آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������������������������������������������) گمرک (������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 50,918,068 1,647,254,468,889 Rls. 50,301,954 $
102 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 175,478,189 1,605,935,625,920 Rls. 49,492,487 $
103 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 99,351,699 1,599,000,000,000 Rls. 42,721,231 $
104 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 47,396,250 1,593,279,920,439 Rls. 49,099,607 $
105 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 103,996,560 1,589,920,961,962 Rls. 44,718,520 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 878,614,055 1,586,081,233,737 Rls. 48,892,216 $
107 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 215,160,153 1,574,641,398,608 Rls. 48,521,132 $
108 10 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 35,985,000 1,554,262,966,500 Rls. 43,092,060 $
109 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 38,115,000 1,544,789,952,872 Rls. 47,605,990 $
110 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 184,652,774 1,536,000,000,000 Rls. 45,351,277 $
111 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 119,776,000 1,523,982,120,115 Rls. 46,965,457 $
112 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 118,111,000 1,520,000,000,000 Rls. 46,332,583 $
113 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 87,528,614 1,511,000,000,000 Rls. 45,437,032 $
114 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 107,173,000 1,509,000,000,000 Rls. 42,041,824 $
115 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 34,650,000 1,502,511,574,672 Rls. 41,687,684 $
116 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 69,941,510 1,495,000,000,000 Rls. 40,114,953 $
117 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 133,796,791 1,491,303,157,280 Rls. 44,823,831 $
118 5 1396 شهيدرجايي چين 39012090 ک ک ک ساير: 45,258,110 1,485,085,413,987 Rls. 45,329,676 $
119 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 116,693,000 1,484,846,816,210 Rls. 45,759,401 $
120 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 35,887,500 1,463,994,306,117 Rls. 44,964,028 $
121 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 39,915,622 1,463,588,850,468 Rls. 45,139,921 $
122 12 1396 فرودگاه شيراز جمهوري عربي سوريه 85261000 دستگاههاي را دا ر 79,920 1,459,000,000,000 Rls. 38,873,800 $
123 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 32,539,462 1,456,000,000,000 Rls. 39,470,582 $
124 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 110,680,658 1,452,000,000,000 Rls. 39,283,063 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,139,000 1,451,595,176,546 Rls. 44,733,288 $
126 6 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 44,016,607 1,442,346,731,325 Rls. 43,488,406 $
127 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 96,260,974 1,433,785,400,932 Rls. 41,055,948 $
128 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 98,813,200 1,432,000,000,000 Rls. 39,726,880 $
129 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 93,262,509 1,426,302,589,654 Rls. 43,958,630 $
130 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 70,246,090 1,426,000,000,000 Rls. 38,268,512 $
131 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 36,729,000 1,423,737,757,659 Rls. 42,843,620 $
132 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 176,001,069 1,406,000,000,000 Rls. 42,446,020 $
133 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 68,567,832 1,400,000,000,000 Rls. 37,547,059 $
134 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 109,081,000 1,400,000,000,000 Rls. 42,790,295 $
135 10 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 38,600,155 1,375,778,175,209 Rls. 38,133,692 $
136 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 27,934,077 1,365,000,000,000 Rls. 36,530,806 $
137 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 75,226,041 1,365,000,000,000 Rls. 41,982,282 $
138 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 33,165,000 1,364,248,647,146 Rls. 37,012,459 $
139 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 46,827,230 1,360,000,000,000 Rls. 37,619,084 $
140 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 86,311,125 1,359,923,261,948 Rls. 41,934,655 $
141 4 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 571,000 1,351,000,000,000 Rls. 41,466,491 $
142 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 77,726,888 1,350,904,231,045 Rls. 41,631,614 $
143 4 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 41,055,000 1,349,144,424,750 Rls. 41,457,900 $
144 11 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 877,329,945 1,345,359,931,022 Rls. 36,579,161 $
145 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 30,318,750 1,327,632,527,467 Rls. 37,509,226 $
146 5 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 571,000 1,326,331,872,000 Rls. 40,484,935 $
147 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 65,564,425 1,314,000,000,000 Rls. 35,201,492 $
148 2 1396 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 571,000 1,312,950,340,595 Rls. 40,476,935 $
149 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 99,750,000 1,309,000,000,000 Rls. 35,080,080 $
150 8 1396 بندر امام خميني مصر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 99,992,630 1,308,000,000,000 Rls. 37,197,258 $
