آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 يزد پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 29,348,082 127,429,716,413 Rls. 3,415,186 $
2 12 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,001,350 107,390,545,800 Rls. 2,879,550 $
3 7 1396 يزد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 22,812,708 93,872,990,324 Rls. 2,776,283 $
4 11 1396 يزد پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 22,328,607 93,110,545,738 Rls. 2,528,454 $
5 9 1396 يزد پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,338,451 86,848,857,619 Rls. 2,458,779 $
6 5 1396 يزد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 19,418,368 78,399,785,007 Rls. 2,393,700 $
7 8 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 709,450 73,097,545,050 Rls. 2,103,450 $
8 10 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 624,900 67,635,297,000 Rls. 1,874,700 $
9 9 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 624,700 66,283,760,700 Rls. 1,874,100 $
10 10 1396 يزد پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 15,040,538 62,631,997,350 Rls. 1,736,427 $
11 11 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 549,700 60,646,061,700 Rls. 1,649,100 $
12 6 1396 يزد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 13,468,124 55,944,985,121 Rls. 1,681,649 $
13 3 1396 يزد پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,684,668 55,904,405,088 Rls. 1,722,850 $
14 7 1396 يزد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,062 52,327,710,484 Rls. 1,548,502 $
15 8 1396 يزد پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 12,734,466 51,548,774,223 Rls. 1,480,232 $
16 6 1396 يزد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,000 49,183,156,250 Rls. 1,475,000 $
17 5 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 482,200 47,311,682,400 Rls. 1,446,600 $
18 4 1396 يزد پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 11,077,572 42,766,706,866 Rls. 1,313,807 $
19 6 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 424,550 42,215,101,050 Rls. 1,273,650 $
20 5 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 424,200 41,770,205,700 Rls. 1,272,600 $
21 2 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 424,700 41,330,678,100 Rls. 1,274,100 $
22 7 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 374,550 38,273,253,300 Rls. 1,123,650 $
23 2 1396 يزد پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 9,737,117 36,573,432,309 Rls. 1,127,375 $
24 1 1396 يزد پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 8,822,401 33,521,193,359 Rls. 1,033,735 $
25 5 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,014,670 31,574,563,927 Rls. 963,876 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,937,298 27,684,954,953 Rls. 853,378 $
27 3 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 281,300 27,379,722,600 Rls. 843,872 $
28 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,202,380 25,701,159,346 Rls. 689,336 $
29 12 1396 يزد پاكستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 5,212,200 24,109,723,809 Rls. 645,872 $
30 4 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,510,050 23,375,069,975 Rls. 718,245 $
31 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,399,427 22,925,832,698 Rls. 691,676 $
32 2 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 225,250 21,923,051,250 Rls. 675,750 $
33 11 1396 يزد پاكستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 4,562,750 21,010,039,910 Rls. 571,226 $
34 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,266,261 20,520,998,877 Rls. 626,629 $
35 3 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 244,263 20,172,641,976 Rls. 621,691 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,333,293 19,798,913,889 Rls. 610,194 $
37 9 1396 يزد پاكستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 4,453,210 19,631,653,498 Rls. 554,542 $
38 1 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,000 19,457,550,000 Rls. 600,009 $
39 6 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,089,670 17,593,428,520 Rls. 531,122 $
40 11 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 178,955 17,255,801,902 Rls. 468,918 $
41 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,117,014 17,083,685,596 Rls. 525,222 $
42 3 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 174,300 16,967,059,200 Rls. 522,886 $
43 5 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 161,861 15,901,442,490 Rls. 485,583 $
44 10 1396 يزد پاكستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 3,401,340 15,782,542,868 Rls. 437,982 $
45 10 1396 يزد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,530 14,547,059,694 Rls. 406,146 $
46 2 1396 يزد پاكستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 14,193,375,000 Rls. 437,500 $
47 9 1396 يزد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,510 12,242,436,584 Rls. 344,380 $
48 4 1396 يزد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 125,125 12,212,470,875 Rls. 375,375 $
49 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 667,727 11,633,533,823 Rls. 335,377 $
