آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101910 روغن موتور 19,784 441,267,250 Rls. 11,870 $
102 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 28421010 ---زئوليت 100,957 436,576,446 Rls. 12,114 $
103 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 25151120 ک کک ک تراورتن 97,950 381,899,330 Rls. 11,753 $
104 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,850 359,252,712 Rls. 9,828 $
105 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 43,210 354,564,294 Rls. 9,506 $
106 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 43,230 351,442,050 Rls. 9,510 $
107 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 42,800 339,343,224 Rls. 9,416 $
108 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 3,215 339,012,105 Rls. 9,645 $
109 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 42,220 315,253,296 Rls. 9,288 $
110 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,570 309,798,000 Rls. 9,000 $
111 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,290 285,122,673 Rls. 7,857 $
112 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 3,700 281,062,200 Rls. 8,410 $
113 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,000 274,562,917 Rls. 7,477 $
114 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,170 269,705,401 Rls. 7,651 $
115 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,000 233,636,130 Rls. 6,682 $
116 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 24,106 221,280,746 Rls. 6,026 $
117 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 28421010 ---زئوليت 50,330 204,975,738 Rls. 6,039 $
118 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,897 202,402,535 Rls. 5,477 $
119 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 28421010 ---زئوليت 50,000 194,748,000 Rls. 6,000 $
120 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,600 160,416,000 Rls. 4,800 $
121 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 24,750 84,605,184 Rls. 2,304 $
122 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 24,100 57,137,876 Rls. 1,556 $
مجموع کل
6,098,064,107 ريال
مجموع کل
172,209 دلار