آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 4,477,500 218,324,110,736 Rls. 6,186,283 $
2 10 1396 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 3,195,000 142,648,700,783 Rls. 3,953,318 $
3 9 1396 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,137,500 94,111,629,246 Rls. 2,656,296 $
4 11 1396 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 1,327,500 66,941,264,767 Rls. 1,812,983 $
5 10 1396 تبريز چين 39012090 ک ک ک ساير: 1,485,000 59,476,032,000 Rls. 1,663,200 $
6 5 1396 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 720,000 31,789,260,000 Rls. 972,000 $
7 11 1396 تبريز چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 742,500 31,627,797,300 Rls. 861,300 $
8 7 1396 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 675,000 30,741,930,000 Rls. 911,250 $
9 10 1396 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 517,500 25,152,332,625 Rls. 699,975 $
10 6 1396 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 427,500 19,360,134,900 Rls. 580,005 $
11 6 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 564,000 18,775,488,000 Rls. 564,000 $
12 8 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 379,100 13,248,360,000 Rls. 379,100 $
13 7 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 386,000 13,066,044,000 Rls. 386,000 $
14 11 1396 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 225,000 11,277,937,125 Rls. 307,125 $
15 10 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 209,000 7,492,499,520 Rls. 209,000 $
16 7 1396 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,500 6,555,525,008 Rls. 194,198 $
17 1 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 230,440 5,978,377,616 Rls. 184,352 $
18 11 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 131,000 4,848,773,000 Rls. 131,000 $
19 6 1396 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 3,811,153,680 Rls. 114,480 $
20 9 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 90,900 3,230,538,000 Rls. 90,900 $
21 12 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 78,000 2,899,650,000 Rls. 78,000 $
22 2 1396 تبريز چين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 27,928 2,717,534,040 Rls. 83,784 $
23 6 1396 تبريز چين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,950,519,690 Rls. 58,590 $
24 2 1396 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,160 1,768,724,736 Rls. 54,528 $
25 10 1396 تبريز چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,734 615,143,520 Rls. 17,202 $
26 1 1396 تبريز چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,819 383,384,722 Rls. 11,819 $
27 1 1396 تبريز چين 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 11,570 300,213,690 Rls. 9,255 $
28 5 1396 تبريز چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,034 224,600,946 Rls. 6,843 $
29 5 1396 تبريز چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 960 118,487,420 Rls. 3,610 $
30 6 1396 تبريز چين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 14,899 84,011,438 Rls. 2,533 $
31 1 1396 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,072 69,644,386 Rls. 2,147 $
32 5 1396 تبريز چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 420 27,570,480 Rls. 840 $
33 5 1396 تبريز چين 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 69 4,121,787 Rls. 126 $
مجموع کل
819,621,495,161 ريال
مجموع کل
23,186,042 دلار