آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,618,021 39,886,366,381 Rls. 1,070,692 $
102 4 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,531,650 36,884,525,625 Rls. 1,133,419 $
103 8 1396 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 604,931 36,859,698,133 Rls. 1,052,577 $
104 1 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,530,000 36,720,642,600 Rls. 1,132,200 $
105 10 1396 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 680,400 35,884,233,201 Rls. 995,047 $
106 9 1396 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,132,960 35,680,086,197 Rls. 1,007,720 $
107 10 1396 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 75,028 35,480,187,896 Rls. 985,364 $
108 5 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 6,485,945 35,055,568,184 Rls. 1,070,176 $
109 8 1396 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 75,010 34,994,055,420 Rls. 1,004,385 $
110 6 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,663,673 34,727,299,591 Rls. 1,044,881 $
111 8 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 576,750 34,668,245,390 Rls. 1,003,540 $
112 11 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,498,173 34,018,139,982 Rls. 927,865 $
113 9 1396 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 96,412 33,017,576,177 Rls. 935,195 $
114 1 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 554,880 33,017,430,220 Rls. 1,018,050 $
115 6 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,344,039 33,008,686,979 Rls. 994,581 $
116 6 1396 شهيدرجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 899,030 32,851,738,128 Rls. 988,933 $
117 8 1396 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,270,144 32,849,489,629 Rls. 941,085 $
118 9 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,174,346 32,773,983,135 Rls. 928,181 $
119 11 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,952,947 32,227,723,795 Rls. 878,825 $
120 6 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 5,786,335 31,660,753,512 Rls. 954,740 $
121 10 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,339,766 31,260,406,525 Rls. 865,828 $
122 11 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,324,158 31,230,738,702 Rls. 847,927 $
123 8 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,289,124 31,216,909,165 Rls. 902,387 $
124 9 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,325,631 31,112,312,466 Rls. 879,778 $
125 12 1396 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 452,500 30,868,261,250 Rls. 830,350 $
126 11 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 720,000 30,781,633,851 Rls. 832,276 $
127 7 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,713,439 29,450,765,614 Rls. 870,050 $
128 4 1396 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 744,000 29,318,016,700 Rls. 901,080 $
129 12 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 87,250,000 29,230,728,750 Rls. 785,250 $
130 9 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 90,310,980 28,839,701,511 Rls. 812,799 $
131 12 1396 شهيدرجايي هند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 517,500 28,559,337,188 Rls. 763,312 $
132 1 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 73,083,000 28,470,624,510 Rls. 877,695 $
133 7 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,119,885 28,238,009,743 Rls. 828,715 $
134 4 1396 شهيدرجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 796,438 28,181,373,070 Rls. 867,019 $
135 10 1396 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 843,136 27,281,217,456 Rls. 758,822 $
136 11 1396 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 1,763,016 27,177,369,332 Rls. 737,674 $
137 7 1396 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 2,136,899 27,086,204,372 Rls. 798,917 $
138 7 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 97,550 26,768,681,236 Rls. 789,093 $
139 10 1396 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 3,648,330 26,411,096,354 Rls. 729,666 $
140 6 1396 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 452,018 26,218,887,796 Rls. 786,510 $
141 10 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 980,656 26,190,061,715 Rls. 725,685 $
142 9 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 997,995 26,161,043,134 Rls. 738,516 $
143 8 1396 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 808,400 26,154,237,912 Rls. 752,320 $
144 9 1396 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 1,993,050 26,082,223,468 Rls. 738,931 $
145 5 1396 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 644,000 26,054,473,400 Rls. 796,080 $
146 12 1396 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 52,100 25,771,089,200 Rls. 690,800 $
147 10 1396 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 1,769,321 25,638,137,489 Rls. 709,851 $
148 9 1396 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 3,661,320 25,561,993,074 Rls. 724,249 $
149 11 1396 شهيدرجايي هند 25202000 ک گچ 65,148,898 25,327,664,863 Rls. 685,959 $
150 8 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,130,787 25,251,447,516 Rls. 726,216 $
