 $
256 6 1397 غرب تهران آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 21,600 145,152,000 Rls. 3,456 $
257 12 1397 غرب تهران آذربايجان 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 1,273 143,472,922 Rls. 1,654 $
258 10 1397 غرب تهران آذربايجان 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 300 141,718,800 Rls. 1,700 $
259 7 1397 غرب تهران آذربايجان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 5,000 140,870,520 Rls. 3,354 $
260 6 1397 غرب تهران آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 7,000 129,498,180 Rls. 3,083 $
261 6 1397 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 2,000 129,360,000 Rls. 3,080 $
262 9 1397 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 800 126,707,040 Rls. 1,440 $
263 5 1397 غرب تهران آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,500 123,732,000 Rls. 2,946 $
264 8 1397 غرب تهران آذربايجان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، كاميونت، كاميون و كاميون كشنده تريلر 3,174 122,220,000 Rls. 2,910 $
265 11 1397 غرب تهران آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 26,100 121,732,204 Rls. 1,511 $
266 7 1397 غرب تهران آذربايجان 28399090 ساير سيليکات ها )باستثناي سديم و پتاسيم) 9,971 119,771,400 Rls. 2,852 $
267 7 1397 غرب تهران آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 950 119,700,000 Rls. 2,850 $
268 6 1397 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 8,580 118,650,000 Rls. 2,825 $
269 6 1397 غرب تهران آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 14,436 115,199,280 Rls. 2,743 $
270 5 1397 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 1,000 102,876,520 Rls. 2,333 $
271 11 1397 غرب تهران آذربايجان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 22,800 101,461,578 Rls. 1,117 $
272 5 1397 غرب تهران آذربايجان 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,000 98,152,717 Rls. 2,226 $
273 5 1397 غرب تهران آذربايجان 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,700 94,290,000 Rls. 2,245 $
274 9 1397 غرب تهران آذربايجان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 800 84,471,360 Rls. 960 $
275 2 1397 غرب تهران آذربايجان 34021110 سديم لوريل سولفات 2,000 74,928,000 Rls. 1,784 $
276 12 1397 غرب تهران آذربايجان 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 1,276 70,258,960 Rls. 760 $
277 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,400 67,627,840 Rls. 1,589 $
278 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، كاميونت، كاميون و كاميون كشنده تريلر 900 64,155,000 Rls. 1,500 $
279 6 1397 غرب تهران آذربايجان 28041000 هيدروژن 9 54,073,413 Rls. 1,287 $
280 7 1397 غرب تهران آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 23,840 50,064,000 Rls. 1,192 $
281 12 1397 غرب تهران آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 890 35,315,200 Rls. 400 $
282 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 235 28,955,290 Rls. 677 $
283 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 216 28,185,430 Rls. 659 $
284 10 1397 غرب تهران آذربايجان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 175 18,756,900 Rls. 225 $
285 10 1397 غرب تهران آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 250 18,340,080 Rls. 220 $
286 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 550 16,385,600 Rls. 385 $
287 2 1397 غرب تهران آذربايجان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 180 16,374,960 Rls. 390 $
288 10 1397 غرب تهران آذربايجان 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت، کاتد گرم غير مذكور در جاي ديگر 90 16,172,616 Rls. 194 $
289 10 1397 غرب تهران آذربايجان 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 220 9,253,404 Rls. 111 $
290 5 1397 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 31 7,539,000 Rls. 180 $
291 6 1397 غرب تهران آذربايجان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 600 5,544,000 Rls. 132 $
مجموع کل
19,936,524,208 ريال
مجموع کل
418,284 دلار