آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 غرب تهران پاكستان 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 24,360 2,250,559,500 Rls. 60,900 $
202 5 1396 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,674 2,229,877,584 Rls. 68,022 $
203 9 1396 غرب تهران پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,830 2,223,956,610 Rls. 62,490 $
204 9 1396 غرب تهران پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 33,670 2,205,485,919 Rls. 61,971 $
205 4 1396 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,380 2,185,071,300 Rls. 67,140 $
206 10 1396 غرب تهران پاكستان 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 75,000 2,146,153,500 Rls. 59,250 $
207 3 1396 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,000 2,142,228,000 Rls. 66,000 $
208 3 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 34,400 2,120,997,360 Rls. 65,360 $
209 3 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,760 2,104,035,563 Rls. 64,848 $
210 10 1396 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 277,430 2,100,922,385 Rls. 58,259 $
211 5 1396 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,000 2,094,043,600 Rls. 63,800 $
212 8 1396 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 14,810 2,082,226,760 Rls. 59,240 $
213 11 1396 غرب تهران پاكستان 22029990 --- ساير 20,390 2,072,140,760 Rls. 56,072 $
214 2 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 79,540 2,064,147,882 Rls. 63,632 $
215 12 1396 غرب تهران پاكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 45,870 2,052,939,420 Rls. 55,044 $
216 9 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,407 2,051,591,598 Rls. 58,221 $
217 7 1396 غرب تهران پاكستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 19,778 2,013,948,570 Rls. 59,335 $
218 5 1396 غرب تهران پاكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,470 2,011,730,190 Rls. 61,410 $
219 8 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,126 2,011,259,322 Rls. 57,378 $
220 10 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 25,700 1,976,202,000 Rls. 55,200 $
221 3 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,900 1,975,971,600 Rls. 60,899 $
222 5 1396 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 46,200 1,971,239,424 Rls. 60,273 $
223 3 1396 غرب تهران پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 22,046 1,966,949,944 Rls. 60,626 $
224 7 1396 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 46,200 1,937,198,340 Rls. 57,074 $
225 7 1396 غرب تهران پاكستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 1,932,647,040 Rls. 56,651 $
226 11 1396 غرب تهران پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 17,366 1,913,461,636 Rls. 52,099 $
227 9 1396 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,240 1,901,861,952 Rls. 53,952 $
228 12 1396 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,897,569,600 Rls. 50,880 $
229 11 1396 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,874,317,440 Rls. 50,880 $
230 11 1396 غرب تهران پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 69,080 1,837,881,624 Rls. 49,737 $
231 1 1396 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 46,200 1,751,681,498 Rls. 54,001 $
232 7 1396 غرب تهران پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 43,200 1,738,195,200 Rls. 51,840 $
233 4 1396 غرب تهران پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 329,782 1,735,486,550 Rls. 53,310 $
234 7 1396 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,726,663,680 Rls. 50,880 $
235 5 1396 غرب تهران پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 74,450 1,707,235,285 Rls. 52,115 $
236 1 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 64,718 1,678,586,762 Rls. 51,774 $
237 5 1396 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 75,000 1,635,382,000 Rls. 49,899 $
238 2 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 16,150 1,606,036,590 Rls. 49,514 $
239 8 1396 غرب تهران پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 24,400 1,583,949,465 Rls. 45,301 $
240 8 1396 غرب تهران پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 22,650 1,581,705,000 Rls. 45,000 $
241 11 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,307 1,566,224,092 Rls. 42,652 $
242 7 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 24,480 1,551,567,312 Rls. 45,936 $
243 10 1396 غرب تهران پاكستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 22,410 1,545,149,331 Rls. 42,579 $
244 10 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,269 1,535,300,536 Rls. 42,581 $
245 10 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 22,400 1,533,819,840 Rls. 42,560 $
246 11 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,200 1,507,536,000 Rls. 41,000 $
247 5 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 15,948 1,497,872,516 Rls. 45,724 $
248 5 1396 غرب تهران پاكستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 23,760 1,485,734,184 Rls. 45,144 $
249 1 1396 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 13,893 1,484,099,848 Rls. 45,766 $
250 11 1396 غرب تهران پاكستان 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 50,000 1,455,101,000 Rls. 39,500 $
