آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 15,000 1,324,491,000 Rls. 35,400 $
102 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 27,000 1,153,083,600 Rls. 32,400 $
103 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 1,108,650,000 Rls. 30,000 $
104 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 987,330,000 Rls. 30,000 $
105 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 55,000 973,811,500 Rls. 27,500 $
106 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 55,000 956,783,000 Rls. 27,500 $
107 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 8,928 943,868,160 Rls. 26,784 $
108 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,050 815,252,250 Rls. 25,050 $
109 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 7,500 632,952,000 Rls. 17,700 $
110 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 9,980 554,698,380 Rls. 14,970 $
111 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08109010 انار تازه 13,090 488,243,910 Rls. 13,090 $
112 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 27,000 443,097,000 Rls. 13,500 $
113 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 5,745 308,526,600 Rls. 9,480 $
114 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,044 68,288,040 Rls. 2,088 $
115 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 03057100 باله كوسه 1,220 48,742,500 Rls. 1,500 $
116 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08091000 زردآلو ,تازه 2,462 48,237,343 Rls. 1,477 $
117 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 08081000 سيب , تازه 2,310 21,521,523 Rls. 577 $
118 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 33019012 ساير عرقيات سنتي 240 7,849,200 Rls. 240 $
مجموع کل
10,885,426,006 ريال
مجموع کل
309,256 دلار