آمار کل " صادرات به" کشور (������������ ������) گمرک (������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 924,930,000 17,930,000,000,000 Rls. 481,537,056 $
2 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,235,346,000 15,725,110,106,364 Rls. 484,601,529 $
3 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,055,310,000 13,460,000,000,000 Rls. 413,977,007 $
4 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,020,838,000 13,290,000,000,000 Rls. 400,454,331 $
5 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 697,559,000 12,870,000,000,000 Rls. 348,825,021 $
6 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 841,410,000 11,926,000,000,000 Rls. 330,068,314 $
7 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 874,731,000 11,630,000,000,000 Rls. 343,139,476 $
8 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 765,403,000 10,588,000,000,000 Rls. 300,252,286 $
9 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 727,508,000 9,937,000,000,000 Rls. 285,386,837 $
10 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 620,584,000 7,970,000,000,000 Rls. 243,442,692 $
11 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 469,400,000 5,972,941,757,342 Rls. 184,071,674 $
12 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 319,403,000 4,063,079,523,052 Rls. 125,295,409 $
13 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 157,072,000 2,010,000,000,000 Rls. 61,616,204 $
14 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 16,551 1,682,017,275,481 Rls. 51,433,324 $
15 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 8,300,000 834,964,230,000 Rls. 25,730,000 $
16 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 6,208,640 623,942,243,712 Rls. 19,246,784 $
17 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 7,628,072 549,000,000,000 Rls. 16,604,406 $
18 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,191,177 528,000,000,000 Rls. 16,092,649 $
19 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 65,375,613 484,000,000,000 Rls. 13,075,122 $
20 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,183,654 423,000,000,000 Rls. 12,969,327 $
21 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,200,554 422,541,694,933 Rls. 13,021,717 $
22 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 9,265,600 314,000,000,000 Rls. 8,517,125 $
23 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,250,955 310,000,000,000 Rls. 9,253,266 $
24 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,131,410 238,000,000,000 Rls. 6,506,507 $
25 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,607,302 234,000,000,000 Rls. 6,451,605 $
26 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,399,755 229,000,000,000 Rls. 6,479,951 $
27 7 1396 شهيدرجايي مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,015,000 205,563,327,280 Rls. 6,126,120 $
28 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,013,921 189,219,163,569 Rls. 5,581,021 $
29 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,500,528 189,000,000,000 Rls. 5,056,195 $
30 3 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,500,000 168,854,798,000 Rls. 5,204,500 $
31 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,628,086 166,134,404,249 Rls. 4,513,358 $
32 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,151,127 166,000,000,000 Rls. 4,735,019 $
33 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,000,000 163,315,723,000 Rls. 4,461,000 $
34 12 1396 شهيدرجايي مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,455,000 159,000,000,000 Rls. 4,255,185 $
35 4 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,000,000 144,937,890,000 Rls. 4,461,000 $
36 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,315,000 142,000,000,000 Rls. 3,792,363 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 63,040 139,097,352,913 Rls. 3,942,769 $
38 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,247,790 138,000,000,000 Rls. 3,904,653 $
39 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,694,919 133,427,153,985 Rls. 3,577,195 $
40 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 3,840,677 127,000,000,000 Rls. 3,530,427 $
41 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 344,035 124,109,419,104 Rls. 3,509,156 $
42 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,306,223 116,422,368,191 Rls. 3,155,681 $
43 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,985,694 111,963,962,880 Rls. 3,453,120 $
44 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,786,835 104,469,080,440 Rls. 2,950,988 $
45 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 321,836 102,524,688,000 Rls. 3,162,000 $
46 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,532,145 102,238,736,440 Rls. 2,834,434 $
47 2 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,572,920 96,032,999,502 Rls. 2,960,418 $
48 10 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,889,041 90,312,797,190 Rls. 2,488,710 $
49 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,354,268 87,586,808,330 Rls. 2,505,269 $
