آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 360,000 21,405,276,000 Rls. 648,000 $
102 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 495,000 20,518,075,750 Rls. 551,924 $
103 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 432,000 20,311,593,120 Rls. 586,080 $
104 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 2,190,461 19,503,886,650 Rls. 571,710 $
105 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 495,000 19,106,610,502 Rls. 574,324 $
106 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 320,000 18,774,720,000 Rls. 576,000 $
107 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 995,633 18,603,073,618 Rls. 573,302 $
108 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 17,903,520,000 Rls. 480,000 $
109 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 506,000 17,486,139,528 Rls. 539,396 $
110 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 500,000 16,931,859,000 Rls. 480,500 $
111 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 15,521,100,000 Rls. 420,000 $
112 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 256,000 12,733,157,280 Rls. 360,000 $
113 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 191,520 10,851,274,224 Rls. 296,856 $
114 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 90,000 9,623,320,830 Rls. 260,415 $
115 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 160,000 8,038,848,000 Rls. 224,800 $
116 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 250,000 7,848,502,500 Rls. 232,500 $
117 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 3,192,099 6,848,296,360 Rls. 189,935 $
118 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 202,500 6,842,394,000 Rls. 210,600 $
119 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 119,700 6,277,333,061 Rls. 177,731 $
120 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 119,700 5,023,134,024 Rls. 153,336 $
121 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 112,000 4,660,740,000 Rls. 140,000 $
122 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,643,904,375 Rls. 136,125 $
123 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 70,980 3,821,466,078 Rls. 104,222 $
124 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 71,820 3,770,912,280 Rls. 112,834 $
125 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 288,000 2,916,604,800 Rls. 86,400 $
126 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 47,880 2,543,341,944 Rls. 74,932 $
127 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 50,400 2,268,579,405 Rls. 69,599 $
128 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 47,880 2,217,333,590 Rls. 67,798 $
129 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,982,097,338 Rls. 52,582 $
130 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 23,940 1,923,576,720 Rls. 59,280 $
131 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 95,200 1,423,501,120 Rls. 38,080 $
132 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 1,343,907,784 Rls. 41,416 $
133 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,337,798,025 Rls. 40,905 $
134 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,316,641,500 Rls. 38,250 $
135 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 1,177,380,000 Rls. 36,000 $
136 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 27,200 389,068,800 Rls. 10,880 $
مجموع کل
317,888,968,206 ريال
مجموع کل
9,216,712 دلار