251 4 1396 غرب تهران پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 14,840 1,448,903,400 Rls. 44,520 $
252 6 1396 غرب تهران پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 14,470 1,445,362,056 Rls. 43,416 $
253 7 1396 غرب تهران پاكستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 22,400 1,444,571,520 Rls. 42,560 $
254 3 1396 غرب تهران پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,472 1,408,892,616 Rls. 43,416 $
255 9 1396 غرب تهران پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,000 1,406,655,225 Rls. 39,525 $
256 1 1396 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 22,400 1,380,561,280 Rls. 42,560 $
257 2 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,172 1,379,006,460 Rls. 42,516 $
258 9 1396 غرب تهران پاكستان 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 75,000 1,377,248,250 Rls. 38,875 $
259 9 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 13,050 1,363,822,100 Rls. 38,500 $
260 4 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,066 1,354,583,478 Rls. 41,558 $
261 3 1396 غرب تهران پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 189,860 1,330,894,136 Rls. 41,008 $
262 11 1396 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 1,330,380,000 Rls. 36,000 $
263 5 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,450 1,325,422,350 Rls. 40,350 $
264 7 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,835 1,302,456,366 Rls. 38,373 $
265 11 1396 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,630 1,295,656,530 Rls. 35,445 $
266 6 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,900 1,291,269,000 Rls. 39,000 $
267 10 1396 غرب تهران پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 24,000 1,287,360,000 Rls. 36,000 $
268 1 1396 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 145,000 1,269,364,500 Rls. 39,150 $
269 11 1396 غرب تهران پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 22,770 1,262,198,025 Rls. 34,155 $
270 6 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,320 1,231,400,550 Rls. 36,960 $
271 6 1396 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 49,000 1,230,164,800 Rls. 36,940 $
272 5 1396 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 12,500 1,228,462,500 Rls. 37,500 $
273 5 1396 غرب تهران پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,500 1,207,076,640 Rls. 36,960 $
274 8 1396 غرب تهران پاكستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,200 1,205,418,375 Rls. 34,475 $
275 8 1396 غرب تهران پاكستان 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 50,040 1,203,345,297 Rls. 34,653 $
276 1 1396 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,004 1,186,806,150 Rls. 36,598 $
277 5 1396 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 13,100 1,180,332,000 Rls. 36,000 $
278 1 1396 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 48,000 1,167,408,000 Rls. 36,000 $
279 5 1396 غرب تهران پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 45,540 1,166,349,996 Rls. 35,748 $
280 9 1396 غرب تهران پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 22,000 1,165,032,000 Rls. 33,000 $
281 11 1396 غرب تهران پاكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,500 1,164,082,500 Rls. 31,500 $
282 6 1396 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 42,683 1,125,985,954 Rls. 34,147 $
283 11 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,000 1,101,630,000 Rls. 30,000 $
284 11 1396 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,750 1,093,078,800 Rls. 29,700 $
285 7 1396 غرب تهران پاكستان 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 50,000 1,090,848,750 Rls. 32,250 $
286 7 1396 غرب تهران پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 1,089,725,000 Rls. 32,500 $
287 2 1396 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 128,256 1,076,322,451 Rls. 33,175 $
288 10 1396 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,750 1,074,070,800 Rls. 29,700 $
289 12 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,500 1,059,487,500 Rls. 28,500 $
290 8 1396 غرب تهران پاكستان 40119090 ک ک ک سا?ر 7,500 1,054,470,000 Rls. 30,000 $
291 10 1396 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,600 1,045,123,200 Rls. 28,800 $
292 4 1396 غرب تهران پاكستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 16,740 1,035,587,970 Rls. 31,806 $
293 9 1396 غرب تهران پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 23,730 1,013,218,830 Rls. 28,470 $
294 10 1396 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 22,312 1,005,127,710 Rls. 27,890 $
295 11 1396 غرب تهران پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 130,028 1,004,221,204 Rls. 27,328 $
296 5 1396 غرب تهران پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 140,649 1,001,807,708 Rls. 30,612 $
297 6 1396 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,750 992,574,000 Rls. 29,700 $
298 8 1396 غرب تهران پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 23,460 989,514,648 Rls. 28,152 $
299 7 1396 غرب تهران پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 14,700 985,782,000 Rls. 29,400 $
300 10 1396 غرب تهران پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 22,490 979,367,532 Rls. 26,988 $
مجموع کل
153,114,373,269 ريال
مجموع کل
4,466,098 دلار