آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,000 50,002,545 Rls. 1,405 $
102 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 900 46,055,250 Rls. 1,350 $
103 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 380 42,653,100 Rls. 1,140 $
104 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 380 39,241,080 Rls. 1,140 $
105 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 270 36,212,400 Rls. 1,080 $
106 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 195 35,148,600 Rls. 1,080 $
107 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 250 30,979,800 Rls. 900 $
108 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 80 29,932,000 Rls. 800 $
109 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 94 29,540,450 Rls. 790 $
110 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 884 28,686,684 Rls. 884 $
111 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 40 25,936,000 Rls. 800 $
112 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 70 24,604,300 Rls. 700 $
113 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 150 24,020,750 Rls. 650 $
114 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج . 80 22,377,600 Rls. 640 $
115 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 7 21,776,175 Rls. 585 $
116 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 782 18,649,500 Rls. 500 $
117 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 55102000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 49 16,340,814 Rls. 441 $
118 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 300 13,368,000 Rls. 400 $
119 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 17 11,189,700 Rls. 300 $
120 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 5 10,360,560 Rls. 294 $
121 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 300 10,234,500 Rls. 300 $
122 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 9 8,271,945 Rls. 255 $
123 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 65 7,568,190 Rls. 210 $
124 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 115 7,458,440 Rls. 230 $
125 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 20 5,594,400 Rls. 160 $
126 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 4 5,472,885 Rls. 165 $
127 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 80 3,245,100 Rls. 100 $
128 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 60 3,244,900 Rls. 100 $
129 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 9 2,883,120 Rls. 80 $
130 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 16055400 ک ک ماهي نرمکتن و ماهي مركب 5 1,350,280 Rls. 40 $
131 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 58 67,060 Rls. 2 $
مجموع کل
612,466,128 ريال
مجموع کل
17,521 دلار