50 12 1396 يزد پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 149,600 11,158,718,000 Rls. 299,200 $
51 4 1396 يزد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 11,073,200,250 Rls. 340,200 $
52 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 558,354 11,019,237,243 Rls. 307,032 $
53 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 609,109 10,956,322,313 Rls. 310,189 $
54 9 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 85,478 10,548,523,511 Rls. 299,174 $
55 2 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 688,520 10,030,670,248 Rls. 309,147 $
56 4 1396 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 100,650 9,838,190,250 Rls. 301,950 $
57 4 1396 يزد پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 100,550 9,820,688,250 Rls. 301,650 $
58 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 575,173 9,629,040,647 Rls. 283,470 $
59 12 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 503,024 9,493,833,245 Rls. 254,099 $
60 11 1396 يزد پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 125,000 9,206,700,000 Rls. 250,000 $
61 10 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 77,950 8,816,242,280 Rls. 244,753 $
62 12 1396 يزد پاكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 75,200 8,377,568,700 Rls. 225,600 $
63 12 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 62,800 8,203,972,525 Rls. 219,800 $
64 3 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 538,130 7,980,056,016 Rls. 245,964 $
65 5 1396 يزد پاكستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 87,899 7,894,546,285 Rls. 241,086 $
66 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 579,431 7,581,396,414 Rls. 233,778 $
67 4 1396 يزد پاكستان 27132000 قيرنفت 1,058,123 7,234,084,390 Rls. 222,316 $
68 1 1396 يزد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,095,812,500 Rls. 218,750 $
69 11 1396 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 871,838 7,051,197,109 Rls. 191,805 $
70 10 1396 يزد پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 64,420 6,983,466,195 Rls. 193,260 $
71 10 1396 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 871,668 6,886,657,188 Rls. 191,768 $
72 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 264,000 6,838,825,945 Rls. 182,783 $
73 11 1396 يزد پاكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 175,680 6,499,558,500 Rls. 175,680 $
74 12 1396 يزد پاكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 142,978 6,383,810,823 Rls. 171,572 $
75 9 1396 يزد پاكستان 27132000 قيرنفت 851,644 6,327,574,467 Rls. 178,844 $
76 8 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 357,700 6,325,204,566 Rls. 179,810 $
77 10 1396 يزد پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 113,280 6,295,813,825 Rls. 174,060 $
78 9 1396 يزد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,204,176,000 Rls. 176,000 $
79 12 1396 يزد پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 107,270 6,122,200,089 Rls. 164,224 $
80 5 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 144,861 5,688,697,269 Rls. 173,832 $
81 10 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 52,310 5,633,503,470 Rls. 156,930 $
82 6 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 54,825 5,465,543,595 Rls. 164,475 $
83 10 1396 يزد پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 75,000 5,405,250,000 Rls. 150,000 $
84 8 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 43,277 5,202,575,893 Rls. 151,470 $
85 7 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 43,482 5,134,150,920 Rls. 152,188 $
86 4 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 44,767 5,092,490,260 Rls. 156,685 $
87 9 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 120,108 5,032,050,467 Rls. 142,727 $
88 6 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 42,820 4,998,989,688 Rls. 149,870 $
89 1 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 50,445 4,908,239,730 Rls. 151,335 $
90 1 1396 يزد پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 75,430 4,892,188,080 Rls. 150,860 $
91 2 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 130,576 4,878,354,890 Rls. 150,388 $
92 2 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 49,863 4,853,116,161 Rls. 149,589 $
93 7 1396 يزد پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 67,219 4,597,253,796 Rls. 134,438 $
94 1 1396 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 358,756 4,546,308,316 Rls. 140,197 $
95 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 236,294 4,435,573,064 Rls. 123,019 $
96 5 1396 يزد پاكستان 27132000 قيرنفت 642,414 4,411,144,734 Rls. 134,907 $
97 7 1396 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 105,784 4,176,225,297 Rls. 123,788 $
98 3 1396 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 86,853 4,143,845,012 Rls. 127,720 $
99 3 1396 يزد پاكستان 27132000 قيرنفت 599,030 4,081,666,626 Rls. 125,795 $
100 10 1396 يزد پاكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 139,275 4,040,340,607 Rls. 111,423 $
مجموع کل
2,346,191,895,860 ريال
مجموع کل
68,109,866 دلار