آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 148,900 71,082,671,850 Rls. 2,010,150 $
2 12 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 130,270 65,657,720,475 Rls. 1,758,645 $
3 10 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 134,250 65,314,312,875 Rls. 1,812,375 $
4 8 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 202,500 56,306,472,000 Rls. 1,620,000 $
5 12 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 107,000 30,620,444,000 Rls. 820,000 $
6 8 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 64,200 30,416,280,300 Rls. 866,700 $
7 10 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 77,500 22,326,072,000 Rls. 620,000 $
8 11 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,000 17,913,339,000 Rls. 486,000 $
9 7 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 62,500 17,875,775,000 Rls. 525,000 $
10 1 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,000 17,704,323,000 Rls. 546,000 $
11 9 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,500 16,037,476,000 Rls. 454,000 $
12 3 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 9,701,484,000 Rls. 299,000 $
13 2 1396 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 9,278,074,000 Rls. 286,000 $
14 11 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 30,000 8,805,024,000 Rls. 240,000 $
15 2 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,677,735,000 Rls. 175,000 $
16 1 1396 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,403,890,000 Rls. 105,000 $
17 6 1396 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 10,000 3,229,227,000 Rls. 97,000 $
18 7 1396 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,700 2,829,596,700 Rls. 84,390 $
19 9 1396 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,500 2,247,251,250 Rls. 63,750 $
20 8 1396 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,000 2,097,900,000 Rls. 60,000 $
21 12 1396 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,300 1,487,246,250 Rls. 39,750 $
22 3 1396 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 3,000 944,120,400 Rls. 29,100 $
مجموع کل
460,956,435,100 ريال
مجموع کل
12,997,860 دلار