آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������������������������������������������) گمرک (������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 145,775,882 1,060,552,335,996 Rls. 29,532,848 $
202 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 25,690,500 1,057,815,379,784 Rls. 29,401,830 $
203 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 57,526,488 1,052,000,000,000 Rls. 28,541,193 $
204 6 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 30,166,500 1,050,911,135,700 Rls. 31,639,125 $
205 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 58,243,818 1,047,000,000,000 Rls. 29,702,520 $
206 5 1396 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 423,446,964 1,040,761,652,425 Rls. 31,817,028 $
207 8 1396 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 176,067,837 1,021,244,427,507 Rls. 29,931,533 $
208 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 23,760,000 1,020,056,999,717 Rls. 31,443,036 $
209 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 77,394,554 1,015,885,507,168 Rls. 28,790,773 $
210 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 56,691,188 1,007,174,994,064 Rls. 31,060,674 $
211 11 1396 شهيدرجايي چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 360,414,622 1,006,703,247,600 Rls. 27,390,131 $
212 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,857,375 1,004,467,267,318 Rls. 27,233,242 $
213 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 27,217,959 1,001,000,000,000 Rls. 30,543,545 $
214 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 53,462,470 1,000,075,954,753 Rls. 26,831,329 $
215 12 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 23,205,000 999,965,927,040 Rls. 26,848,440 $
216 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 134 998,801,776,044 Rls. 30,778,767 $
217 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,210,812 997,719,665,623 Rls. 29,742,280 $
218 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 961,150 996,130,513,100 Rls. 26,962,121 $
219 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 41,650,787 990,362,628,225 Rls. 30,520,590 $
220 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 50,772,136 988,680,278,958 Rls. 26,534,182 $
221 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 56,042,339 979,428,409,686 Rls. 30,184,148 $
222 12 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 20,115,000 969,261,441,520 Rls. 25,995,104 $
223 7 1396 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 42,000,000 968,000,000,000 Rls. 28,518,000 $
224 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 141,998,492 967,734,405,634 Rls. 29,819,683 $
225 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 71,433,410 962,265,634,920 Rls. 28,911,630 $
226 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 79,815,220 961,000,000,000 Rls. 26,643,429 $
227 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 73,739,000 961,000,000,000 Rls. 28,926,336 $
228 5 1396 شهيد باهنر تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 71,920,830 958,911,173,218 Rls. 29,320,359 $
229 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 52,953,920 955,000,000,000 Rls. 26,272,558 $
230 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 31,521,357 952,000,000,000 Rls. 25,437,735 $
231 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 42,077,815 951,000,000,000 Rls. 28,686,489 $
232 3 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 190,000 950,065,817,685 Rls. 29,276,935 $
233 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 46,443,453 948,000,000,000 Rls. 25,431,971 $
234 9 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 23,715,000 945,385,930,785 Rls. 26,748,480 $
235 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 60,054,669 936,000,000,000 Rls. 27,718,833 $
236 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 56,085,272 928,078,186,046 Rls. 28,619,009 $
237 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 69,670,000 928,000,000,000 Rls. 27,330,148 $
238 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 57,583,851 928,000,000,000 Rls. 28,350,693 $
239 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 26,730,000 926,157,835,908 Rls. 27,942,349 $
240 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 16,500,000 918,020,922,500 Rls. 24,535,500 $
241 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 128,415,143 916,000,000,000 Rls. 27,960,581 $
242 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 59,899,119 913,000,000,000 Rls. 26,757,535 $
243 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,010,500 908,644,985,360 Rls. 28,002,940 $
244 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 47,281,231 906,000,000,000 Rls. 25,066,637 $
245 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,070,647 904,000,000,000 Rls. 27,045,968 $
246 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,386,800 900,962,355,750 Rls. 26,068,250 $
247 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 137,639,218 894,232,503,861 Rls. 27,567,993 $
248 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 88,154,917 890,000,000,000 Rls. 26,322,176 $
249 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 44,908,795 889,000,000,000 Rls. 24,100,061 $
250 11 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 55,378,850 880,000,000,000 Rls. 23,812,905 $
