آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,000 61,095,600 Rls. 1,800 $
202 12 1396 يزد پاكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,000 55,948,500 Rls. 1,500 $
203 1 1396 يزد پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,700 48,642,000 Rls. 1,500 $
204 1 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,100 30,148,740 Rls. 930 $
مجموع کل
195,834,840 ريال
مجموع کل
5,730 دلار