آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 45,406,750 320,388,657,679 Rls. 8,694,228 $
2 10 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 35,909,947 239,645,932,595 Rls. 6,637,436 $
3 4 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 35,423,848 223,547,558,200 Rls. 6,868,874 $
4 12 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 31,994,750 222,966,437,798 Rls. 5,979,556 $
5 9 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 31,902,868 207,941,177,275 Rls. 5,878,839 $
6 1 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 31,266,848 197,820,104,576 Rls. 6,100,636 $
7 3 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 32,562,718 195,850,595,336 Rls. 6,035,469 $
8 7 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 29,307,873 182,801,766,367 Rls. 5,389,234 $
9 2 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 25,141,815 151,084,616,596 Rls. 4,656,366 $
10 5 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 24,170,707 144,757,174,045 Rls. 4,422,035 $
11 8 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 18,932,950 120,378,133,714 Rls. 3,460,108 $
12 8 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,419,226 109,277,543,692 Rls. 3,139,909 $
13 6 1396 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 16,738,848 101,017,001,433 Rls. 3,037,409 $
14 12 1396 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,203,510 94,176,088,304 Rls. 2,521,512 $
15 9 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,591,885 81,873,227,152 Rls. 2,318,291 $
16 10 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,708,045 72,722,240,769 Rls. 2,022,106 $
17 11 1396 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,984,100 71,641,886,874 Rls. 1,940,343 $
18 12 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,220,410 66,318,548,343 Rls. 1,777,812 $
19 6 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,371,867 65,617,016,636 Rls. 1,977,214 $
20 2 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,690,265 61,072,572,326 Rls. 1,882,207 $
21 11 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,471,590 53,809,400,861 Rls. 1,462,505 $
22 4 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,637,260 45,647,197,955 Rls. 1,401,984 $
23 2 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 470,000 44,060,688,145 Rls. 1,357,851 $
24 7 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,654,660 43,038,100,674 Rls. 1,270,642 $
25 10 1396 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,152,600 37,367,786,674 Rls. 1,038,026 $
26 5 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,401,174 31,955,688,380 Rls. 976,433 $
27 6 1396 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 808,500 29,587,856,092 Rls. 890,312 $
28 9 1396 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,652,950 29,375,687,587 Rls. 830,561 $
29 1 1396 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,313,730 29,283,627,036 Rls. 902,947 $
30 3 1396 اصفهان پاكستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,995,014 27,248,888,571 Rls. 839,735 $
31 8 1396 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 703,500 26,915,471,275 Rls. 773,850 $
32 3 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 274,000 21,813,841,490 Rls. 672,280 $
33 8 1396 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,159,750 19,979,004,300 Rls. 573,871 $
34 12 1396 اصفهان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 866,192 19,164,214,792 Rls. 509,920 $
35 12 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 146,000 18,858,372,675 Rls. 505,825 $
36 7 1396 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 497,475 18,528,756,235 Rls. 547,217 $
37 6 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 169,000 18,096,360,000 Rls. 546,250 $
38 4 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 171,000 16,746,803,550 Rls. 514,710 $
39 5 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 173,000 16,098,197,270 Rls. 491,084 $
40 10 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 121,100 15,584,000,578 Rls. 431,002 $
41 9 1396 اصفهان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 949,463 15,298,526,403 Rls. 433,835 $
42 12 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 1,008,020 15,052,252,192 Rls. 403,368 $
43 5 1396 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,302,140 14,941,818,874 Rls. 455,746 $
44 9 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 147,875 14,726,261,800 Rls. 415,200 $
45 9 1396 اصفهان پاكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 404,520 14,684,552,944 Rls. 416,656 $
46 7 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 150,000 14,208,798,000 Rls. 420,000 $
47 11 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 96,000 14,199,648,000 Rls. 384,000 $
48 8 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 995,760 13,734,094,624 Rls. 398,304 $
49 2 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 920,900 11,949,386,440 Rls. 368,269 $
50 8 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 100,000 11,214,545,000 Rls. 323,000 $
