آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������) گمرک (������������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,993,109,990 50,423,000,000,000 Rls. 1,361,139,031 $
2 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,844,191,175 21,000,000,000,000 Rls. 567,111,218 $
3 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 924,930,000 17,930,000,000,000 Rls. 481,537,056 $
4 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,235,346,000 15,725,110,106,364 Rls. 484,601,529 $
5 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,055,310,000 13,460,000,000,000 Rls. 413,977,007 $
6 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,020,838,000 13,290,000,000,000 Rls. 400,454,331 $
7 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 697,559,000 12,870,000,000,000 Rls. 348,825,021 $
8 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 841,410,000 11,926,000,000,000 Rls. 330,068,314 $
9 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 874,731,000 11,630,000,000,000 Rls. 343,139,476 $
10 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 765,403,000 10,588,000,000,000 Rls. 300,252,286 $
11 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 727,508,000 9,937,000,000,000 Rls. 285,386,837 $
12 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 467,105,000 9,070,000,000,000 Rls. 243,184,206 $
13 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 507,528,000 8,937,000,000,000 Rls. 242,891,675 $
14 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 637,754,000 8,854,000,000,000 Rls. 250,178,136 $
15 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 620,584,000 7,970,000,000,000 Rls. 243,442,692 $
16 8 1396 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,328,964,990 7,564,000,000,000 Rls. 220,629,347 $
17 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 542,028,000 6,893,880,520,776 Rls. 212,623,805 $
18 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 485,368,000 6,866,000,000,000 Rls. 190,400,158 $
19 6 1396 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,307,146,840 6,650,000,000,000 Rls. 200,419,809 $
20 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 446,716,000 6,090,000,000,000 Rls. 175,237,751 $
21 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 466,565,000 5,990,000,000,000 Rls. 183,024,118 $
22 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 469,400,000 5,972,941,757,342 Rls. 184,071,674 $
23 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 448,282,000 5,950,000,000,000 Rls. 175,852,064 $
24 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 452,461,000 5,780,000,000,000 Rls. 177,491,101 $
25 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 411,903,000 5,241,206,021,126 Rls. 161,547,553 $
26 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 403,970,000 5,141,987,416,478 Rls. 158,469,352 $
27 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 337,546,000 4,380,000,000,000 Rls. 132,412,546 $
28 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 54,569,816 4,332,000,000,000 Rls. 117,547,355 $
29 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 319,403,000 4,063,079,523,052 Rls. 125,295,409 $
30 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 181,163,981 3,773,000,000,000 Rls. 102,478,560 $
31 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 260,203,217 3,311,000,000,000 Rls. 88,814,389 $
32 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 330,224,797 3,221,000,000,000 Rls. 89,446,408 $
33 12 1396 نوردوز ارمنستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 499,239,711 3,160,000,000,000 Rls. 84,870,752 $
34 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 198,363,128 2,952,713,931,245 Rls. 90,831,711 $
35 6 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,511,116,257 2,946,625,409,771 Rls. 88,795,938 $
36 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 238,403,544 2,922,068,767,130 Rls. 90,114,692 $
37 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 137,932,092 2,846,915,250,499 Rls. 76,399,420 $
38 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 216,497,000 2,753,347,713,731 Rls. 84,927,443 $
39 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 156,069,512 2,711,533,349,263 Rls. 76,755,182 $
40 9 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,270,324,623 2,652,513,251,917 Rls. 75,310,404 $
41 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 138,591,327 2,647,345,985,616 Rls. 73,209,441 $
42 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 14,026,246 2,631,902,679,417 Rls. 81,108,899 $
43 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 202,006,444 2,631,263,410,455 Rls. 80,843,672 $
44 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 139,587,409 2,599,924,217,696 Rls. 70,440,422 $
45 12 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 70,091,269 2,574,813,281,365 Rls. 69,250,171 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,174,146,802 2,436,679,809,971 Rls. 75,097,407 $
47 8 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,181,332,394 2,416,712,743,963 Rls. 69,204,104 $
48 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 171,728,094 2,404,282,681,000 Rls. 74,094,648 $
49 1 1396 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 178,430,180 2,360,023,917,056 Rls. 72,775,417 $
50 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 115,296,056 2,324,811,400,800 Rls. 67,714,328 $
