آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 3,394,200,000 Rls. 100,000 $
102 4 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 108,075 3,342,497,395 Rls. 102,671 $
103 9 1396 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 267,900 3,306,593,675 Rls. 93,765 $
104 8 1396 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,304,512,000 Rls. 96,000 $
105 12 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 158,060 3,100,825,284 Rls. 83,256 $
106 8 1396 اصفهان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 183,486 3,072,760,729 Rls. 87,421 $
107 10 1396 اصفهان پاكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 80,860 3,001,544,154 Rls. 83,286 $
108 12 1396 اصفهان پاكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 11,991 2,996,452,464 Rls. 80,336 $
109 12 1396 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 21,767 2,860,189,983 Rls. 76,185 $
110 12 1396 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 102,792 2,769,093,130 Rls. 74,010 $
111 10 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 100,000 2,749,576,000 Rls. 76,000 $
112 11 1396 اصفهان پاكستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 49,943 2,721,973,005 Rls. 73,662 $
113 2 1396 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 23,442 2,661,490,194 Rls. 82,021 $
114 10 1396 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 20,093 2,552,023,925 Rls. 70,325 $
115 4 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 210,182 2,392,284,000 Rls. 73,470 $
116 9 1396 اصفهان پاكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 10,000 2,384,463,000 Rls. 67,000 $
117 2 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 162,120 2,367,075,996 Rls. 72,954 $
118 11 1396 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 96,478 2,312,374,941 Rls. 62,710 $
119 4 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 175,645 2,307,255,962 Rls. 70,942 $
120 12 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 75,000 2,228,080,000 Rls. 60,000 $
121 10 1396 اصفهان پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 92,000 2,136,696,320 Rls. 58,880 $
122 1 1396 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 96,090 2,128,379,832 Rls. 65,624 $
123 4 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 100,000 2,123,910,000 Rls. 65,250 $
124 3 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 67,200 2,071,352,238 Rls. 63,840 $
125 6 1396 اصفهان پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 56,000 2,050,725,600 Rls. 61,600 $
126 12 1396 اصفهان پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 312,010 2,042,956,634 Rls. 54,858 $
127 10 1396 اصفهان پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,768 2,029,139,856 Rls. 56,304 $
128 9 1396 اصفهان پاكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 25,810 1,990,447,715 Rls. 56,465 $
129 7 1396 اصفهان پاكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 10,650 1,928,310,300 Rls. 57,510 $
130 7 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 80,680 1,893,640,280 Rls. 56,476 $
131 2 1396 اصفهان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 257,140 1,860,170,728 Rls. 57,326 $
132 5 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 75,000 1,840,147,985 Rls. 56,167 $
133 3 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 80,880 1,836,849,504 Rls. 56,616 $
134 11 1396 اصفهان پاكستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 29,040 1,710,751,350 Rls. 46,200 $
135 2 1396 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 1,674,981,806 Rls. 51,638 $
136 10 1396 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,652,112,000 Rls. 46,200 $
137 12 1396 اصفهان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,251 1,571,761,497 Rls. 42,009 $
138 1 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 118,840 1,541,972,768 Rls. 47,536 $
139 11 1396 اصفهان پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 54,455 1,513,331,678 Rls. 40,841 $
140 3 1396 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,499,559,600 Rls. 46,200 $
141 3 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 110,300 1,456,519,924 Rls. 44,878 $
142 4 1396 اصفهان پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 14,076 1,371,987,720 Rls. 42,228 $
143 7 1396 اصفهان پاكستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 33,000 1,352,351,106 Rls. 39,843 $
144 12 1396 اصفهان پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 11,730 1,318,125,906 Rls. 35,190 $
145 11 1396 اصفهان پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 11,730 1,300,446,450 Rls. 35,190 $
146 7 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 1,286,281,000 Rls. 38,000 $
147 6 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 1,274,388,500 Rls. 38,500 $
148 9 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 1,268,838,000 Rls. 36,000 $
149 5 1396 اصفهان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 50,000 1,199,946,450 Rls. 36,690 $
