آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه كوهك-سراوان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 25,380 1,419,972,930 Rls. 38,070 $
102 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20,180 1,414,933,640 Rls. 40,360 $
103 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 53,470 1,371,234,263 Rls. 37,429 $
104 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,230 1,370,024,775 Rls. 36,345 $
105 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 16,720 1,361,531,320 Rls. 40,010 $
106 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 25,850 1,357,517,920 Rls. 41,360 $
107 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 25,360 1,356,049,920 Rls. 40,576 $
108 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 19,090 1,334,963,700 Rls. 38,180 $
109 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 17,840 1,318,447,360 Rls. 35,680 $
110 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,160 1,301,807,040 Rls. 36,404 $
111 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08081000 سيب , تازه 130,767 1,284,200,022 Rls. 36,614 $
112 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 24,700 1,238,211,000 Rls. 37,050 $
113 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 49,490 1,236,098,550 Rls. 35,633 $
114 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08105000 کيوي، تازه 43,320 1,231,667,360 Rls. 32,824 $
115 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 51,780 1,222,488,212 Rls. 37,246 $
116 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,550 1,208,884,025 Rls. 37,145 $
117 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 319,850 1,127,007,870 Rls. 34,670 $
118 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,080 1,124,172,000 Rls. 30,240 $
119 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,380 1,080,938,895 Rls. 28,913 $
120 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,260 1,019,106,410 Rls. 28,910 $
121 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,100 998,076,780 Rls. 27,180 $
122 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,860 997,015,040 Rls. 30,176 $
123 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,490 971,954,424 Rls. 27,531 $
124 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده به جز دربسته بند? آماده برا? خرده فروش? به وزن پانصد گرم و کمتر 26,500 961,658,500 Rls. 26,500 $
125 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08105000 کيوي، تازه 30,850 941,476,285 Rls. 26,157 $
126 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 12,200 912,926,000 Rls. 24,400 $
127 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 26,720 911,552,800 Rls. 26,720 $
128 1 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 20,090 910,094,240 Rls. 28,072 $
129 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 8,000 892,200,000 Rls. 24,000 $
130 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 70,100 883,043,088 Rls. 26,904 $
131 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,080 872,802,624 Rls. 26,592 $
132 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 22,250 871,512,920 Rls. 23,585 $
133 1 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,200 866,216,736 Rls. 26,712 $
134 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,100 863,045,428 Rls. 26,606 $
135 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 15,320 857,062,080 Rls. 24,512 $
136 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,200 847,542,080 Rls. 25,652 $
137 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 49,386 838,129,806 Rls. 24,693 $
138 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 32,340 836,348,272 Rls. 23,284 $
139 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,790 828,481,800 Rls. 24,790 $
140 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,400 828,110,440 Rls. 23,560 $
141 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 12,100 825,583,000 Rls. 24,200 $
142 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,600 823,561,920 Rls. 22,080 $
143 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 25,130 804,916,413 Rls. 22,617 $
144 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,350 779,827,995 Rls. 23,805 $
145 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,660 766,980,480 Rls. 21,448 $
146 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,740 755,350,970 Rls. 20,570 $
147 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,000 746,005,000 Rls. 23,000 $
148 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 5,920 731,498,880 Rls. 20,720 $
149 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 10,820 720,882,107 Rls. 22,073 $
150 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,500 708,901,400 Rls. 21,850 $
151 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,630 667,697,770 Rls. 17,870 $
152 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 11,330 645,157,392 Rls. 18,128 $
153 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,750 641,268,750 Rls. 17,250 $
154 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 25,640 599,890,195 Rls. 18,461 $
155 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 47,000 593,681,529 Rls. 18,039 $
156 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 25,100 586,454,472 Rls. 18,072 $
157 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 3,420 561,256,200 Rls. 17,100 $
158 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 4,900 556,654,700 Rls. 17,150 $
159 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,560 548,689,680 Rls. 15,120 $
160 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,500 540,671,250 Rls. 16,125 $
161 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 133,120 515,502,658 Rls. 15,790 $
162 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 15,300 498,703,500 Rls. 15,300 $
163 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 15,580 433,936,140 Rls. 13,087 $
164 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 20,930 339,599,715 Rls. 10,465 $
165 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,670 339,354,050 Rls. 9,070 $
166 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,820 311,879,330 Rls. 9,142 $
167 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 8,200 306,803,000 Rls. 8,200 $
168 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,200 304,588,160 Rls. 9,280 $
169 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 10,010 297,657,360 Rls. 9,009 $
170 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 8,200 230,954,640 Rls. 6,888 $
171 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 6,940 205,782,500 Rls. 5,500 $
172 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 53,860 190,411,060 Rls. 5,870 $
173 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 1,930 173,979,750 Rls. 4,650 $
174 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,460 138,520,578 Rls. 3,931 $
175 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 25,620 126,134,946 Rls. 3,843 $
176 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 24,350 98,733,000 Rls. 3,000 $
177 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 27,500 91,122,408 Rls. 2,808 $
178 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 25,790 85,034,880 Rls. 2,432 $
179 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,740 79,204,903 Rls. 2,311 $
180 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,950 55,204,875 Rls. 1,485 $
181 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 07031000 پيازوموسير 3,400 23,901,320 Rls. 680 $
182 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 25202000 ک گچ 25,840 17,081,680 Rls. 517 $
مجموع کل
61,737,527,111 ريال
مجموع کل
1,780,221 دلار