آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������������������������) گمرک (������������������ ������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 5,466,591 81,142,993,618 Rls. 2,295,491 $
2 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 4,470,536 67,437,033,166 Rls. 1,875,399 $
3 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 3,818,951 53,573,239,048 Rls. 1,526,137 $
4 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,496,537 52,635,400,254 Rls. 1,435,653 $
5 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,533,847 51,482,818,964 Rls. 1,484,936 $
6 4 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,685,283 48,967,486,304 Rls. 1,509,571 $
7 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,317,664 44,069,612,600 Rls. 1,359,133 $
8 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,284,186 43,542,228,127 Rls. 1,257,824 $
9 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,052,330 41,812,428,657 Rls. 1,279,005 $
10 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 195,700 38,085,177,000 Rls. 1,173,621 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,941,396 36,538,676,945 Rls. 1,126,007 $
12 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,372,541 33,176,663,452 Rls. 908,667 $
13 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 2,025,680 29,554,184,213 Rls. 846,113 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,440,508 27,104,184,739 Rls. 835,502 $
15 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,072,653 23,912,772,803 Rls. 664,854 $
16 12 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,672,010 23,781,542,842 Rls. 640,471 $
17 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,749,064 23,206,245,342 Rls. 669,075 $
18 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 105,614 23,172,480,000 Rls. 648,000 $
19 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08061000 انگور تازه 939,101 22,538,999,848 Rls. 639,945 $
20 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,710,748 21,687,917,061 Rls. 655,209 $
21 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,319,672 20,929,692,886 Rls. 618,910 $
22 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 916,737 20,059,831,577 Rls. 556,221 $
23 9 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 160,000 18,623,352,000 Rls. 528,000 $
24 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 865,013 16,305,975,783 Rls. 501,708 $
25 2 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 771,955 16,003,182,983 Rls. 493,360 $
26 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,079,924 15,568,388,093 Rls. 432,367 $
27 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 145,437 15,240,609,703 Rls. 439,775 $
28 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 149,007 14,719,037,308 Rls. 453,732 $
29 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 997,419 14,098,571,450 Rls. 398,983 $
30 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 184,391 13,257,350,758 Rls. 375,283 $
31 2 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 118,025 13,043,290,400 Rls. 402,100 $
32 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 743,283 12,864,735,465 Rls. 349,476 $
33 10 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 92,000 12,759,030,000 Rls. 354,000 $
34 12 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 96,000 12,730,218,000 Rls. 342,000 $
35 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 880,398 12,605,205,591 Rls. 352,158 $
36 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 867,367 12,308,417,382 Rls. 350,810 $
37 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 653,074 11,847,923,788 Rls. 349,324 $
38 1 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 98,475 11,764,708,384 Rls. 362,768 $
39 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,612,285 11,537,022,344 Rls. 355,597 $
40 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 111,470 11,397,927,502 Rls. 347,914 $
41 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 782,236 11,253,869,009 Rls. 332,577 $
42 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07031000 پيازوموسير 279,853 11,163,086,132 Rls. 335,206 $
43 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 662,679 11,099,138,893 Rls. 298,519 $
44 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,530,574 10,411,322,849 Rls. 320,928 $
45 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 365,557 9,995,631,505 Rls. 308,105 $
46 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 103,620 9,667,787,485 Rls. 274,059 $
47 8 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 76,000 9,525,582,000 Rls. 276,000 $
48 5 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 710,460 9,317,718,368 Rls. 284,180 $
49 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 392,369 9,024,492,444 Rls. 242,635 $
50 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 371,027 8,911,891,360 Rls. 241,168 $
51 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 100,644 8,738,565,990 Rls. 251,611 $
52 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 215,276 8,614,174,968 Rls. 247,571 $
53 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 87,281 8,579,534,584 Rls. 264,618 $
54 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 25,750 7,898,640,000 Rls. 240,000 $
55 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 40,248 7,813,260,000 Rls. 216,000 $
56 11 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 56,000 7,759,920,000 Rls. 210,000 $
57 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 116,566 7,673,264,349 Rls. 221,479 $
58 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 213,403 7,665,379,662 Rls. 219,815 $
59 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 62,665 7,609,630,113 Rls. 219,336 $
60 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 517,175 7,549,990,608 Rls. 232,728 $
61 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 38,945 7,548,000,000 Rls. 204,000 $
62 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 307,450 7,510,240,735 Rls. 215,209 $
63 1 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 247,983 7,250,835,760 Rls. 223,635 $
64 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 93,570 7,245,270,000 Rls. 223,000 $
65 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 516,355 7,138,337,477 Rls. 219,979 $
66 9 1396 ياسوج امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 7,050,200,000 Rls. 200,000 $
67 4 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 54,000 7,025,400,000 Rls. 216,000 $
68 7 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 58,000 6,927,768,000 Rls. 204,000 $
69 3 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 68,745 6,691,888,692 Rls. 206,217 $
70 4 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 508,904 6,622,272,509 Rls. 203,557 $
71 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 374,613 6,617,501,288 Rls. 187,430 $
72 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 448,598 6,216,089,368 Rls. 179,476 $
73 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,630 6,093,783,420 Rls. 172,540 $
74 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 531,366 6,092,331,035 Rls. 165,670 $
75 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07031000 پيازوموسير 751,994 6,021,063,709 Rls. 175,483 $
76 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 416,021 5,998,764,447 Rls. 166,405 $
77 8 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 276,985 5,878,123,921 Rls. 171,120 $
78 4 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,340,647 5,829,231,848 Rls. 179,434 $
79 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 285,934 5,824,696,080 Rls. 162,883 $
80 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 393,083 5,810,574,529 Rls. 157,243 $
81 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 35,580 5,771,749,770 Rls. 160,110 $
82 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پيازوموسير 390,507 5,623,071,837 Rls. 155,842 $
83 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 377,102 5,606,179,401 Rls. 150,838 $
84 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 242,812 5,523,075,458 Rls. 150,542 $
85 7 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 52,772 5,381,236,534 Rls. 161,781 $
86 11 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 72,980 5,354,684,940 Rls. 145,705 $
87 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 344,541 5,226,790,662 Rls. 144,676 $
88 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 76,984 5,188,654,538 Rls. 146,589 $
89 2 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 352,742 5,149,303,448 Rls. 158,738 $
90 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 307,843 5,138,381,372 Rls. 143,016 $
91 9 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 347,157 4,906,228,993 Rls. 138,856 $
92 10 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 326,556 4,870,614,079 Rls. 134,844 $
93 6 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 36,000 4,794,408,000 Rls. 144,000 $
94 10 1396 ياسوج پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 73,750 4,757,602,176 Rls. 131,996 $
95 5 1396 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 36,000 4,717,944,000 Rls. 144,000 $
96 12 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 40,370 4,650,570,621 Rls. 124,753 $
97 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 265,930 4,598,353,004 Rls. 124,825 $
98 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 33,448 4,552,091,583 Rls. 129,813 $
99 6 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 44,012 4,515,722,877 Rls. 135,857 $
100 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 204,710 4,271,509,890 Rls. 130,392 $
مجموع کل
1,487,349,982,700 ريال
مجموع کل
43,122,088 دلار