آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 145,775,882 1,060,552,335,996 Rls. 29,532,848 $
2 7 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 123,881,864 838,899,163,432 Rls. 25,008,391 $
3 4 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 101,879,880 664,167,619,000 Rls. 20,462,135 $
4 5 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 100,502,837 662,448,681,768 Rls. 20,225,936 $
5 1 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 87,739,781 553,479,983,732 Rls. 17,068,345 $
6 11 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 78,039,223 533,711,083,434 Rls. 14,496,593 $
7 8 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 75,936,204 512,792,663,186 Rls. 14,665,827 $
8 6 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 69,617,994 468,273,588,149 Rls. 14,066,662 $
9 12 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 52,464,119 393,464,239,285 Rls. 10,565,830 $
10 8 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 55,399,972 383,919,078,490 Rls. 11,212,594 $
11 7 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 54,734,589 350,479,897,074 Rls. 10,332,400 $
12 1 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 48,249,921 314,164,325,152 Rls. 9,687,984 $
13 11 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 35,212,998 271,752,359,548 Rls. 7,426,159 $
14 6 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 37,177,396 247,540,581,337 Rls. 7,483,868 $
15 12 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 31,361,200 243,132,380,880 Rls. 6,538,260 $
16 10 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 36,357,494 239,222,954,844 Rls. 6,661,056 $
17 5 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 33,744,644 229,864,012,479 Rls. 7,016,220 $
18 8 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,351,151 216,231,973,294 Rls. 6,199,552 $
19 9 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 30,598,966 207,264,173,055 Rls. 5,874,003 $
20 7 1396 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 23,287,680 206,783,762,233 Rls. 6,171,232 $
21 12 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,744,821 189,146,157,452 Rls. 5,077,897 $
22 9 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,809,602 183,476,551,396 Rls. 5,197,694 $
23 12 1396 شهيدرجايي هند 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000,000 153,000,000,000 Rls. 4,125,000 $
24 9 1396 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 20,197,475 152,016,322,385 Rls. 4,311,870 $
25 10 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,895,982 145,158,094,453 Rls. 4,021,426 $
26 7 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,204,468 138,481,979,719 Rls. 4,078,257 $
27 9 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,778,943 135,273,962,358 Rls. 3,827,033 $
28 10 1396 شهيدرجايي هند 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 25,000,000 135,000,000,000 Rls. 3,750,000 $
29 11 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,910,854 130,070,923,947 Rls. 3,535,100 $
30 8 1396 شهيدرجايي هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 8,830,000 124,182,027,600 Rls. 3,602,640 $
31 12 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,422,291 123,760,735,169 Rls. 3,323,020 $
32 10 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,794,164 119,525,469,742 Rls. 3,319,165 $
33 8 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 300,414,390 115,004,890,461 Rls. 3,296,787 $
34 11 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,256,240 112,237,132,451 Rls. 3,045,573 $
35 11 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 330,102,942 109,696,187,654 Rls. 2,970,926 $
36 12 1396 شهيدرجايي هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 7,087,550 95,969,860,000 Rls. 2,590,000 $
37 12 1396 شهيدرجايي هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,115,000 92,220,180,470 Rls. 2,488,805 $
38 5 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,485,523 90,158,800,915 Rls. 2,748,212 $
39 5 1396 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,626,885 90,131,237,370 Rls. 2,751,186 $
40 8 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,811,052 88,380,439,353 Rls. 2,532,424 $
41 4 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,428,300 86,006,433,940 Rls. 2,642,341 $
42 11 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 13,890,639 82,634,943,600 Rls. 2,291,850 $
43 1 1396 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,033,200 82,345,421,088 Rls. 2,539,404 $
44 4 1396 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,444,874 81,762,688,820 Rls. 2,514,078 $
45 11 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,250,919 80,097,886,218 Rls. 2,176,597 $
46 4 1396 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,990,800 79,914,224,880 Rls. 2,456,496 $
47 6 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,301,520 75,286,504,129 Rls. 2,264,639 $
48 10 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 12,011,248 70,871,134,800 Rls. 1,981,855 $
49 12 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 1,219,500 70,213,500,773 Rls. 1,884,227 $
50 8 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 266,150 69,566,460,360 Rls. 1,999,990 $
