آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,873,100 761,210,592,600 Rls. 21,557,900 $
2 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,732,735 676,288,852,100 Rls. 19,441,920 $
3 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,945,000 504,311,455,000 Rls. 14,846,250 $
4 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 2,370,238 366,218,142,617 Rls. 10,370,636 $
5 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 1,783,196 278,943,285,382 Rls. 8,007,245 $
6 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,497,595 204,867,132,328 Rls. 5,894,323 $
7 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,525,090 201,742,700,266 Rls. 5,959,211 $
8 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 900,132 146,135,264,635 Rls. 4,321,015 $
9 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,492,370 142,368,143,441 Rls. 4,277,723 $
10 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 769,488 117,216,381,226 Rls. 3,267,467 $
11 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 508,667 113,635,605,609 Rls. 3,219,983 $
12 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 662,959 104,080,885,329 Rls. 3,067,286 $
13 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,420,474 96,829,385,946 Rls. 2,627,833 $
14 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,113,570 92,742,391,743 Rls. 2,628,025 $
15 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 533,160 86,663,043,690 Rls. 2,602,926 $
16 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 275,000 69,289,750,000 Rls. 1,925,000 $
17 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 250,000 61,294,625,000 Rls. 1,662,500 $
18 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 682,468 58,739,240,842 Rls. 1,633,184 $
19 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 665,810 58,021,412,677 Rls. 1,571,311 $
20 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 643,589 56,806,305,288 Rls. 1,525,476 $
21 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 413,500 52,187,438,507 Rls. 1,478,468 $
22 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,000,000 50,929,129,500 Rls. 1,410,000 $
23 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,275,000 46,803,312,000 Rls. 1,377,000 $
24 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,011,000 45,408,749,150 Rls. 1,218,794 $
25 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 687,873 44,929,761,060 Rls. 1,272,555 $
26 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 353,330 44,405,939,335 Rls. 1,205,185 $
27 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 03079900 ک ک ساير 361,624 43,903,007,994 Rls. 1,354,158 $
28 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 174,680 43,883,717,640 Rls. 1,222,760 $
29 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 329,010 42,011,086,446 Rls. 1,128,519 $
30 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,000 39,161,550,000 Rls. 1,050,000 $
31 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 67,510 38,715,211,940 Rls. 1,189,812 $
32 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 634,137 38,413,685,476 Rls. 1,173,149 $
33 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 5,346,406 37,906,353,140 Rls. 1,122,742 $
34 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 216,340 36,816,974,514 Rls. 1,050,154 $
35 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 296,967 36,252,991,065 Rls. 1,090,755 $
36 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 5,001,727 34,637,190,379 Rls. 1,045,374 $
37 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 4,925,019 33,537,704,802 Rls. 1,034,247 $
38 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 670,511 32,564,202,091 Rls. 901,119 $
39 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 4,178,086 32,526,727,050 Rls. 872,454 $
40 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 482,015 30,964,960,346 Rls. 891,720 $
41 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 241,920 27,771,533,427 Rls. 846,723 $
42 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 446,600 27,545,806,580 Rls. 826,206 $
43 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 230,374 27,295,035,440 Rls. 806,311 $
44 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 471,796 26,438,219,611 Rls. 710,235 $
45 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 401,309 26,085,423,916 Rls. 698,276 $
46 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 144,000 25,816,306,356 Rls. 698,616 $
47 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 176,949 24,973,048,030 Rls. 750,950 $
48 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 561,000 24,665,812,380 Rls. 684,420 $
49 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 39011030 ک ک ک گريد فيلم 739,500 24,163,056,675 Rls. 743,707 $
50 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 3,083,625 23,809,932,961 Rls. 646,066 $
51 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 231,811 23,075,663,440 Rls. 641,775 $
52 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 366,193 22,841,750,405 Rls. 677,447 $
53 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 544,320 21,835,670,976 Rls. 670,925 $
54 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 213,259 21,768,195,996 Rls. 639,777 $
55 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 2,795,879 21,056,069,155 Rls. 587,132 $
56 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,155,000 20,588,551,200 Rls. 628,700 $
57 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 891,800 20,469,817,000 Rls. 604,100 $
58 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 339,770 20,461,077,625 Rls. 628,575 $
59 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 174,576 19,846,007,440 Rls. 611,016 $
60 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 142,500 18,736,517,970 Rls. 576,066 $
61 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 696,870 18,083,222,180 Rls. 557,675 $
62 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 128,130 17,246,112,845 Rls. 527,485 $
63 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 132,103 17,163,110,739 Rls. 492,669 $
64 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 2,265,425 16,786,770,461 Rls. 475,738 $
65 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 720,000 16,253,831,000 Rls. 468,000 $
66 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 28,600 15,544,147,040 Rls. 474,760 $
67 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 2,187,011 15,028,558,592 Rls. 458,281 $
68 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 671,000 13,817,128,500 Rls. 414,700 $
69 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 131,314 13,663,437,046 Rls. 421,217 $
70 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 292,320 12,384,444,643 Rls. 377,194 $
71 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,373 12,286,390,760 Rls. 348,649 $
72 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 450,000 11,774,878,200 Rls. 320,200 $
73 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 580,000 11,283,841,000 Rls. 346,700 $
74 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 19,157 11,173,640,064 Rls. 318,640 $
75 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,500,000 11,116,200,000 Rls. 300,000 $
76 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 120,960 10,982,974,464 Rls. 338,688 $
77 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 10,536,500,000 Rls. 325,000 $
78 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 584,000 10,317,852,000 Rls. 292,000 $
79 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 196,560 9,735,662,160 Rls. 291,816 $
80 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 255,000 9,708,747,600 Rls. 295,800 $
81 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 03063590 --- سا?ر 59,957 9,388,284,994 Rls. 252,262 $
82 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 71,100 9,299,580,000 Rls. 259,400 $
83 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 488,220 9,225,314,160 Rls. 256,110 $
84 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 1,278,983 8,722,072,562 Rls. 268,585 $
85 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 57,325 8,485,042,328 Rls. 257,963 $
86 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 151,200 8,111,577,600 Rls. 241,920 $
87 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 03074300 ک ک منجمد 52,187 7,680,507,610 Rls. 234,842 $
88 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 229,860 7,523,416,210 Rls. 229,520 $
89 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 196,000 7,309,820,000 Rls. 196,000 $
90 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 120,960 7,137,123,840 Rls. 199,584 $
91 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 281,000 6,999,237,800 Rls. 188,100 $
92 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 22,034 6,595,216,880 Rls. 176,272 $
93 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,550 6,167,409,207 Rls. 174,957 $
94 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,900 6,148,781,100 Rls. 164,340 $
95 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 52,000 6,082,440,000 Rls. 182,000 $
96 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 9,900 6,073,184,700 Rls. 164,340 $
97 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 120,960 5,982,337,227 Rls. 169,707 $
98 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 39,660 5,953,876,432 Rls. 160,816 $
99 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,870 5,775,594,342 Rls. 163,842 $
100 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,708 5,739,680,256 Rls. 155,328 $
مجموع کل
5,881,895,731,279 ريال
مجموع کل
169,114,302 دلار