آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 541,054 16,515,731,495 Rls. 484,538 $
202 6 1396 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 400,000 16,372,603,900 Rls. 492,100 $
203 12 1396 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 352,335 16,239,684,865 Rls. 435,827 $
204 9 1396 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 376,184 15,989,132,742 Rls. 452,234 $
205 4 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,447,274 15,894,431,221 Rls. 488,772 $
206 8 1396 شهيدرجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 918,500 15,820,879,412 Rls. 457,928 $
207 11 1396 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 300,000 15,741,552,000 Rls. 426,000 $
208 10 1396 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 322,000 15,716,041,410 Rls. 438,190 $
209 11 1396 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,205,523 15,592,017,403 Rls. 421,933 $
210 4 1396 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,363,222 15,493,208,317 Rls. 477,127 $
211 11 1396 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 31,338 15,118,773,524 Rls. 411,394 $
212 9 1396 شهيدرجايي هند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 2,180,676 15,060,481,500 Rls. 426,291 $
213 10 1396 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 19,002 14,907,175,326 Rls. 414,802 $
214 8 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 14,656,939,996 Rls. 421,352 $
215 9 1396 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 368,000 14,641,910,400 Rls. 414,368 $
216 9 1396 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,996 14,590,220,448 Rls. 412,448 $
217 9 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 588,791 14,531,624,002 Rls. 412,157 $
218 10 1396 شهيدرجايي هند 08081000 سيب , تازه 1,380,778 14,315,085,242 Rls. 397,373 $
219 5 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,241,450 14,257,239,816 Rls. 434,897 $
220 9 1396 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 446,705 14,176,866,547 Rls. 402,034 $
221 10 1396 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,482,670 14,163,138,428 Rls. 392,872 $
222 10 1396 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,776,933 14,107,350,182 Rls. 390,925 $
223 11 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,250 14,096,604,680 Rls. 382,500 $
224 6 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 14,028,704,164 Rls. 421,352 $
225 11 1396 شهيدرجايي هند 27121020 ژله کابل 542,090 13,975,122,014 Rls. 379,460 $
226 4 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 41,329 13,906,101,140 Rls. 428,226 $
227 5 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 13,770,626,064 Rls. 421,352 $
228 4 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,168,955 13,762,926,450 Rls. 423,605 $
229 12 1396 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 37,944 13,694,039,436 Rls. 368,057 $
230 8 1396 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 368,000 13,579,341,312 Rls. 394,496 $
231 9 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 427,500 13,221,850,059 Rls. 373,253 $
232 9 1396 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 440,000 13,218,637,300 Rls. 374,000 $
233 7 1396 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,120,278 13,147,809,641 Rls. 392,098 $
234 10 1396 شهيدرجايي هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 600,960 12,991,150,476 Rls. 360,576 $
235 8 1396 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 440,000 12,989,300,500 Rls. 374,000 $
236 11 1396 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 36,155 12,857,895,156 Rls. 349,703 $
237 6 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 472,500 12,692,373,155 Rls. 381,624 $
238 5 1396 شهيدرجايي هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,806,185 12,467,608,773 Rls. 380,103 $
239 11 1396 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530,529 12,410,990,161 Rls. 336,718 $
240 8 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 487,308 12,404,482,371 Rls. 360,607 $
241 12 1396 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 820,025 12,022,580,704 Rls. 322,708 $
242 12 1396 شهيدرجايي هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 500,560 11,888,524,610 Rls. 320,358 $
243 9 1396 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 240,000 11,857,785,600 Rls. 336,400 $
244 9 1396 شهيدرجايي هند 08081000 سيب , تازه 1,161,561 11,837,323,270 Rls. 334,810 $
245 1 1396 شهيدرجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 785,928 11,767,254,524 Rls. 362,798 $
246 10 1396 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 325,234 11,667,850,495 Rls. 322,532 $
247 11 1396 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 254,850 11,540,180,512 Rls. 312,448 $
248 12 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 11,215,809,300 Rls. 300,700 $
249 12 1396 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,360,702 11,158,665,368 Rls. 299,356 $
250 8 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 692,687 11,006,874,004 Rls. 318,521 $
251 10 1396 شهيدرجايي هند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 1,504,941 10,838,166,043 Rls. 300,482 $
