آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������������) گمرک (������������������������������������������ ������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 312,919 4,260,293,346 Rls. 125,166 $
102 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 65,090 4,243,004,860 Rls. 130,180 $
103 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 45,149 4,236,498,938 Rls. 115,897 $
104 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 251,416 4,207,195,470 Rls. 113,138 $
105 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 48,997 4,168,431,945 Rls. 122,493 $
106 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 134,277 4,014,064,633 Rls. 120,876 $
107 10 1396 ياسوج عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,836 3,958,021,327 Rls. 109,635 $
108 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آذربايجان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 26,434 3,927,471,960 Rls. 121,080 $
109 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 63,310 3,920,192,076 Rls. 111,071 $
110 11 1396 ياسوج افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 52,840 3,873,549,190 Rls. 104,818 $
111 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 40,960 3,870,238,512 Rls. 104,736 $
112 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 236,323 3,832,576,465 Rls. 106,345 $
113 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 37,434 3,774,410,474 Rls. 116,044 $
114 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 133,287 3,765,157,890 Rls. 111,958 $
115 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 266,790 3,761,175,948 Rls. 107,968 $
116 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 216,665 3,741,001,866 Rls. 103,996 $
117 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پيازوموسير 253,543 3,722,347,007 Rls. 101,415 $
118 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,409 3,709,932,266 Rls. 100,838 $
119 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 277,797 3,678,539,250 Rls. 111,117 $
120 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان ساير كشورهاي خارجي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 75,000 3,648,937,500 Rls. 112,445 $
121 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 179,427 3,609,692,268 Rls. 107,656 $
122 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,902 3,607,243,100 Rls. 102,351 $
123 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 27,265 3,597,854,846 Rls. 101,574 $
124 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 20,667 3,595,428,000 Rls. 108,000 $
125 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 53,050 3,576,410,980 Rls. 106,100 $
126 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 19,805 3,527,172,000 Rls. 108,000 $
127 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 23,050 3,502,980,000 Rls. 108,000 $
128 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 615,438 3,495,487,515 Rls. 107,719 $
129 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 110,328 3,449,821,983 Rls. 93,803 $
130 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 12,000 3,410,135,400 Rls. 99,960 $
131 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 22,049 3,375,681,270 Rls. 102,570 $
132 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آذربايجان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 25,625 3,348,183,768 Rls. 90,609 $
133 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,020 3,344,375,880 Rls. 98,640 $
134 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 42,828 3,338,320,540 Rls. 100,646 $
135 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 55,650 3,298,137,781 Rls. 95,057 $
136 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,662 3,288,555,326 Rls. 93,321 $
137 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 148,618 3,270,731,217 Rls. 92,143 $
138 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 12,000 3,269,191,800 Rls. 99,960 $
139 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 33,590 3,268,844,790 Rls. 100,770 $
140 6 1396 ياسوج عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,826 3,256,242,646 Rls. 97,812 $
141 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 12,000 3,247,700,400 Rls. 99,960 $
142 1 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 156,075 3,222,816,856 Rls. 99,416 $
143 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 7,542 3,221,899,200 Rls. 93,600 $
144 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 21,780 3,214,094,580 Rls. 98,010 $
145 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري متحده تانزانيا 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 22,100 3,191,901,840 Rls. 89,259 $
146 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,720 3,145,011,600 Rls. 87,440 $
147 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 195,055 3,143,571,145 Rls. 84,020 $
148 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 34,204 3,118,998,901 Rls. 96,162 $
149 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 48,577 3,086,946,456 Rls. 87,439 $
150 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 47,106 3,083,273,832 Rls. 95,013 $
151 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 141,785 3,054,902,832 Rls. 85,070 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,972 3,050,227,517 Rls. 94,021 $
153 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 31,054 3,046,648,128 Rls. 84,528 $
154 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آذربايجان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 24,150 3,035,537,938 Rls. 86,362 $
155 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 24,340 3,012,963,072 Rls. 92,928 $
156 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 128,135 2,961,815,574 Rls. 79,442 $
157 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,875 2,961,315,000 Rls. 79,148 $
158 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 21,737 2,909,055,275 Rls. 78,253 $
159 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 22,900 2,908,563,350 Rls. 80,150 $
160 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 49,681 2,873,643,552 Rls. 84,456 $
161 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 22,753 2,870,592,382 Rls. 79,637 $
162 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15,400 2,859,624,000 Rls. 81,000 $
163 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 14,250 2,790,849,600 Rls. 79,200 $
164 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 145,734 2,764,487,343 Rls. 73,887 $
165 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 135,014 2,699,848,422 Rls. 81,008 $
166 4 1396 ياسوج عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,788 2,667,082,457 Rls. 82,028 $
167 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 21,450 2,646,468,825 Rls. 75,075 $
168 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 18,068 2,638,078,596 Rls. 81,306 $
169 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 29,340 2,634,022,000 Rls. 73,350 $
170 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15,400 2,627,964,000 Rls. 81,000 $
171 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 171,638 2,621,891,468 Rls. 77,237 $
172 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آذربايجان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 22,323 2,615,052,693 Rls. 79,827 $
173 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 188,710 2,613,762,225 Rls. 72,275 $
174 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 39,535 2,613,742,080 Rls. 72,893 $
175 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 20,000 2,610,930,000 Rls. 70,000 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 5,428 2,583,214,152 Rls. 79,604 $
177 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ويتنام 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 9,000 2,580,617,340 Rls. 74,970 $
178 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 45,220 2,565,359,475 Rls. 68,565 $
179 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 20,658 2,547,848,352 Rls. 72,304 $
180 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 2,716 2,517,480,000 Rls. 72,000 $
181 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,480 2,495,351,040 Rls. 76,960 $
182 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري متحده تانزانيا 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 22,300 2,495,303,100 Rls. 66,900 $
183 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 127,509 2,481,452,649 Rls. 76,470 $
184 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آذربايجان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 20,475 2,455,066,600 Rls. 73,220 $
185 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 28,740 2,431,119,540 Rls. 68,110 $
186 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 16,140 2,417,925,330 Rls. 72,630 $
187 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 76,522 2,415,789,899 Rls. 65,043 $
188 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 29,550 2,358,224,730 Rls. 67,965 $
189 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 32,940 2,355,940,320 Rls. 65,882 $
190 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 119,610 2,312,081,057 Rls. 63,713 $
191 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 154,295 2,309,764,538 Rls. 63,987 $
192 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,939 2,296,423,398 Rls. 67,657 $
193 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 13,620 2,293,165,350 Rls. 61,290 $
194 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه وهمانند 160,710 2,285,199,621 Rls. 67,498 $
195 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه وهمانند 164,549 2,282,478,805 Rls. 66,025 $
196 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 82,908 2,281,514,871 Rls. 69,641 $
197 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 153,181 2,272,012,615 Rls. 61,163 $
198 8 1396 ياسوج امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,271,852,000 Rls. 66,000 $
199 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 155,684 2,223,157,652 Rls. 65,386 $
200 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 50,593 2,207,846,083 Rls. 65,819 $
مجموع کل
308,245,003,689 ريال
مجموع کل
8,919,109 دلار