آمار کل " صادرات به" کشور (������������������) گمرک (��������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 58,510,280 583,000,000,000 Rls. 17,808,292 $
402 5 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,208,884 582,399,423,615 Rls. 17,781,550 $
403 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 46,101,308 581,813,363,128 Rls. 17,930,237 $
404 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 48,400,000 581,069,830,000 Rls. 17,908,000 $
405 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 41,562,000 580,249,237,080 Rls. 17,663,421 $
406 7 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 16,320,000 578,681,462,850 Rls. 17,130,900 $
407 9 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,221,000 577,699,693,000 Rls. 16,343,000 $
408 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 15,644,250 576,251,154,521 Rls. 16,648,828 $
409 12 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 355,465,497 575,922,847,117 Rls. 15,456,123 $
410 6 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 65,445,745 574,465,224,596 Rls. 17,343,123 $
411 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 71123000 ک خاكستر حاوي فلز گرانبها يا تركيبات از فلز گرانبها 158,149 573,000,000,000 Rls. 15,372,082 $
412 11 1396 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 27,596,495 571,478,989,736 Rls. 15,511,445 $
413 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 49,899,617 569,363,280,429 Rls. 17,548,697 $
414 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,020,000 563,397,581,000 Rls. 15,937,000 $
415 8 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 15,293,375 562,967,241,589 Rls. 16,160,739 $
416 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 16,038,000 561,589,334,429 Rls. 16,589,487 $
417 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 30,613,122 561,000,000,000 Rls. 15,188,394 $
418 2 1396 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 7,425,000 560,084,827,500 Rls. 17,260,465 $
419 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 54,446,809 559,000,000,000 Rls. 16,257,273 $
420 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 15,072,750 557,035,034,474 Rls. 16,083,193 $
421 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 26,206,622 557,000,000,000 Rls. 16,914,278 $
422 10 1396 بندر امام خميني اندونزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 39,872,920 556,000,000,000 Rls. 15,508,017 $
423 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 54,447,180 556,000,000,000 Rls. 17,074,090 $
424 1 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 87,739,781 553,479,983,732 Rls. 17,068,345 $
425 5 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 81,231,798 551,651,564,495 Rls. 16,835,346 $
426 12 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,849,814 550,353,456,932 Rls. 14,756,092 $
427 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 15,701,859 550,000,000,000 Rls. 16,205,535 $
428 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 7,628,072 549,000,000,000 Rls. 16,604,406 $
429 6 1396 شهيدرجايي عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 38,500,000 548,000,000,000 Rls. 16,526,895 $
430 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 39,846,000 548,000,000,000 Rls. 16,694,677 $
431 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 243,756,643 547,145,273,168 Rls. 15,226,878 $
432 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 40,030,730 546,000,000,000 Rls. 16,292,507 $
433 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 59,704,945 545,000,000,000 Rls. 16,717,384 $
434 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 45,330,403 544,000,000,000 Rls. 16,726,842 $
435 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 543,634,929,600 Rls. 16,759,200 $
436 8 1396 شهيد باهنر ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 39,325,000 542,000,000,000 Rls. 16,693,454 $
437 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 58,300,000 541,000,000,000 Rls. 16,324,000 $
438 11 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,195,311 540,686,753,368 Rls. 14,668,414 $
439 4 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 59,189,817 540,000,000,000 Rls. 16,573,149 $
440 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 15,969,272 537,434,537,328 Rls. 16,561,182 $
441 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 27,162,880 537,000,000,000 Rls. 14,890,691 $
442 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,000,000 536,000,000,000 Rls. 14,664,300 $
443 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 5,566,000 534,392,985,472 Rls. 16,053,204 $
444 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 44,234,249 534,000,000,000 Rls. 14,722,551 $
445 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 54,178,928 534,000,000,000 Rls. 16,177,286 $
446 11 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 78,039,223 533,711,083,434 Rls. 14,496,593 $
447 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 54,935,769 533,000,000,000 Rls. 16,403,271 $
448 7 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,143,000 530,186,828,000 Rls. 15,550,000 $
449 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 2,881,433 530,000,000,000 Rls. 14,263,094 $
450 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,262,611 529,196,581,172 Rls. 16,314,094 $