252 4 1396 شهيدرجايي هند 39011030 ک ک ک گريد فيلم 306,000 10,788,664,950 Rls. 332,010 $
253 5 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 323,202 10,573,403,118 Rls. 323,202 $
254 6 1396 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 902,047 10,374,200,312 Rls. 311,122 $
255 6 1396 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,397,998 10,213,385,424 Rls. 307,558 $
256 12 1396 شهيدرجايي هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 496,304 10,147,548,225 Rls. 272,967 $
257 8 1396 شهيدرجايي هند 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 1,313,310 10,134,210,545 Rls. 288,929 $
258 10 1396 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 330,000 10,097,925,200 Rls. 280,500 $
259 4 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 646,668 10,089,050,475 Rls. 309,887 $
260 11 1396 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 999,225 9,811,676,876 Rls. 264,794 $
261 12 1396 شهيدرجايي هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 438,110 9,800,842,110 Rls. 262,866 $
262 7 1396 شهيدرجايي هند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 1,460,314 9,668,231,058 Rls. 285,823 $
263 5 1396 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 14,806 9,502,461,878 Rls. 289,082 $
264 9 1396 شهيدرجايي هند 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 336,357 9,497,435,094 Rls. 269,085 $
265 8 1396 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 297,263 9,403,434,515 Rls. 267,536 $
266 7 1396 شهيدرجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 251,680 9,396,774,816 Rls. 276,848 $
267 1 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 705,104 9,308,515,880 Rls. 287,391 $
268 9 1396 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 151,517 9,290,252,720 Rls. 263,638 $
269 8 1396 شهيدرجايي هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 481,412 9,191,630,031 Rls. 264,776 $
270 1 1396 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 330,000 9,096,054,000 Rls. 280,500 $
271 12 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 643,420 9,087,479,348 Rls. 244,144 $
272 6 1396 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 297,974 8,872,084,410 Rls. 268,176 $
273 7 1396 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 153,000 8,815,324,500 Rls. 260,100 $
274 9 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,501,180 8,762,678,256 Rls. 247,693 $
275 1 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 276,500 8,677,490,140 Rls. 267,530 $
276 11 1396 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 581,579 8,677,290,243 Rls. 235,353 $
277 4 1396 شهيدرجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 531,600 8,653,938,420 Rls. 266,316 $
278 5 1396 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 257,600 8,639,445,840 Rls. 263,856 $
279 10 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 532,833 8,512,010,283 Rls. 240,561 $
280 10 1396 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 331,164 8,342,559,786 Rls. 231,814 $
281 6 1396 شهيدرجايي هند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,136,770 8,293,695,809 Rls. 250,089 $
282 5 1396 شهيدرجايي هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 396,480 8,292,194,017 Rls. 253,192 $
283 5 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 315,000 8,281,482,930 Rls. 252,315 $
284 7 1396 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 600,285 8,199,734,436 Rls. 240,114 $
285 9 1396 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 575,826 8,144,649,663 Rls. 230,330 $
286 10 1396 شهيدرجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 470,640 8,108,109,078 Rls. 227,288 $
287 4 1396 شهيدرجايي هند 29221110 منواتانول آمين 294,400 8,060,613,120 Rls. 247,296 $
288 4 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,498,748 8,052,257,540 Rls. 247,292 $
289 9 1396 شهيدرجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 490,940 7,946,772,416 Rls. 225,200 $
290 11 1396 شهيدرجايي هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 190,000 7,883,998,700 Rls. 214,700 $
291 1 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 305,525 7,755,868,154 Rls. 239,198 $
292 9 1396 شهيدرجايي هند 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 24,200,000 7,689,211,200 Rls. 217,800 $
293 5 1396 شهيدرجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 212,800 7,644,818,720 Rls. 234,080 $
294 1 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,419,475 7,595,586,436 Rls. 234,212 $
295 10 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,533,773,760 Rls. 210,676 $
296 5 1396 شهيدرجايي هند 29221110 منواتانول آمين 273,600 7,517,254,080 Rls. 229,824 $
297 5 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 174,035 7,478,620,161 Rls. 228,121 $
298 1 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 230,000 7,459,190,000 Rls. 230,000 $
299 11 1396 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 223,752 7,441,551,197 Rls. 201,377 $
300 9 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,426,539,676 Rls. 210,676 $
مجموع کل
1,130,150,585,004 ريال
مجموع کل
32,526,242 دلار