51 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 180,844,000 2,318,000,000,000 Rls. 70,941,485 $
52 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 80,149,412 2,306,000,000,000 Rls. 65,375,996 $
53 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 52,123,500 2,304,540,771,829 Rls. 61,680,623 $
54 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 182,408,066 2,280,515,432,740 Rls. 70,324,977 $
55 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 178,014,000 2,263,936,231,896 Rls. 69,831,332 $
56 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 99,306,355 2,254,000,000,000 Rls. 60,743,186 $
57 9 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 64,456,120 2,244,865,678,947 Rls. 63,510,870 $
58 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 97,240,753 2,219,000,000,000 Rls. 60,714,577 $
59 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 163,895,340 2,210,117,211,249 Rls. 68,115,668 $
60 7 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,273,784,145 2,178,452,344,656 Rls. 64,379,665 $
61 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 162,532,569 2,167,000,000,000 Rls. 66,060,276 $
62 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 117,130,272 2,135,000,000,000 Rls. 60,573,747 $
63 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 154,044,973 2,133,655,626,655 Rls. 65,754,126 $
64 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 48,980,250 2,115,591,993,136 Rls. 57,387,760 $
65 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 62,626,393 2,072,000,000,000 Rls. 55,776,439 $
66 11 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 47,319,000 2,070,028,970,928 Rls. 56,146,437 $
67 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 138,099,171 2,055,818,031,862 Rls. 61,796,990 $
68 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 176,485,000 2,050,000,000,000 Rls. 63,109,227 $
69 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012090 ک ک ک ساير: 58,184,267 2,042,838,718,916 Rls. 62,405,346 $
70 10 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,231,185,649 2,040,835,790,355 Rls. 56,611,989 $
71 5 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,087,100,006 2,038,494,535,512 Rls. 62,185,730 $
72 11 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 55,953,620 2,033,568,967,143 Rls. 55,282,175 $
73 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 144,915,340 2,017,377,779,460 Rls. 62,209,728 $
74 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 129,486,529 2,014,534,174,134 Rls. 59,349,556 $
75 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 157,072,000 2,010,000,000,000 Rls. 61,616,204 $
76 4 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,115,884,648 2,003,962,630,153 Rls. 61,599,748 $
77 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 104,726,522 1,997,000,000,000 Rls. 56,595,252 $
78 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 268,127,342 1,942,000,000,000 Rls. 59,650,502 $
79 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 49,945,500 1,935,098,770,805 Rls. 55,582,786 $
80 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 117,487,604 1,929,000,000,000 Rls. 54,954,358 $
81 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 43,065,000 1,906,282,589,327 Rls. 51,031,659 $
82 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 47,173,500 1,883,239,676,113 Rls. 53,343,369 $
83 8 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 53,830,671 1,840,408,347,814 Rls. 53,177,769 $
84 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 153,515,017 1,827,000,000,000 Rls. 56,174,498 $
85 7 1396 بندر امام خميني مالزي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 120,596,000 1,822,000,000,000 Rls. 53,531,372 $
86 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 79,422,822 1,808,000,000,000 Rls. 50,722,577 $
87 7 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 54,037,193 1,805,637,732,730 Rls. 52,891,145 $
88 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 168,711,585 1,794,402,935,484 Rls. 54,698,831 $
89 10 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 44,166,000 1,778,707,780,752 Rls. 49,202,148 $
90 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 88,562,367 1,772,000,000,000 Rls. 47,282,909 $
91 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 74,159,587 1,756,000,000,000 Rls. 51,690,815 $
92 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 88,952,410 1,745,000,000,000 Rls. 48,357,605 $
93 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 99,820,035 1,739,000,000,000 Rls. 48,707,776 $
94 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 42,174,000 1,731,132,302,628 Rls. 53,386,430 $
95 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 70,172,593 1,723,271,100,795 Rls. 53,112,523 $
96 6 1396 بندر امام خميني توگو 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 123,080,000 1,707,000,000,000 Rls. 51,560,878 $
97 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 115,571,880 1,700,000,000,000 Rls. 47,053,437 $
98 5 1396 شهيدرجايي چين 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 49,134,000 1,682,400,180,059 Rls. 51,353,479 $
99 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 16,551 1,682,017,275,481 Rls. 51,433,324 $
100 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 120,000,000 1,680,000,000,000 Rls. 47,073,600 $
مجموع کل
461,570,416,727,592 ريال
مجموع کل
13,269,747,164 دلار