آمار کل " صادرات به" کشور (��������) گمرک (�������� ����������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,450 2,192,335,020 Rls. 66,900 $
202 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 19,088 2,183,646,600 Rls. 61,965 $
203 5 1396 ياسوج امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,158,530,000 Rls. 66,000 $
204 3 1396 ياسوج امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,141,766,000 Rls. 66,000 $
205 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,634 2,135,480,285 Rls. 59,185 $
206 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 10,679 2,128,351,032 Rls. 64,074 $
207 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 8,051 2,127,740,916 Rls. 60,382 $
208 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 37,498 2,122,188,060 Rls. 63,746 $
209 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 33,120 2,069,425,368 Rls. 56,304 $
210 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,570 2,049,681,464 Rls. 56,937 $
211 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 42,940 2,048,281,515 Rls. 60,975 $
212 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 29,536 2,045,484,086 Rls. 58,026 $
213 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 92,655 2,043,303,712 Rls. 63,025 $
214 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فيليپين 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 163,288 2,039,031,472 Rls. 56,334 $
215 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 157,921 2,023,834,922 Rls. 59,244 $
216 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 13,672 1,995,937,236 Rls. 61,524 $
217 11 1396 ياسوج عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 29,950 1,975,451,268 Rls. 54,042 $
218 12 1396 ياسوج افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 27,420 1,955,027,085 Rls. 52,415 $
219 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,774 1,934,210,330 Rls. 59,141 $
220 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 37,218 1,910,795,970 Rls. 58,893 $
221 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,090 1,887,399,220 Rls. 58,180 $
222 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 6,000 1,871,828,100 Rls. 53,100 $
223 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,760 1,866,592,440 Rls. 57,520 $
224 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 445,564 1,857,707,910 Rls. 56,940 $
225 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 172,167 1,846,522,950 Rls. 55,092 $
226 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 61,068 1,838,187,297 Rls. 51,295 $
227 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,610 1,831,532,328 Rls. 56,002 $
228 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 51,855 1,825,060,921 Rls. 53,144 $
229 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 20,205 1,814,140,000 Rls. 48,800 $
230 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 22,279 1,813,569,865 Rls. 55,697 $
231 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 138,634 1,798,904,280 Rls. 55,453 $
232 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 32,458 1,789,717,891 Rls. 55,179 $
233 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,712 1,784,109,684 Rls. 51,633 $
234 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 147,402 1,771,716,721 Rls. 53,308 $
235 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 8,541 1,766,799,880 Rls. 51,249 $
236 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 8,191 1,734,115,901 Rls. 48,149 $
237 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 114,760 1,712,277,003 Rls. 52,787 $
238 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 114,641 1,709,906,070 Rls. 52,733 $
239 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 76,870 1,696,060,797 Rls. 46,121 $
240 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,037 1,692,227,676 Rls. 47,778 $
241 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 61,656 1,679,843,028 Rls. 51,786 $
242 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,390 1,662,910,540 Rls. 44,780 $
243 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,145 1,656,556,128 Rls. 50,822 $
244 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 79,043 1,654,585,172 Rls. 47,424 $
245 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 20,880 1,634,169,600 Rls. 50,412 $
246 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,131 1,623,737,840 Rls. 49,648 $
247 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 50,719 1,606,733,383 Rls. 45,458 $
248 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 58,461 1,592,140,624 Rls. 49,106 $
249 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 102,257 1,585,200,764 Rls. 43,366 $
250 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري عربي سوريه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,480 1,575,456,000 Rls. 48,000 $
251 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 9,894 1,571,839,992 Rls. 44,523 $
252 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 45,220 1,557,162,600 Rls. 41,848 $
253 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,500 1,556,906,400 Rls. 44,100 $
254 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 3,760 1,537,558,000 Rls. 41,360 $
255 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 73,870 1,512,564,576 Rls. 42,844 $
256 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پيازوموسير 101,319 1,509,665,839 Rls. 40,526 $
257 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 102,666 1,498,625,869 Rls. 46,200 $
258 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 88,382 1,470,121,631 Rls. 41,772 $
259 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 43,310 1,459,381,009 Rls. 42,079 $
260 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,310 1,453,600,785 Rls. 39,585 $
261 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 92,289 1,441,422,285 Rls. 38,760 $
262 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,680 1,430,098,992 Rls. 40,584 $
263 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,875 1,421,656,250 Rls. 43,750 $
264 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 69,378 1,401,513,145 Rls. 43,103 $
265 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 112,501 1,392,555,387 Rls. 42,930 $
266 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,475 1,374,817,779 Rls. 38,167 $
267 2 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,138 1,371,189,625 Rls. 42,275 $
268 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 57,353 1,356,150,851 Rls. 38,265 $
269 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 13,270 1,352,638,967 Rls. 38,483 $
270 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 48,650 1,352,559,134 Rls. 40,865 $
271 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 49,315 1,347,201,825 Rls. 41,408 $
272 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 103,369 1,340,617,188 Rls. 41,345 $
273 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,752 1,339,780,340 Rls. 41,283 $
274 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,971 1,328,725,840 Rls. 37,944 $
275 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 16,000 1,324,442,500 Rls. 37,000 $
276 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,750 1,317,398,784 Rls. 38,272 $
277 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 5,060 1,298,016,000 Rls. 36,000 $
278 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 169,260 1,294,142,349 Rls. 37,237 $
279 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,360 1,288,035,105 Rls. 36,645 $
280 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 70,165 1,268,233,177 Rls. 34,537 $
281 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 22,383 1,258,791,137 Rls. 35,813 $
282 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,604 1,255,934,484 Rls. 38,718 $
283 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 51,760 1,245,246,030 Rls. 33,282 $
284 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 6,650 1,240,191,750 Rls. 33,250 $
285 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 172,934 1,233,592,824 Rls. 38,043 $
286 2 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 180,270 1,226,840,532 Rls. 37,823 $
287 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 81,538 1,221,581,488 Rls. 37,652 $
288 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 52,757 1,219,975,692 Rls. 32,708 $
289 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 54,532 1,219,223,630 Rls. 32,718 $
290 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,773 1,216,315,810 Rls. 32,950 $
291 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,854 1,214,530,038 Rls. 32,562 $
292 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 81,305 1,212,373,203 Rls. 34,148 $
293 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 27,335 1,200,664,447 Rls. 34,663 $
294 12 1396 ياسوج آفريقاي جنوبي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 8,000 1,193,568,000 Rls. 32,000 $
295 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 61,322 1,193,454,541 Rls. 36,793 $
296 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 29,610 1,185,214,290 Rls. 31,910 $
297 11 1396 ياسوج آفريقاي جنوبي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 8,000 1,182,464,000 Rls. 32,000 $
298 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 18,027 1,182,045,846 Rls. 36,415 $
299 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 24,162 1,175,175,456 Rls. 36,244 $
300 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 17,826 1,168,459,600 Rls. 36,008 $
مجموع کل
159,874,477,376 ريال
مجموع کل
4,655,464 دلار