آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 480,000 52,995,457,200 Rls. 1,530,800 $
2 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,006,000 37,091,477,262 Rls. 1,012,422 $
3 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,537,499 34,602,086,858 Rls. 1,056,262 $
4 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 300,000 32,334,780,000 Rls. 950,700 $
5 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,435,000 27,348,169,500 Rls. 730,500 $
6 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 440,000 26,065,512,000 Rls. 792,000 $
7 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,927,000 20,002,214,020 Rls. 565,640 $
8 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,065,000 18,676,145,280 Rls. 536,900 $
9 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,483,000 17,917,161,150 Rls. 486,330 $
10 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 300,000 17,547,300,000 Rls. 540,000 $
11 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 500,000 16,931,859,000 Rls. 480,500 $
12 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39076190 ک ک ک سا?ر 506,000 16,616,325,528 Rls. 482,724 $
13 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,916,000 16,306,241,120 Rls. 498,160 $
14 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 506,000 15,332,849,950 Rls. 468,050 $
15 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,233,000 13,595,883,960 Rls. 419,220 $
16 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,376,000 13,027,844,280 Rls. 391,240 $
17 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,106,000 12,860,780,540 Rls. 355,850 $
18 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 506,000 12,772,735,360 Rls. 386,584 $
19 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,152,497 11,839,462,949 Rls. 361,411 $
20 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 200,000 11,682,360,000 Rls. 360,000 $
21 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291090 --- ساير 106,200 10,965,351,600 Rls. 297,360 $
22 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 978,000 9,267,135,100 Rls. 273,720 $
23 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 167,020 8,419,723,655 Rls. 241,051 $
24 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 938,000 8,392,200,700 Rls. 258,180 $
25 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 171,360 7,494,145,394 Rls. 228,766 $
26 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 691,000 7,106,276,255 Rls. 218,985 $
27 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 543,000 5,988,694,380 Rls. 184,620 $
28 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 190,000 5,813,513,350 Rls. 178,630 $
29 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 50,400 2,828,857,248 Rls. 87,192 $
30 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 90,000 2,668,743,450 Rls. 71,550 $
31 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 92,000 2,654,965,440 Rls. 74,244 $
32 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 136,000 2,029,065,600 Rls. 54,400 $
33 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 134,640 1,746,891,168 Rls. 53,835 $
34 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,000 1,718,864,730 Rls. 52,470 $
35 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,000 1,710,259,650 Rls. 52,470 $
36 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,000 1,701,969,390 Rls. 52,470 $
37 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 73,600 1,561,783,848 Rls. 42,396 $
38 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 73,600 1,533,208,944 Rls. 42,396 $
39 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 44,000 1,244,903,220 Rls. 34,980 $
40 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 44,000 1,223,075,700 Rls. 34,980 $
41 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 1,084,340,414 Rls. 33,037 $
42 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 36,800 788,035,650 Rls. 21,198 $
43 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 25,000 319,847,500 Rls. 8,750 $
مجموع کل
513,808,498,343 ريال
مجموع کل
15,002,973 دلار