50 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,369,178 86,747,445,120 Rls. 2,625,528 $
51 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,424,787 86,590,682,419 Rls. 2,635,849 $
52 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,280,270 81,946,216,406 Rls. 2,198,784 $
53 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 212,849 79,796,406,476 Rls. 2,171,054 $
54 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,276,306 78,255,563,736 Rls. 2,220,772 $
55 5 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,177,430 73,308,055,566 Rls. 2,237,117 $
56 12 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,007,910 69,179,067,072 Rls. 1,864,633 $
57 6 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,400,000 68,782,672,000 Rls. 2,081,800 $
58 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,019,676 68,628,935,463 Rls. 1,901,415 $
59 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,067,476 62,074,541,940 Rls. 1,857,407 $
60 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,020,663 61,131,819,744 Rls. 1,775,952 $
61 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,363,000 59,704,910,673 Rls. 1,780,642 $
62 11 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 625,087 59,418,749,894 Rls. 1,614,941 $
63 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 41044100 ک ک كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 106,895 58,943,609,700 Rls. 1,580,300 $
64 11 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 864,070 58,461,098,610 Rls. 1,598,525 $
65 2 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,000,214 56,452,446,564 Rls. 1,739,728 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 168,135 55,625,116,820 Rls. 1,714,972 $
67 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 53,175,120,000 Rls. 1,487,000 $
68 2 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 48,233,819,000 Rls. 1,486,450 $
69 6 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 749,700 47,275,062,192 Rls. 1,424,430 $
70 10 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 496,740 45,570,909,164 Rls. 1,264,507 $
71 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 779,044 45,208,529,720 Rls. 1,355,535 $
72 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 111,088 41,119,102,189 Rls. 1,133,101 $
73 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 106,142 40,507,274,920 Rls. 1,082,648 $
74 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,340,678 40,122,920,202 Rls. 1,137,456 $
75 9 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 441,365 38,911,535,852 Rls. 1,101,303 $
76 2 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 850,370 38,066,508,400 Rls. 1,173,455 $
77 6 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 615,959 37,808,047,294 Rls. 1,139,522 $
78 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 615,187 37,756,485,919 Rls. 1,138,145 $
79 10 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 545,660 37,295,777,597 Rls. 1,036,754 $
80 9 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 532,065 35,640,492,983 Rls. 1,010,924 $
81 2 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 584,840 35,095,123,907 Rls. 1,081,953 $
82 11 1396 مشهد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 34,696,248,000 Rls. 944,000 $
83 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 538,212 33,030,563,355 Rls. 936,488 $
84 2 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,924,920 32,744,188,553 Rls. 1,009,097 $
85 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 496,966 32,312,868,292 Rls. 864,720 $
86 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 15,840 32,017,275,481 Rls. 972,844 $
87 10 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 464,995 30,837,890,616 Rls. 860,240 $
88 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 87,156 30,042,146,610 Rls. 880,614 $
89 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 473,986 28,389,028,170 Rls. 824,735 $
90 9 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 421,903 27,558,009,491 Rls. 780,334 $
91 5 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 362,425 27,047,385,735 Rls. 826,948 $
92 12 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 62,000 26,806,560,989 Rls. 718,747 $
93 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 594,000 26,762,286,914 Rls. 819,446 $
94 7 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 413,110 26,574,620,863 Rls. 784,908 $
95 11 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 62,000 26,550,624,151 Rls. 721,549 $
96 10 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 62,000 26,541,593,386 Rls. 734,824 $
97 6 1396 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 337,575 25,969,416,734 Rls. 785,499 $
98 9 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 24,930,495,762 Rls. 704,253 $
99 5 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 401,928 24,331,744,197 Rls. 743,491 $
100 7 1396 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 24,166,743,643 Rls. 707,452 $
مجموع کل
149,739,951,242,441 ريال
مجموع کل
4,365,482,991 دلار