251 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 49,197,510 879,168,341,082 Rls. 23,891,873 $
252 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 124,301,145 878,760,480,644 Rls. 27,081,281 $
253 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 83,000,000 866,952,400,000 Rls. 23,240,000 $
254 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 36,147,913 866,000,000,000 Rls. 26,457,436 $
255 9 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 7,635,435 862,002,418,628 Rls. 24,404,296 $
256 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 28,564,740 852,000,000,000 Rls. 23,051,750 $
257 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 47,642,238 851,000,000,000 Rls. 23,704,099 $
258 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 59,523,312 848,000,000,000 Rls. 25,577,762 $
259 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,300,000 843,082,942,000 Rls. 25,373,760 $
260 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 23,599,247 841,000,000,000 Rls. 25,841,174 $
261 7 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 123,881,864 838,899,163,432 Rls. 25,008,391 $
262 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 8,300,000 834,964,230,000 Rls. 25,730,000 $
263 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 98,492,386 830,000,000,000 Rls. 23,892,268 $
264 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 124,128,925 830,000,000,000 Rls. 25,074,042 $
265 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 53,262,440 827,000,000,000 Rls. 24,047,269 $
266 5 1396 بندر امام خميني هلند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,398,000 826,000,000,000 Rls. 25,304,346 $
267 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 124,711,201 825,000,000,000 Rls. 23,695,181 $
268 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 54,000,000 820,000,000,000 Rls. 21,978,000 $
269 3 1396 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,276,000 819,708,548,604 Rls. 25,254,438 $
270 2 1396 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,311,000 819,704,432,217 Rls. 25,261,316 $
271 1 1396 بندر امام خميني سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,217,000 818,401,624,922 Rls. 25,229,719 $
272 11 1396 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 51,503,845 818,000,000,000 Rls. 22,146,653 $
273 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 47,705,443 813,000,000,000 Rls. 23,501,990 $
274 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 22,052,250 810,445,597,948 Rls. 24,722,645 $
275 5 1396 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 60,596,540 808,000,000,000 Rls. 24,671,324 $
276 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 63,000,000 801,982,331,640 Rls. 24,713,640 $
277 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 53,825,000 801,000,000,000 Rls. 21,923,064 $
278 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,245,000 801,000,000,000 Rls. 22,063,789 $
279 11 1396 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 50,199,332 800,000,000,000 Rls. 21,585,712 $
280 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 57,591,016 797,000,000,000 Rls. 24,317,555 $
281 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 59,400,000 795,980,768,000 Rls. 24,541,000 $
282 11 1396 بندر امام خميني مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 49,856,150 792,000,000,000 Rls. 21,438,144 $
283 11 1396 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,981,610 789,000,000,000 Rls. 21,492,092 $
284 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 22,878,092 787,946,215,670 Rls. 24,288,473 $
285 11 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 16,642,500 782,817,373,151 Rls. 21,268,493 $
286 8 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,924,271 778,827,401,250 Rls. 22,439,825 $
287 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 24,313,993 776,292,535,474 Rls. 23,924,605 $
288 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 55,855,000 772,000,000,000 Rls. 21,910,799 $
289 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 55,059,100 771,000,000,000 Rls. 22,409,504 $
290 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 60,439,000 770,000,000,000 Rls. 23,709,011 $
291 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 75,180,350 769,725,342,801 Rls. 23,739,920 $
292 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 55,763,000 769,000,000,000 Rls. 21,874,710 $
293 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 57,762,000 769,000,000,000 Rls. 22,658,877 $
294 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 60,500,000 767,240,743,390 Rls. 23,637,955 $
295 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 60,003,095 767,035,175,636 Rls. 23,641,819 $
296 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,873,100 761,210,592,600 Rls. 21,557,900 $
297 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 20,344,500 760,953,694,372 Rls. 23,466,144 $
298 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 46,139,407 760,000,000,000 Rls. 22,376,709 $
299 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 18,488,300 759,455,702,623 Rls. 21,765,217 $
300 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 30,019,187 754,000,000,000 Rls. 21,452,682 $
مجموع کل
88,734,017,349,979 ريال
مجموع کل
2,584,958,274 دلار