آمار کل " صادرات به" کشور (������������ ������) گمرک (������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 23,535,856,413 Rls. 707,829 $
102 7 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 371,038 23,305,501,245 Rls. 686,417 $
103 5 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 23,162,152,827 Rls. 707,829 $
104 4 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 378,910 22,839,706,940 Rls. 700,982 $
105 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 373,920 22,504,575,490 Rls. 691,752 $
106 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 636,832 21,657,978,180 Rls. 629,190 $
107 3 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 346,190 21,262,760,862 Rls. 655,284 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 64,022 21,195,301,206 Rls. 653,007 $
109 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 50,100,000 19,694,710,800 Rls. 601,200 $
110 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 9,800 19,426,578,804 Rls. 593,506 $
111 4 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 302,870 18,749,528,795 Rls. 575,453 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 295,390 18,558,063,425 Rls. 571,946 $
113 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 297,568 17,745,462,664 Rls. 517,768 $
114 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 396,000 17,706,491,396 Rls. 475,508 $
115 9 1396 مشهد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 16,638,472,000 Rls. 472,000 $
116 11 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 237,470 16,537,017,422 Rls. 451,193 $
117 1 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 371,190 16,270,772,634 Rls. 501,838 $
118 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 396,000 16,238,847,240 Rls. 484,308 $
119 1 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 221,605 16,218,384,444 Rls. 500,073 $
120 8 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 16,214,247,477 Rls. 466,113 $
121 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 185,247 15,951,715,059 Rls. 459,782 $
122 4 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 15,438,427,155 Rls. 474,396 $
123 3 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 340,530 15,330,436,387 Rls. 472,385 $
124 8 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 230,972 14,825,233,234 Rls. 427,298 $
125 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 321,850 14,344,651,078 Rls. 388,443 $
126 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 42,497 14,176,767,170 Rls. 433,474 $
127 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030010 ک ک ک سنگ مس 382,200 13,954,725,370 Rls. 377,614 $
128 3 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 75,600 13,492,917,900 Rls. 415,800 $
129 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 240,110 13,093,037,872 Rls. 403,384 $
130 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,690 13,069,045,097 Rls. 398,179 $
131 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 321,750 12,832,165,961 Rls. 384,194 $
132 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 6,481 12,646,949,930 Rls. 389,809 $
133 6 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 66,420 12,143,067,750 Rls. 365,310 $
134 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 199,499 11,639,201,840 Rls. 347,128 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,008 11,291,973,374 Rls. 348,013 $
136 11 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 47,250 9,602,901,000 Rls. 259,875 $
137 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 159,500 9,565,641,820 Rls. 294,890 $
138 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 160,080 9,124,691,860 Rls. 278,540 $
139 12 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94,430 8,883,156,214 Rls. 238,955 $
140 12 1396 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 183,055 8,865,673,116 Rls. 237,972 $
141 2 1396 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 201,823 8,484,049,658 Rls. 261,514 $
142 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 125,790 8,087,832,048 Rls. 218,874 $
143 12 1396 مشهد مراكش 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 175 7,876,464,000 Rls. 211,200 $
144 2 1396 قم جمهوري كره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 140,855 7,676,235,204 Rls. 236,563 $
145 8 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 115,360 7,600,173,394 Rls. 219,184 $
146 9 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,800 7,339,701,600 Rls. 207,900 $
147 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 355,950 6,980,455,434 Rls. 213,570 $
148 1 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,800 6,739,702,200 Rls. 207,900 $
149 4 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 146,370 6,601,734,892 Rls. 203,162 $
150 2 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94,620 6,409,863,748 Rls. 197,567 $
151 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 421,115 6,270,770,649 Rls. 169,561 $
152 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 110,000 6,140,751,320 Rls. 181,610 $
153 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012090 ک ک ک ساير: 109,037 6,087,010,386 Rls. 185,363 $
154 12 1396 سهلان (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 88,000 5,927,275,200 Rls. 158,420 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 180,379 5,852,216,276 Rls. 180,379 $
156 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012090 ک ک ک ساير: 96,099 5,758,885,368 Rls. 163,368 $
157 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,078 5,648,591,130 Rls. 174,135 $
158 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 120,900 5,621,594,600 Rls. 152,120 $
159 8 1396 مشهد مراكش 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 150 5,590,903,500 Rls. 159,900 $
160 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84195090 --- سا?ر 5,300 5,492,435,942 Rls. 167,939 $
161 11 1396 ساوه (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 122,141 5,411,165,472 Rls. 146,568 $
162 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 893,545 5,256,270,544 Rls. 155,477 $
163 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 62,000 4,960,581,940 Rls. 146,320 $
164 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 88,000 4,959,335,480 Rls. 140,738 $
165 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,405 4,804,908,787 Rls. 148,082 $
166 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 770 4,781,907,910 Rls. 146,605 $
167 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 211,296 4,681,151,169 Rls. 144,315 $
168 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,910 4,557,127,254 Rls. 140,431 $
169 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84195090 --- سا?ر 4,800 4,477,314,749 Rls. 137,806 $
170 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 21,350 4,297,041,000 Rls. 115,000 $
171 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان جمهوري كره 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,030 4,289,961,250 Rls. 125,750 $
172 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 43,714 4,287,319,771 Rls. 114,588 $
173 7 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,310 4,276,179,472 Rls. 125,346 $
174 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,270,280,407 Rls. 121,139 $
175 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,257,688,050 Rls. 121,770 $
176 2 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,234,713,600 Rls. 130,560 $
177 7 1396 زنجان جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 49,420 4,208,630,823 Rls. 123,995 $
178 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 198,540 3,994,227,720 Rls. 119,124 $
179 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 3,934,748,475 Rls. 105,165 $
180 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08109010 انار تازه 58,940 3,822,525,072 Rls. 106,092 $
181 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 3,804,867,000 Rls. 113,850 $
182 6 1396 شهيدرجايي (برونئي (دارالسلام 27132000 قيرنفت 495,433 3,711,014,352 Rls. 111,472 $
183 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 102,000 3,702,041,295 Rls. 113,271 $
184 9 1396 ساوه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,100 3,660,523,440 Rls. 103,880 $
185 8 1396 شهيدرجايي مراكش 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,000 3,636,360,000 Rls. 104,000 $
186 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري كره 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 3,625,462,800 Rls. 97,200 $
187 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,550 3,586,076,725 Rls. 102,025 $
188 8 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,562,678,350 Rls. 103,950 $
189 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان جمهوري كره 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,500 3,488,760,000 Rls. 99,000 $
190 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 700 3,451,241,115 Rls. 100,263 $
191 5 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,399,684,750 Rls. 103,950 $
192 2 1396 اروميه جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,373,073,550 Rls. 103,950 $
193 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08109010 انار تازه 58,890 3,299,624,886 Rls. 93,391 $
194 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 580,745 3,283,619,750 Rls. 101,050 $
195 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 150 3,162,065,000 Rls. 97,500 $
196 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28253000 ک اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم 10,000 3,149,590,000 Rls. 85,000 $
197 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 553,120 3,147,627,315 Rls. 96,243 $
198 12 1396 مشهد مراكش 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,918,370,000 Rls. 78,000 $
199 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري كره 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,344,000 2,902,105,512 Rls. 80,496 $
200 10 1396 مشهد مراكش 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 75 2,901,305,550 Rls. 79,950 $
مجموع کل
929,450,606,335 ريال
مجموع کل
27,492,178 دلار