آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 216,497,000 2,753,347,713,731 Rls. 84,927,443 $
2 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 116,693,000 1,484,846,816,210 Rls. 45,759,401 $
3 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 109,081,000 1,400,000,000,000 Rls. 42,790,295 $
4 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 185,723,603 1,275,000,000,000 Rls. 35,287,483 $
5 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 41,650,787 990,362,628,225 Rls. 30,520,590 $
6 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 141,998,492 967,734,405,634 Rls. 29,819,683 $
7 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 52,953,920 955,000,000,000 Rls. 26,272,558 $
8 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 124,301,145 878,760,480,644 Rls. 27,081,281 $
9 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 124,128,925 830,000,000,000 Rls. 25,074,042 $
10 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 124,711,201 825,000,000,000 Rls. 23,695,181 $
11 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 28,332,740 744,020,299,065 Rls. 22,679,686 $
12 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 32,459,369 594,000,000,000 Rls. 16,402,369 $
13 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 15,992,876 448,000,000,000 Rls. 12,746,322 $
14 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,999,907 434,000,000,000 Rls. 13,229,980 $
15 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 63,080,760 430,000,000,000 Rls. 13,246,959 $
16 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 19,893,911 423,000,000,000 Rls. 11,410,152 $
17 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 19,896,027 404,000,000,000 Rls. 10,894,865 $
18 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 29,950,716 392,000,000,000 Rls. 10,512,701 $
19 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 20,924,419 388,000,000,000 Rls. 10,573,527 $
20 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 20,900,192 381,000,000,000 Rls. 10,369,421 $
21 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,991,908 375,972,995,818 Rls. 11,590,511 $
22 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 14,547,250 357,680,342,785 Rls. 10,954,079 $
23 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 30,255,285 345,114,205,865 Rls. 10,635,588 $
24 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 48,083,267 340,000,000,000 Rls. 9,632,039 $
25 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 11,300,040 340,000,000,000 Rls. 9,119,132 $
26 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 28,489,294 309,000,000,000 Rls. 8,426,278 $
27 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,251,106 307,000,000,000 Rls. 9,345,464 $
28 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 20,003,994 302,000,000,000 Rls. 9,201,837 $
29 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 35,197,594 301,000,000,000 Rls. 8,538,232 $
30 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 10,046,134 298,000,000,000 Rls. 8,107,230 $
31 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 34,684,479 288,000,000,000 Rls. 8,413,761 $
32 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 25,600,729 280,000,000,000 Rls. 7,475,413 $
33 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 5,816,250 255,283,339,933 Rls. 6,852,764 $
34 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,350,002 255,000,000,000 Rls. 7,604,883 $
35 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 5,890,500 254,263,288,834 Rls. 6,889,072 $
36 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 12,023,341 250,152,558,964 Rls. 7,706,962 $
37 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 27,500,155 239,000,000,000 Rls. 6,670,987 $
38 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 5,692,500 229,243,271,507 Rls. 6,459,728 $
39 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 30,196,464 219,451,475,552 Rls. 6,764,008 $
40 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 28,156,646 207,000,000,000 Rls. 6,278,932 $
41 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 28,131,930 206,000,000,000 Rls. 6,301,552 $
42 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 28,205,980 205,000,000,000 Rls. 6,318,140 $
43 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 5,239,242 200,430,328,100 Rls. 6,182,305 $
44 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 6,987,659 188,000,000,000 Rls. 5,639,040 $
45 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 25,199,589 181,002,252,384 Rls. 5,047,980 $
46 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012090 ک ک ک ساير: 4,974,750 180,364,596,789 Rls. 5,515,985 $
47 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 24,275,133 178,840,979,560 Rls. 4,862,795 $
48 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 4,801,500 178,381,827,118 Rls. 5,384,907 $
49 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 23,846,882 177,399,259,811 Rls. 5,413,384 $
50 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 3,910,500 173,069,333,511 Rls. 4,685,511 $
51 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 4,522,750 171,676,696,816 Rls. 5,105,206 $
52 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 4,020,400 165,861,766,612 Rls. 4,575,159 $
53 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 4,009,500 164,968,072,055 Rls. 5,076,106 $
54 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 30,182,220 164,355,064,620 Rls. 4,859,337 $
55 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 6,086,701 163,000,000,000 Rls. 4,851,101 $
56 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 20,997,031 159,333,532,266 Rls. 4,913,304 $
57 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 20,997,037 155,133,777,565 Rls. 4,766,747 $
58 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 20,994,389 154,647,106,824 Rls. 4,766,145 $
59 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,059,000 143,792,469,464 Rls. 4,435,121 $
60 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 18,823,028 130,611,644,530 Rls. 3,770,510 $
61 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 24,348,576 130,298,489,170 Rls. 3,920,120 $
62 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 38,499,268 123,000,000,000 Rls. 3,310,937 $
63 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,895,750 120,706,194,209 Rls. 3,634,484 $
64 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 2,920,500 119,985,410,121 Rls. 3,571,770 $
65 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 38,399,294 118,000,000,000 Rls. 3,302,339 $
66 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,524,500 113,002,678,075 Rls. 3,482,646 $
67 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,945,250 103,386,580,077 Rls. 3,186,004 $
68 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,326,500 94,182,330,066 Rls. 2,903,198 $
69 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,750,000 84,004,180,000 Rls. 2,275,000 $
70 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 2,252,250 78,274,382,740 Rls. 2,408,932 $
71 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 10,496,982 77,326,745,776 Rls. 2,383,024 $
72 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011051 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 1,930,500 76,758,723,254 Rls. 2,364,863 $
73 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,608,750 66,233,366,307 Rls. 1,865,858 $
74 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,250,000 60,418,410,000 Rls. 1,625,000 $
75 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,831,500 58,878,358,158 Rls. 1,814,489 $
76 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,485,000 54,293,447,340 Rls. 1,628,550 $
77 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,163,250 52,108,182,289 Rls. 1,396,807 $
78 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,287,000 50,554,476,132 Rls. 1,559,161 $
79 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 990,000 44,792,614,618 Rls. 1,365,743 $
80 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,188,000 44,061,898,119 Rls. 1,305,267 $
81 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 900,000 42,382,535,000 Rls. 1,170,000 $
82 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,000,000 37,317,500,000 Rls. 1,150,000 $
83 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 891,000 36,392,503,425 Rls. 978,951 $
84 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 841,500 35,186,296,298 Rls. 975,987 $
85 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 866,250 31,800,402,810 Rls. 926,145 $
86 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 37,544,469 30,807,090,242 Rls. 938,611 $
87 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 650,000 29,791,125,000 Rls. 845,000 $
88 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 693,000 27,732,896,592 Rls. 787,844 $
89 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,200,000 26,921,050,000 Rls. 829,642 $
90 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 693,000 24,599,913,030 Rls. 758,835 $
91 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 594,000 21,404,730,600 Rls. 657,360 $
92 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 500,000 21,084,700,000 Rls. 650,000 $
93 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 495,000 19,631,650,500 Rls. 524,700 $
94 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,000,000 18,691,597,470 Rls. 576,030 $
95 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 300,000 13,293,605,000 Rls. 390,000 $
96 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 346,500 12,390,423,507 Rls. 381,843 $
97 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 297,000 11,765,685,752 Rls. 326,317 $
98 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 12,000,000 7,785,360,000 Rls. 239,926 $
99 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 198,000 6,240,989,700 Rls. 192,060 $
100 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 198,000 6,084,132,516 Rls. 185,724 $
مجموع کل
28,324,673,184,685 ريال
مجموع کل
835,220,341 دلار