451 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,191,177 528,000,000,000 Rls. 16,092,649 $
452 2 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,230,521 525,670,213,467 Rls. 16,204,944 $
453 3 1396 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,372,770 523,012,647,600 Rls. 16,118,310 $
454 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 53,254,944 521,000,000,000 Rls. 15,901,396 $
455 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مالزي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 14,998,500 519,572,834,218 Rls. 16,016,848 $
456 6 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,028,216 518,856,200,912 Rls. 15,622,982 $
457 4 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 8,363,600 515,757,945,239 Rls. 15,858,882 $
458 2 1396 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 141,710,967 515,603,231,657 Rls. 15,894,116 $
459 11 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 52,764,450 515,455,152,517 Rls. 13,982,579 $
460 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,117,441 514,551,013,145 Rls. 15,857,223 $
461 1 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,928,127 513,984,468,927 Rls. 15,850,550 $
462 6 1396 شهيد باهنر تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,413,000 513,123,999,051 Rls. 15,484,131 $
463 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,446 513,000,000,000 Rls. 13,731,989 $
464 8 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 75,936,204 512,792,663,186 Rls. 14,665,827 $
465 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 11,782,592 511,000,000,000 Rls. 15,352,717 $
466 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 15,750,000 510,882,750,000 Rls. 15,750,000 $
467 2 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 8,238,850 510,767,297,155 Rls. 15,745,025 $
468 4 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,719,767 509,053,052,906 Rls. 15,650,253 $
469 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 17,734,250 505,543,373,995 Rls. 14,930,700 $
470 12 1396 يزد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 126,497,823 505,365,970,909 Rls. 13,542,848 $
471 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 27,712,647 504,530,922,040 Rls. 14,003,755 $
472 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,945,000 504,311,455,000 Rls. 14,846,250 $
473 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 36,465,159 504,244,575,217 Rls. 14,188,154 $
474 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 572,600 502,346,454,900 Rls. 15,411,765 $
475 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 63,530,220 501,000,000,000 Rls. 14,357,828 $
476 5 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 788,220 500,817,393,999 Rls. 15,289,349 $
477 11 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,866,337 499,809,078,634 Rls. 13,584,059 $
478 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 155,959,383 498,708,222,550 Rls. 13,412,506 $
479 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 765,350 498,102,489,414 Rls. 15,146,581 $
480 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,107,021 495,983,314,967 Rls. 15,284,872 $
481 5 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 134,671,860 495,774,561,911 Rls. 15,128,564 $
482 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 75,329,060 495,670,928,505 Rls. 15,278,460 $
483 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 35,367,580 495,000,000,000 Rls. 14,405,169 $
484 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 493,672,000,000 Rls. 14,000,000 $
485 11 1396 بندر امام خميني عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 32,032,033 493,000,000,000 Rls. 13,420,782 $
486 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 37,731,333 491,000,000,000 Rls. 13,269,355 $
487 2 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 54,001,180 490,639,620,619 Rls. 15,120,331 $
488 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 486,531,400,000 Rls. 14,000,000 $
489 9 1396 يزد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 126,394,438 484,548,870,383 Rls. 13,716,122 $
490 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 65,375,613 484,000,000,000 Rls. 13,075,122 $
491 2 1396 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,000,000 482,364,956,000 Rls. 14,865,326 $
492 10 1396 بندر امام خميني سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 32,909,700 482,000,000,000 Rls. 13,416,333 $
493 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 482,000,000,000 Rls. 13,673,000 $
494 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 35,200,000 481,490,957,112 Rls. 14,838,391 $
495 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 549,600 479,662,433,600 Rls. 13,362,862 $
496 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 41,985,580 479,090,265,392 Rls. 14,765,488 $
497 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 17,150,250 478,586,638,295 Rls. 14,598,570 $
498 6 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 130,512,332 478,507,307,009 Rls. 14,408,326 $
499 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 54,086,425 476,510,291,696 Rls. 13,231,197 $
500 11 1396 شهيدرجايي چين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,013,900 476,456,680,535 Rls. 12,905,977 $
مجموع کل
52,727,696,134,427 ريال
مجموع کل
1,549,446,487 دلار