151 8 1396 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 74,514 25,212,021,654 Rls. 722,785 $
152 7 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,059,304 25,089,191,472 Rls. 741,451 $
153 11 1396 شهيدرجايي هند 08081000 سيب , تازه 2,523,120 24,563,700,650 Rls. 665,940 $
154 6 1396 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 75,332 24,355,545,319 Rls. 730,721 $
155 7 1396 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 73,220 24,122,660,274 Rls. 710,233 $
156 4 1396 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 717,600 24,009,940,120 Rls. 738,989 $
157 7 1396 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 774,960 23,934,457,150 Rls. 701,802 $
158 12 1396 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 515,200 23,833,949,456 Rls. 639,216 $
159 6 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,025,243 23,798,529,490 Rls. 717,670 $
160 4 1396 شهيدرجايي هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 3,645,290 23,730,131,298 Rls. 729,058 $
161 5 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,900,994 23,726,829,587 Rls. 723,242 $
162 4 1396 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,286,086 23,571,671,744 Rls. 722,940 $
163 1 1396 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 542,529 23,381,458,264 Rls. 720,878 $
164 7 1396 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 3,652,000 22,967,484,407 Rls. 679,625 $
165 12 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,382,929 22,848,279,247 Rls. 614,205 $
166 7 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,004,059 22,811,815,171 Rls. 674,056 $
167 6 1396 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 3,406,805 22,650,905,434 Rls. 681,452 $
168 12 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,000 22,559,268,400 Rls. 605,200 $
169 11 1396 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 22,284,275,600 Rls. 601,400 $
170 5 1396 شهيدرجايي هند 25151110 ک کک ک مرمر 3,323,943 22,200,397,060 Rls. 676,985 $
171 8 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,553,142 22,113,941,462 Rls. 638,894 $
172 8 1396 شهيدرجايي هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,362,252 22,060,905,851 Rls. 631,868 $
173 12 1396 شهيدرجايي هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,173,052 21,869,189,245 Rls. 586,279 $
174 12 1396 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 2,915,270 21,759,145,510 Rls. 583,054 $
175 6 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,550 21,490,392,100 Rls. 644,300 $
176 1 1396 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 710,659 21,245,542,154 Rls. 655,108 $
177 12 1396 شهيدرجايي هند 29221110 منواتانول آمين 468,800 21,230,921,000 Rls. 569,880 $
178 4 1396 شهيدرجايي هند 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 612,000 21,077,453,400 Rls. 648,720 $
179 8 1396 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,717,822 20,898,431,670 Rls. 601,238 $
180 5 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,395,917 20,655,721,369 Rls. 631,092 $
181 7 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 697,500 20,641,954,325 Rls. 609,436 $
182 12 1396 شهيدرجايي هند 08081000 سيب , تازه 1,988,540 20,520,383,227 Rls. 550,937 $
183 10 1396 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,616,730 20,437,851,821 Rls. 565,856 $
184 7 1396 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,714,908 20,306,314,935 Rls. 597,283 $
185 1 1396 شهيدرجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 3,459,428 19,988,533,016 Rls. 616,477 $
186 9 1396 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 378,000 19,949,187,183 Rls. 566,043 $
187 4 1396 شهيدرجايي هند 25151110 ک کک ک مرمر 2,883,559 19,857,961,112 Rls. 609,852 $
188 11 1396 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 2,723,525 19,829,712,090 Rls. 538,143 $
189 10 1396 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 1,411,918 19,792,364,514 Rls. 549,348 $
190 7 1396 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 43,340 19,584,242,388 Rls. 573,420 $
191 1 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 79,250 19,368,204,850 Rls. 597,275 $
192 12 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,134,121 19,028,518,191 Rls. 510,357 $
193 10 1396 شهيدرجايي هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,952,618 18,886,646,474 Rls. 523,815 $
194 10 1396 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 52,800 18,483,012,069 Rls. 512,160 $
195 12 1396 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 1,235,348 18,451,132,769 Rls. 494,139 $
196 8 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,438,224 18,365,311,310 Rls. 527,377 $
197 8 1396 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 2,613,203 18,217,887,006 Rls. 522,641 $
198 12 1396 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 322,000 17,849,336,230 Rls. 478,720 $
199 6 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,420,342 16,820,405,055 Rls. 507,213 $
200 9 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,385,619 16,673,434,697 Rls. 471,773 $
مجموع کل
2,597,267,626,357 ريال
مجموع کل
74,731,757 دلار