150 10 1396 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 49,650 1,167,113,108 Rls. 32,272 $
151 7 1396 اصفهان پاكستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 25,276 1,161,119,275 Rls. 34,396 $
152 10 1396 اصفهان پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 48,895 1,141,051,104 Rls. 31,781 $
153 1 1396 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,046 1,140,584,956 Rls. 35,162 $
154 12 1396 اصفهان پاكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 7,895 1,139,969,337 Rls. 30,563 $
155 9 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 92,220 1,137,424,848 Rls. 32,277 $
156 9 1396 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 48,708 1,121,350,764 Rls. 31,660 $
157 5 1396 اصفهان پاكستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 24,974 1,086,329,280 Rls. 33,216 $
158 8 1396 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 47,305 1,083,559,520 Rls. 30,748 $
159 7 1396 اصفهان پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 47,427 1,051,663,105 Rls. 30,827 $
160 2 1396 اصفهان پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 72,560 1,012,205,800 Rls. 31,194 $
161 6 1396 اصفهان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 1,002,600,000 Rls. 30,000 $
162 10 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 69,054 949,188,933 Rls. 26,481 $
163 8 1396 اصفهان پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 42,000 930,042,540 Rls. 26,460 $
164 1 1396 اصفهان پاكستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 9,384 913,194,576 Rls. 28,152 $
165 10 1396 اصفهان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 88,300 910,751,565 Rls. 25,097 $
166 8 1396 اصفهان پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 24,500 909,972,461 Rls. 25,889 $
167 3 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 905,869,665 Rls. 27,915 $
168 11 1396 اصفهان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 85,900 892,272,905 Rls. 24,410 $
169 11 1396 اصفهان پاكستان 69073000 ک ک مکعب­ها? موزائ?ک­کار? و همانند، به استثنا? آنها?? که مشمول شماره فرع? 40 6907 م?­شوند. 147,750 887,918,848 Rls. 24,028 $
170 11 1396 اصفهان پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 148,720 887,719,786 Rls. 24,124 $
171 11 1396 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,698 866,299,110 Rls. 23,442 $
172 1 1396 اصفهان پاكستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 22,400 835,087,680 Rls. 25,760 $
173 7 1396 اصفهان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 774,978,890 Rls. 23,113 $
174 9 1396 اصفهان پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 7,038 751,426,146 Rls. 21,114 $
175 9 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,570 722,061,858 Rls. 20,491 $
176 6 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,105 667,451,259 Rls. 20,049 $
177 8 1396 اصفهان پاكستان 04015010 ک ک ک خامه شير 6,100 643,191,551 Rls. 18,299 $
178 8 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 638,111,250 Rls. 18,250 $
179 10 1396 اصفهان پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 22,760 619,453,230 Rls. 17,070 $
180 12 1396 اصفهان پاكستان 69073000 ک ک مکعب­ها? موزائ?ک­کار? و همانند، به استثنا? آنها?? که مشمول شماره فرع? 40 6907 م?­شوند. 100,130 609,297,200 Rls. 16,336 $
181 7 1396 اصفهان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 85,610 606,883,346 Rls. 17,978 $
182 7 1396 اصفهان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 24,990 593,747,406 Rls. 17,493 $
183 11 1396 اصفهان پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 24,723 590,106,470 Rls. 16,070 $
184 6 1396 اصفهان پاكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 6,690 578,032,320 Rls. 17,296 $
185 8 1396 اصفهان پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 24,375 543,021,412 Rls. 15,844 $
186 3 1396 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,655 523,938,156 Rls. 16,149 $
187 6 1396 اصفهان پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,034 473,520,644 Rls. 14,276 $
188 2 1396 ذوب آهن اصفهان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 75,690 417,396,913 Rls. 12,867 $
189 7 1396 اصفهان پاكستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 25,000 318,535,000 Rls. 9,500 $
190 4 1396 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,484 282,468,060 Rls. 8,694 $
191 7 1396 اصفهان پاكستان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 19,470 229,312,152 Rls. 6,756 $
192 12 1396 اصفهان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 5,060 160,422,999 Rls. 4,301 $
193 6 1396 اصفهان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 26,000 135,294,624 Rls. 4,064 $
194 1 1396 ذوب آهن اصفهان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 20,510 113,111,306 Rls. 3,487 $
195 6 1396 اصفهان پاكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 760 2,663,280 Rls. 80 $
مجموع کل
138,879,063,222 ريال
مجموع کل
4,005,504 دلار