51 9 1396 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 281,750 10,943,904,125 Rls. 309,925 $
52 5 1396 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 295,750 10,688,383,475 Rls. 325,325 $
53 10 1396 اصفهان پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 417,829 10,440,918,106 Rls. 290,626 $
54 7 1396 اصفهان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,087,670 10,067,882,027 Rls. 298,006 $
55 12 1396 اصفهان پاكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 997,300 9,812,951,622 Rls. 263,202 $
56 3 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 744,580 9,593,238,832 Rls. 295,625 $
57 4 1396 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 823,300 9,392,801,713 Rls. 288,153 $
58 2 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 400,960 9,105,118,876 Rls. 280,607 $
59 1 1396 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 67,500 8,753,860,000 Rls. 270,000 $
60 5 1396 اصفهان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,117,306 8,722,329,843 Rls. 266,187 $
61 10 1396 اصفهان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 529,560 8,689,630,414 Rls. 240,796 $
62 9 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 603,360 8,521,539,136 Rls. 241,344 $
63 4 1396 اصفهان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 882,400 8,058,661,020 Rls. 247,726 $
64 3 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 538,088 7,856,046,740 Rls. 242,140 $
65 8 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 216,470 7,207,831,088 Rls. 205,642 $
66 11 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 481,580 7,091,424,616 Rls. 192,632 $
67 7 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 217,800 6,991,785,164 Rls. 206,908 $
68 7 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 506,860 6,888,161,288 Rls. 202,744 $
69 2 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 222,000 6,639,269,431 Rls. 204,617 $
70 11 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 497,480 6,500,274,738 Rls. 176,424 $
71 6 1396 اصفهان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 765,807 6,453,061,348 Rls. 193,916 $
72 12 1396 اصفهان پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 236,540 6,419,790,216 Rls. 170,309 $
73 12 1396 اصفهان پاكستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 108,690 6,211,424,183 Rls. 166,119 $
74 5 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 462,840 6,060,774,000 Rls. 185,136 $
75 2 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 195,030 6,009,753,791 Rls. 185,213 $
76 9 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 237,800 5,888,607,480 Rls. 166,460 $
77 6 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 430,760 5,741,196,320 Rls. 172,304 $
78 11 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 236,100 5,511,260,596 Rls. 149,474 $
79 1 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 239,640 5,439,745,584 Rls. 167,748 $
80 1 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 170,054 5,239,726,452 Rls. 161,549 $
81 5 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 394,400 5,132,793,710 Rls. 156,760 $
82 8 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 409,240 5,037,198,607 Rls. 145,313 $
83 5 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 151,940 4,729,570,961 Rls. 144,342 $
84 11 1396 اصفهان پاكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 459,700 4,608,193,089 Rls. 124,639 $
85 12 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 129,490 4,597,669,487 Rls. 123,013 $
86 11 1396 اصفهان پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 150,000 4,575,256,750 Rls. 124,250 $
87 10 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 127,760 4,379,288,486 Rls. 121,369 $
88 12 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 261,610 4,282,188,330 Rls. 114,134 $
89 10 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 159,250 4,059,968,920 Rls. 111,475 $
90 6 1396 اصفهان پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 346,220 4,017,062,539 Rls. 121,177 $
91 12 1396 اصفهان پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 130,660 3,901,952,672 Rls. 104,715 $
92 8 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 158,680 3,861,140,976 Rls. 111,076 $
93 11 1396 اصفهان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 222,750 3,820,452,840 Rls. 104,040 $
94 10 1396 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 262,180 3,796,221,008 Rls. 104,872 $
95 11 1396 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 107,030 3,746,224,062 Rls. 101,677 $
96 5 1396 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 159,120 3,640,251,244 Rls. 111,384 $
97 4 1396 اصفهان پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 149,000 3,555,755,482 Rls. 109,242 $
98 3 1396 اصفهان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 391,300 3,532,029,490 Rls. 108,838 $
99 8 1396 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 28,801 3,484,494,516 Rls. 100,800 $
100 8 1396 اصفهان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 400,410 3,431,970,245 Rls. 99,590 $
مجموع کل
3,947,199,143,765 ريال
مجموع کل
114,404,530 دلار