آمار کل " صادرات به" کشور (ليتواني) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي ليتواني 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 816,000 29,415,221,040 Rls. 898,478 $
2 12 1396 شهيدرجايي ليتواني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 14,894,800,000 Rls. 400,000 $
3 10 1396 شهيدرجايي ليتواني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,450 10,847,284,400 Rls. 299,600 $
4 8 1396 شهيدرجايي ليتواني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,500 9,618,475,000 Rls. 275,000 $
5 11 1396 شهيدرجايي ليتواني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,390,400,000 Rls. 200,000 $
6 9 1396 شهيدرجايي ليتواني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,060,800,000 Rls. 200,000 $
7 4 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 41,812 2,203,143,101 Rls. 67,734 $
8 11 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 67,390 1,990,392,848 Rls. 53,912 $
9 10 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,738,112,000 Rls. 48,000 $
10 6 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 30,000 1,592,056,000 Rls. 48,000 $
11 10 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,000 1,269,129,600 Rls. 35,200 $
12 1 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,875 1,096,955,846 Rls. 33,817 $
13 5 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,046,560,000 Rls. 32,000 $
14 6 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 34,000 902,101,600 Rls. 27,200 $
15 6 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 34,000 898,688,000 Rls. 27,200 $
16 12 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 823,130,000 Rls. 22,000 $
17 11 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 22,000 650,408,000 Rls. 17,600 $
18 9 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 20,000 564,016,000 Rls. 16,000 $
19 8 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 10,000 550,752,000 Rls. 16,000 $
20 7 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 496,244,000 Rls. 14,800 $
21 8 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 468,139,200 Rls. 13,600 $
22 9 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 16,390 462,040,656 Rls. 13,112 $
23 10 1396 شهيدرجايي ليتواني 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 19,940 431,170,596 Rls. 11,964 $
24 5 1396 شهيدرجايي ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 360,881,950 Rls. 11,050 $
25 7 1396 شهيدرجايي ليتواني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11,150 136,323,540 Rls. 3,996 $
26 9 1396 شهيدرجايي ليتواني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 2,000 77,552,200 Rls. 2,200 $
27 7 1396 شهيدرجايي ليتواني 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 9,350 63,795,050 Rls. 1,870 $
28 9 1396 شهيدرجايي ليتواني 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 21,300 26,336,784 Rls. 746 $
مجموع کل
97,074,909,411 ريال
مجموع کل
2,791,079 دلار