آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,500 5,556,645,000 Rls. 171,000 $
102 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,540 5,402,587,860 Rls. 158,364 $
103 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 5,279,625,000 Rls. 162,500 $
104 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 67,770 5,238,832,214 Rls. 159,937 $
105 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 29173500 انيدريد فتاليك 162,000 5,041,958,400 Rls. 155,520 $
106 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 696,695 5,029,866,269 Rls. 146,305 $
107 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 52,854 4,682,369,520 Rls. 132,630 $
108 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 131,000 4,547,272,960 Rls. 130,960 $
109 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 343,170 4,469,507,657 Rls. 130,409 $
110 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 504,000 4,405,590,000 Rls. 126,000 $
111 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 295,700 4,338,905,220 Rls. 117,320 $
112 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 25,914 4,320,978,102 Rls. 116,613 $
113 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 27,599 4,150,630,320 Rls. 124,196 $
114 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 317,380 4,016,454,931 Rls. 120,604 $
115 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 184,620 3,961,206,720 Rls. 110,772 $
116 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 27,469 3,709,084,132 Rls. 109,876 $
117 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 104,620 3,528,867,040 Rls. 104,620 $
118 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 44,810 3,444,557,295 Rls. 105,751 $
119 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 247,720 3,281,226,389 Rls. 94,133 $
120 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 22,800 3,219,724,800 Rls. 91,200 $
121 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 246,510 3,207,716,084 Rls. 97,580 $
122 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 120,314 2,911,942,544 Rls. 88,870 $
123 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 199,255 2,797,857,632 Rls. 75,716 $
124 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 197,600 2,757,306,448 Rls. 75,088 $
125 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 198,120 2,712,028,042 Rls. 75,285 $
126 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 77,430 2,574,503,980 Rls. 77,430 $
127 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,501,730,000 Rls. 77,000 $
128 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 75,130 2,441,514,660 Rls. 75,130 $
129 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 183,750 2,288,799,768 Rls. 64,312 $
130 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 150,940 2,096,627,778 Rls. 57,357 $
131 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 66,240 2,052,730,176 Rls. 56,064 $
132 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 63,360 2,008,774,944 Rls. 53,856 $
133 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 60,000 1,810,475,550 Rls. 55,358 $
134 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 76,120 1,647,172,098 Rls. 49,478 $
135 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 47,150 1,600,365,300 Rls. 47,150 $
136 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,750 1,436,478,250 Rls. 40,750 $
137 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 44,000 1,367,119,600 Rls. 37,400 $
138 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 99,760 1,365,878,100 Rls. 37,900 $
139 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 44,000 1,317,901,200 Rls. 37,400 $
140 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 44,000 1,287,382,800 Rls. 37,400 $
141 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 44,000 1,275,901,000 Rls. 37,400 $
142 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 98,020 1,264,237,674 Rls. 37,247 $
143 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 38,720 1,255,612,160 Rls. 38,720 $
144 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 99,180 1,233,614,902 Rls. 37,688 $
145 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 44,000 1,223,167,000 Rls. 37,400 $
146 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 98,157 1,211,844,510 Rls. 37,299 $
147 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 45,000 1,206,308,000 Rls. 34,000 $
148 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 42,240 1,148,539,392 Rls. 32,272 $
149 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,144,990,000 Rls. 30,800 $
150 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,138,121,600 Rls. 30,800 $
151 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 14,600 1,090,231,808 Rls. 29,504 $
152 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,087,363,200 Rls. 30,800 $
153 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,017,632,000 Rls. 30,800 $
154 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,007,314,000 Rls. 30,800 $
155 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 38,299 909,975,276 Rls. 24,894 $
156 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 39012090 ک ک ک ساير: 25,500 887,178,660 Rls. 27,030 $
157 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 64,637 850,586,723 Rls. 23,269 $
158 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 24,000 839,160,000 Rls. 24,000 $
159 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 28,000 835,858,800 Rls. 25,200 $
160 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 78,000 835,102,800 Rls. 22,320 $
161 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 24,000 779,880,000 Rls. 24,000 $
162 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 28,000 731,060,400 Rls. 19,600 $
163 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 28,000 724,259,200 Rls. 19,600 $
164 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 38,514 702,599,400 Rls. 20,700 $
165 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 688,428,000 Rls. 19,500 $
166 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,793 654,878,686 Rls. 17,674 $
167 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 636,850,500 Rls. 19,500 $
168 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 613,420,348 Rls. 17,452 $
169 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 22,000 607,656,500 Rls. 18,700 $
170 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 22,000 606,403,600 Rls. 18,700 $
171 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,480 602,355,600 Rls. 18,480 $
172 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 590,371,600 Rls. 18,200 $
173 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 52,280 586,120,172 Rls. 15,818 $
174 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 562,931,600 Rls. 15,400 $
175 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 38,270 538,839,268 Rls. 14,542 $
176 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 41,470 510,152,586 Rls. 14,514 $
177 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 40,480 508,221,280 Rls. 15,382 $
178 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 20,033 477,272,250 Rls. 13,650 $
179 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,420 420,838,977 Rls. 11,973 $
180 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,420 388,619,634 Rls. 11,973 $
181 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 500 357,998,770 Rls. 9,934 $
182 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 54,000 329,322,675 Rls. 9,075 $
183 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 29,430 323,370,800 Rls. 9,200 $
184 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 28,820 302,781,200 Rls. 9,200 $
185 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 5,000 264,285,000 Rls. 7,500 $
186 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 03075100 ک ک زنده، تازه يا سردكرده 2,640 257,320,800 Rls. 7,920 $
187 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 12122990 ک ک ک ساير 19,680 239,800,230 Rls. 7,065 $
188 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 642 195,231,333 Rls. 5,417 $
189 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 43,760 189,330,056 Rls. 5,251 $
190 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063100 -- لابستر صخره­ا? و سا?ر خرچنگ­ها? در?ائ? 910 164,054,800 Rls. 4,550 $
191 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 25,140 110,283,418 Rls. 3,017 $
192 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 26,370 104,538,560 Rls. 3,164 $
193 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 68062010 رسهاي منبسط شده 20,285 89,505,054 Rls. 2,637 $
194 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 25151110 ک کک ک مرمر 20,920 86,025,230 Rls. 2,510 $
195 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 68062010 رسهاي منبسط شده 11,770 50,038,650 Rls. 1,530 $
196 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 25202000 ک گچ 27,680 17,415,380 Rls. 470 $
197 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 25202000 ک گچ 25,000 13,852,875 Rls. 425 $
198 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 405 67,060 Rls. 2 $
مجموع کل
166,299,315,780 ريال
مجموع کل
4,841,702 دلار