آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 137,639,218 894,232,503,861 Rls. 27,567,993 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27132000 قيرنفت 94,195,025 602,156,387,509 Rls. 18,560,887 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 54,259,920 355,925,231,464 Rls. 10,968,144 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 21,031,548 180,794,225,040 Rls. 5,573,360 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 344,923,481 134,274,479,117 Rls. 4,139,081 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,998,996 120,013,715,074 Rls. 3,698,399 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,907,089 107,642,963,260 Rls. 3,318,025 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,729,620 103,791,217,404 Rls. 3,199,277 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,218,133 94,335,199,283 Rls. 2,907,766 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27132000 قيرنفت 14,557,165 89,999,610,917 Rls. 2,773,741 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,602,644 89,501,170,645 Rls. 2,758,289 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,474,071 83,225,939,612 Rls. 2,564,879 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,454,596 82,112,861,167 Rls. 2,530,936 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,739,870 62,088,275,029 Rls. 1,913,697 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,398,763 54,469,892,409 Rls. 1,679,072 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 917,505 53,063,568,394 Rls. 1,635,531 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 8,370,894 50,600,795,727 Rls. 1,559,258 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 806,400 50,400,868,140 Rls. 1,553,580 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,008,103 44,561,016,298 Rls. 1,373,245 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,315,761 44,241,778,631 Rls. 1,363,749 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,750,640 39,764,709,593 Rls. 1,225,462 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29221310 تري اتانول آمين 883,200 30,512,193,024 Rls. 940,608 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 742,500 27,251,311,368 Rls. 839,768 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 4,688,314 25,099,521,925 Rls. 773,569 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 688,330 24,569,939,350 Rls. 757,163 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 61,949,953 24,123,766,150 Rls. 743,399 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 499,850 24,109,643,612 Rls. 743,276 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,065,157 23,878,105,222 Rls. 735,952 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 3,691,336 23,131,054,209 Rls. 712,972 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,800 22,618,256,725 Rls. 697,195 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,936,200 21,988,942,873 Rls. 677,669 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 51,980 21,924,565,000 Rls. 675,740 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,266,665 19,520,918,188 Rls. 601,751 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,717,237 19,499,303,452 Rls. 600,922 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29336100 ملامين 404,000 17,761,955,040 Rls. 547,562 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29221310 تري اتانول آمين 496,800 17,570,459,920 Rls. 541,512 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,188,841 17,358,153,503 Rls. 534,977 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 52,330 16,472,750,420 Rls. 507,675 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,393,740 15,400,414,803 Rls. 474,615 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 2,854,452 15,332,751,100 Rls. 472,604 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 47,940 15,088,925,731 Rls. 465,109 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 480,000 14,946,969,600 Rls. 460,693 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,177,893 13,801,528,227 Rls. 425,385 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 13,670,344,288 Rls. 421,352 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 316,481 13,552,140,603 Rls. 417,658 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,511,055 12,991,550,920 Rls. 400,430 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 12,653,160,000 Rls. 390,000 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 11,926,635,000 Rls. 367,500 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27074000 نفتالن 397,202 11,599,900,870 Rls. 357,481 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 418,000 11,525,090,500 Rls. 355,210 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 450,000 10,800,855,000 Rls. 333,000 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,637,410 10,627,433,676 Rls. 327,482 $
53 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 391,200 10,040,437,920 Rls. 309,410 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 305,000 9,893,275,000 Rls. 305,000 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 520,126 9,886,635,435 Rls. 304,713 $
56 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08094000 آلو و گوجه , تازه 146,020 9,663,184,160 Rls. 297,880 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 33,450 9,352,043,975 Rls. 288,275 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 269,950 9,063,571,370 Rls. 279,319 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 561,384 8,193,930,528 Rls. 252,622 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29336100 ملامين 200,000 8,111,000,000 Rls. 250,000 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 126,000 6,991,289,172 Rls. 215,460 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 424,915 6,908,370,504 Rls. 212,877 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,290 6,869,607,030 Rls. 211,770 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 123,000 6,784,683,000 Rls. 209,120 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 130,260 6,678,045,540 Rls. 205,860 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 242,000 6,674,291,800 Rls. 205,700 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25202000 ک گچ 11,660,332 6,438,130,670 Rls. 198,438 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27074000 نفتالن 199,376 5,820,430,406 Rls. 179,372 $
69 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 849,890 5,515,042,014 Rls. 169,978 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 105,600 5,138,443,200 Rls. 158,400 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25070010 کائولن 2,923,769 3,985,687,814 Rls. 122,850 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25202000 ک گچ 6,815,284 3,771,410,283 Rls. 116,226 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 102,000 3,740,302,260 Rls. 115,260 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27101920 گريس 303,580 3,733,626,400 Rls. 115,061 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 110,880 3,596,392,800 Rls. 110,880 $
76 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 6,010 3,567,628,554 Rls. 109,983 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25070010 کائولن 2,518,906 3,456,896,990 Rls. 106,525 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 180,000 3,212,297,000 Rls. 99,000 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08094000 آلو و گوجه , تازه 47,000 3,110,730,720 Rls. 95,880 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 98,605 2,879,444,987 Rls. 88,743 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 80,000 2,594,800,000 Rls. 79,965 $
82 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 380,580 2,469,964,200 Rls. 76,116 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28253000 ک اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم 8,500 2,343,573,250 Rls. 72,250 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 238,594 2,158,627,023 Rls. 66,524 $
85 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 120,000 2,141,414,000 Rls. 66,000 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 74,800 2,098,971,600 Rls. 64,680 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 207,774 1,745,424,655 Rls. 53,813 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 12,648 1,641,760,992 Rls. 50,592 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20,160 1,634,925,600 Rls. 50,400 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 11,888 1,542,016,256 Rls. 47,521 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08109030 عناب تازه 8,900 1,443,357,500 Rls. 44,481 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 81079000 مصنوعات ا زکادميوم, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 24,885 1,372,130,240 Rls. 42,304 $
93 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 660,577 1,350,535,033 Rls. 41,614 $
94 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 173,770 1,186,046,283 Rls. 36,551 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 1,008 1,056,311,752 Rls. 32,558 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 23,050 971,914,775 Rls. 29,965 $
97 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 12,900 920,505,300 Rls. 28,368 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 14,090 914,102,840 Rls. 28,180 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 130,934 849,741,963 Rls. 26,187 $
100 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 24,200 826,865,418 Rls. 25,482 $
مجموع کل
4,102,844,767,085 ريال
مجموع کل
126,462,753 دلار