آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 يزد پاكستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 925,780 3,944,103,258 Rls. 112,470 $
102 4 1396 يزد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 3,898,800,000 Rls. 120,000 $
103 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 196,409 3,780,100,776 Rls. 102,907 $
104 11 1396 يزد پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 64,760 3,637,210,958 Rls. 98,444 $
105 12 1396 يزد پاكستان 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 94,250 3,526,363,750 Rls. 94,250 $
106 8 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 83,555 3,465,278,007 Rls. 100,264 $
107 11 1396 يزد پاكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 117,196 3,447,341,437 Rls. 93,757 $
108 4 1396 يزد پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 200,000 3,129,120,000 Rls. 96,000 $
109 7 1396 يزد پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 22,900 3,071,348,000 Rls. 91,600 $
110 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 331,726 2,836,638,377 Rls. 84,020 $
111 11 1396 يزد پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,000 2,771,400,000 Rls. 75,000 $
112 9 1396 يزد پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,000 2,643,000,000 Rls. 75,000 $
113 4 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 26,035 2,545,832,475 Rls. 78,105 $
114 6 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 64,022 2,544,621,694 Rls. 76,825 $
115 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 196,371 2,498,730,180 Rls. 77,031 $
116 6 1396 يزد پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,900 2,486,837,700 Rls. 74,700 $
117 10 1396 يزد پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,100 2,465,067,600 Rls. 68,400 $
118 9 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 137,860 2,454,597,632 Rls. 69,632 $
119 3 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 61,147 2,380,768,199 Rls. 73,376 $
120 8 1396 يزد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 609,696 2,314,465,501 Rls. 67,541 $
121 12 1396 يزد پاكستان 41022900 پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره محفوظ شده به نحوه ديگر ولي دباغي نشده بدون پشم بجز اسيد شويي شده (پيکله) 53,000 2,311,425,720 Rls. 62,280 $
122 10 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 116,500 2,243,748,870 Rls. 61,830 $
123 5 1396 يزد پاكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,665 2,225,806,335 Rls. 67,995 $
124 6 1396 يزد پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,195 2,191,378,935 Rls. 66,585 $
125 11 1396 يزد پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,800 2,173,883,200 Rls. 59,200 $
126 7 1396 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 289,650 2,151,097,311 Rls. 63,723 $
127 6 1396 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 92,560 2,099,395,170 Rls. 62,940 $
128 9 1396 يزد پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,645 2,097,437,715 Rls. 58,935 $
129 10 1396 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 38,060 2,049,048,000 Rls. 57,300 $
130 11 1396 يزد پاكستان 41022900 پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره محفوظ شده به نحوه ديگر ولي دباغي نشده بدون پشم بجز اسيد شويي شده (پيکله) 55,200 2,044,522,800 Rls. 55,800 $
131 12 1396 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 93,984 2,044,242,320 Rls. 54,720 $
132 2 1396 يزد پاكستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 17,800 2,021,264,700 Rls. 62,300 $
133 5 1396 يزد پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 38,504 1,949,532,372 Rls. 59,544 $
134 7 1396 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 37,340 1,929,699,636 Rls. 57,426 $
135 10 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 47,863 1,912,764,136 Rls. 53,235 $
136 7 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 115,800 1,905,970,935 Rls. 55,869 $
137 10 1396 يزد پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 16,011 1,755,798,282 Rls. 48,033 $
138 3 1396 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 245,400 1,751,586,672 Rls. 53,980 $
139 6 1396 يزد پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 49,750 1,748,996,131 Rls. 52,735 $
140 8 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 24,795 1,733,914,350 Rls. 49,590 $
141 1 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 54,678 1,730,745,614 Rls. 53,373 $
142 7 1396 يزد پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 25,000 1,705,750,000 Rls. 50,000 $
143 11 1396 يزد پاكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 37,808 1,676,549,061 Rls. 45,369 $
144 4 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 42,233 1,649,349,905 Rls. 50,679 $
145 6 1396 يزد پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,200 1,612,352,000 Rls. 48,800 $
146 9 1396 يزد پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,400 1,607,445,600 Rls. 45,600 $
147 5 1396 يزد پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,153 1,590,521,298 Rls. 48,459 $
148 1 1396 يزد پاكستان 27132000 قيرنفت 223,378 1,521,666,580 Rls. 46,910 $
149 2 1396 يزد پاكستان 27132000 قيرنفت 219,972 1,498,403,730 Rls. 46,194 $
150 9 1396 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 191,384 1,491,811,048 Rls. 42,106 $