51 7 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,457,994 68,671,927,363 Rls. 2,024,453 $
52 4 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,201,418 68,014,255,607 Rls. 2,090,464 $
53 10 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 207,947,000 67,444,772,958 Rls. 1,871,523 $
54 8 1396 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 11,500,081 66,407,087,338 Rls. 1,897,512 $
55 10 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,058,333 65,538,706,540 Rls. 1,826,222 $
56 5 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 156,900,000 61,658,947,200 Rls. 1,882,800 $
57 10 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,429,627 61,158,881,869 Rls. 1,700,731 $
58 5 1396 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,564,245 60,898,835,139 Rls. 1,860,705 $
59 4 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,697,074 59,788,342,738 Rls. 1,837,010 $
60 11 1396 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,678,320 59,747,255,801 Rls. 1,623,240 $
61 5 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,024,916 58,472,893,685 Rls. 1,784,158 $
62 6 1396 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 6,618,322 58,353,008,113 Rls. 1,763,214 $
63 10 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 207,650 56,860,746,943 Rls. 1,586,387 $
64 12 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 852,655 55,342,615,388 Rls. 1,483,616 $
65 1 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,279,411 54,500,332,536 Rls. 1,680,532 $
66 8 1396 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 4,057,129 54,376,045,788 Rls. 1,556,679 $
67 12 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,957,932 53,993,528,454 Rls. 1,448,870 $
68 7 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 850,084 53,409,387,122 Rls. 1,567,529 $
69 11 1396 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,957,482 53,361,279,148 Rls. 1,448,536 $
70 5 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,368,675 53,205,596,741 Rls. 1,623,014 $
71 5 1396 شهيدرجايي هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 6,095,377 52,876,728,440 Rls. 1,615,272 $
72 12 1396 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,372,840 52,526,761,764 Rls. 1,411,412 $
73 9 1396 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 206,050 51,797,888,240 Rls. 1,465,540 $
74 4 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,263,014 51,474,607,753 Rls. 1,584,110 $
75 4 1396 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 7,482,334 51,173,014,457 Rls. 1,571,283 $
76 6 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 831,031 51,136,720,060 Rls. 1,537,382 $
77 9 1396 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 2,035,120 50,502,025,808 Rls. 1,431,431 $
78 1 1396 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 4,388,507 49,799,243,196 Rls. 1,535,976 $
79 12 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,906,759 49,617,509,122 Rls. 1,334,710 $
80 6 1396 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,108,800 48,191,204,376 Rls. 1,451,772 $
81 6 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,014,285 47,190,691,826 Rls. 1,422,023 $
82 1 1396 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 793,890 46,964,916,590 Rls. 1,448,005 $
83 4 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 120,120,278 46,882,544,070 Rls. 1,441,443 $
84 5 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,036,851 46,681,966,585 Rls. 1,425,795 $
85 9 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 755,358 46,398,338,216 Rls. 1,314,320 $
86 7 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 111,450,000 45,283,969,800 Rls. 1,337,400 $
87 7 1396 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,066,471 44,843,979,972 Rls. 1,325,991 $
88 10 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,226,391 44,505,782,004 Rls. 1,238,266 $
89 6 1396 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 111,084,357 44,168,680,092 Rls. 1,333,012 $
90 7 1396 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,804,530 44,047,151,660 Rls. 1,299,349 $
91 10 1396 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 699,444 43,953,796,424 Rls. 1,217,030 $
92 9 1396 شهيدرجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,115,840 43,466,708,032 Rls. 1,227,424 $
93 10 1396 شهيدرجايي هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 12,299,817 42,920,227,233 Rls. 1,205,997 $
94 4 1396 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,920,880 42,450,702,380 Rls. 1,304,032 $
95 1 1396 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 750,524 42,361,108,580 Rls. 1,305,910 $
96 10 1396 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,276,520 42,210,134,789 Rls. 1,170,536 $
97 6 1396 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 923,928 42,169,110,067 Rls. 1,270,151 $
98 8 1396 شهيدرجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,101,430 42,070,869,214 Rls. 1,211,573 $
99 11 1396 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,570,008 40,434,635,074 Rls. 1,099,004 $
100 5 1396 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,008,000 40,298,794,200 Rls. 1,229,256 $
مجموع کل
14,479,339,264,366 ريال
مجموع کل
419,362,987 دلار