آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,417,500 600,286,995,000 Rls. 17,255,000 $
2 7 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,825,000 446,545,350,000 Rls. 13,150,000 $
3 9 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,025,000 279,337,000,000 Rls. 7,900,000 $
4 11 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 475,000 126,989,950,000 Rls. 3,450,000 $
5 10 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 375,000 102,346,400,000 Rls. 2,850,000 $
6 12 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 250,000 67,075,200,000 Rls. 1,800,000 $
7 6 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 33,891,062,500 Rls. 1,018,750 $
8 5 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,154,218,750 Rls. 218,750 $
9 8 1396 سيرجان هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 237,255,750 Rls. 6,750 $
مجموع کل
1,663,863,432,000 ريال
مجموع کل
47,649,250 دلار