151 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 89,810,536 1,306,000,000,000 Rls. 40,124,733 $
152 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 151,369,971 1,294,000,000,000 Rls. 36,719,327 $
153 8 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,130,400 1,289,000,000,000 Rls. 37,248,508 $
154 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 185,723,603 1,275,000,000,000 Rls. 35,287,483 $
155 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,900,220 1,271,000,000,000 Rls. 37,534,881 $
156 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 37,595,250 1,266,128,201,187 Rls. 38,932,659 $
157 6 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 73,000 1,255,013,000,000 Rls. 37,950,000 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 38,250,000 1,247,257,030,200 Rls. 38,436,150 $
159 5 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 63,000 1,240,000,000,000 Rls. 37,800,000 $
160 12 1396 شهيدرجايي كانادا 71123000 ک خاكستر حاوي فلز گرانبها يا تركيبات از فلز گرانبها 340,968 1,232,000,000,000 Rls. 33,141,711 $
161 12 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 27,561,000 1,227,639,120,960 Rls. 32,955,122 $
162 2 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 63,000 1,226,194,200,000 Rls. 37,800,000 $
163 8 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,983,000 1,222,123,847,000 Rls. 35,249,560 $
164 9 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 31,620,000 1,221,943,290,870 Rls. 34,557,090 $
165 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 36,060,750 1,218,310,585,517 Rls. 37,572,383 $
166 10 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 29,988,000 1,215,765,868,644 Rls. 33,685,551 $
167 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 80,117,940 1,213,000,000,000 Rls. 32,605,955 $
168 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 60,340,707 1,210,000,000,000 Rls. 32,656,994 $
169 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 107,035,572 1,205,031,757,129 Rls. 37,136,176 $
170 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 76,600,568 1,202,714,388,437 Rls. 36,983,915 $
171 8 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 31,365,000 1,196,758,138,605 Rls. 34,483,140 $
172 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 63,156,020 1,191,000,000,000 Rls. 34,330,884 $
173 10 1396 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 80,364,500 1,183,000,000,000 Rls. 32,915,221 $
174 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 28,363,500 1,179,892,263,032 Rls. 33,905,377 $
175 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 55,028,459 1,178,000,000,000 Rls. 31,561,573 $
176 1 1396 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 24,860,500 1,175,394,354,024 Rls. 36,248,958 $
177 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 68,996,493 1,155,000,000,000 Rls. 31,001,655 $
178 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 35,705,579 1,142,365,739,860 Rls. 35,209,005 $
179 4 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 33,726,000 1,141,162,224,177 Rls. 35,058,363 $
180 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 125,014,420 1,136,352,988,921 Rls. 35,029,095 $
181 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 121,968,306 1,135,000,000,000 Rls. 34,151,125 $
182 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 58,037,000 1,130,000,000,000 Rls. 30,215,223 $
183 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 85,000,000 1,130,000,000,000 Rls. 31,025,000 $
184 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 79,959,514 1,127,772,358,236 Rls. 34,755,694 $
185 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 27,571,500 1,126,378,938,261 Rls. 31,871,485 $
186 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 73,540,000 1,121,041,257,310 Rls. 34,545,415 $
187 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 24,948,000 1,120,552,613,389 Rls. 29,957,053 $
188 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 79,741,087 1,116,879,119,632 Rls. 34,424,828 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 34,869,103 1,113,126,423,370 Rls. 34,304,290 $
190 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 50,244,546 1,105,000,000,000 Rls. 33,968,730 $
191 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 60,500,000 1,092,000,000,000 Rls. 29,342,500 $
192 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 32,125,500 1,091,046,122,952 Rls. 33,626,361 $
193 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,578,000 1,090,000,000,000 Rls. 29,455,638 $
194 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 80,000,000 1,087,571,524,800 Rls. 33,518,400 $
195 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 28,784,250 1,083,837,148,315 Rls. 31,927,446 $
196 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 79,661,379 1,079,000,000,000 Rls. 32,911,679 $
197 3 1396 شهيد باهنر ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 81,115,470 1,073,968,712,024 Rls. 33,095,113 $
198 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 55,724,000 1,070,000,000,000 Rls. 29,011,028 $
199 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 119,697,833 1,065,000,000,000 Rls. 28,488,083 $
200 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 78,289,000 1,062,907,051,680 Rls. 32,786,341 $
مجموع کل
130,912,648,103,606 ريال
مجموع کل
3,820,679,938 دلار