151 2 1396 يزد پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 22,930 1,488,111,140 Rls. 45,860 $
152 12 1396 يزد پاكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 48,000 1,422,873,600 Rls. 38,400 $
153 8 1396 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 25,420 1,413,564,863 Rls. 40,323 $
154 2 1396 يزد پاكستان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 21,625 1,402,986,750 Rls. 43,250 $
155 5 1396 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 191,700 1,381,578,066 Rls. 42,174 $
156 3 1396 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 11,950 1,357,263,075 Rls. 41,825 $
157 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 68,872 1,339,687,370 Rls. 36,155 $
158 2 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 25,707 1,226,312,106 Rls. 37,806 $
159 1 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 24,635 1,176,793,380 Rls. 36,288 $
160 9 1396 يزد پاكستان 41022900 پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره محفوظ شده به نحوه ديگر ولي دباغي نشده بدون پشم بجز اسيد شويي شده (پيکله) 28,800 1,153,083,600 Rls. 32,400 $
161 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 85,610 1,089,801,933 Rls. 33,583 $
162 12 1396 يزد پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 26,700 1,077,552,000 Rls. 28,800 $
163 9 1396 يزد پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 10,145 1,074,477,240 Rls. 30,435 $
164 9 1396 يزد پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 7,450 1,050,479,800 Rls. 29,800 $
165 11 1396 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 46,280 978,916,120 Rls. 26,780 $
166 11 1396 يزد پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,900 964,806,276 Rls. 26,394 $
167 8 1396 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 46,280 945,912,080 Rls. 26,842 $
168 7 1396 يزد پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,900 890,982,258 Rls. 26,394 $
169 6 1396 يزد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 75,290 880,650,420 Rls. 26,351 $
170 3 1396 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 46,280 870,861,848 Rls. 26,837 $
171 12 1396 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 14,180 819,187,740 Rls. 21,732 $
172 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 45,124 805,141,316 Rls. 23,492 $
173 7 1396 يزد پاكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 11,300 767,089,200 Rls. 22,600 $
174 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 42,484 758,050,214 Rls. 22,118 $
175 5 1396 يزد پاكستان 72045000 ک شمشکهاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات 77,370 707,524,576 Rls. 21,664 $
176 3 1396 يزد پاكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 10,850 704,034,800 Rls. 21,700 $
177 11 1396 يزد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 12,330 700,765,248 Rls. 18,912 $
178 6 1396 يزد پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 5,300 700,448,000 Rls. 21,200 $
179 6 1396 يزد پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 13,325 676,514,924 Rls. 20,396 $
180 11 1396 يزد پاكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 199,090 643,925,552 Rls. 17,426 $
181 6 1396 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 12,548 638,605,044 Rls. 19,404 $
182 7 1396 يزد پاكستان 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 19,000 637,070,000 Rls. 19,000 $
183 12 1396 يزد پاكستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 24,620 609,527,765 Rls. 16,291 $
184 8 1396 يزد پاكستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 21,600 605,784,960 Rls. 17,280 $
185 9 1396 يزد پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,170 582,432,344 Rls. 16,509 $
186 2 1396 يزد پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 25,000 527,101,250 Rls. 16,250 $
187 3 1396 يزد پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 12,010 389,820,580 Rls. 12,010 $
188 3 1396 يزد پاكستان 39241010 ظروف ملامين 4,000 389,496,000 Rls. 12,000 $
189 4 1396 يزد پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 11,290 366,450,820 Rls. 11,290 $
190 10 1396 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 23,140 335,890,984 Rls. 9,256 $
191 6 1396 يزد پاكستان 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 2,300 303,968,000 Rls. 9,200 $
192 1 1396 يزد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 25,680 291,372,984 Rls. 8,988 $
193 7 1396 يزد پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,800 241,416,000 Rls. 7,200 $
194 2 1396 يزد پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,430 236,516,760 Rls. 7,290 $
195 6 1396 يزد پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,200 173,784,000 Rls. 5,200 $
196 12 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,000 156,655,800 Rls. 4,200 $
197 10 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,000 108,867,000 Rls. 3,000 $
198 9 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,000 71,178,000 Rls. 2,000 $
199 3 1396 يزد پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,200 64,916,000 Rls. 2,000 $
200 12 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,500 61,543,350 Rls. 1,650 $
مجموع کل
153,529,507,106 ريال
مجموع کل
4,458,787 دلار