آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,250 113,039,062 Rls. 3,124 $
102 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 8,530 88,288,070 Rls. 2,721 $
103 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,224 85,206,572 Rls. 2,348 $
104 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,224 82,738,824 Rls. 2,348 $
105 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 2,100 68,793,900 Rls. 2,100 $
106 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 400 48,675,000 Rls. 1,500 $
107 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 700 32,450,000 Rls. 1,000 $
108 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 19,958,950 Rls. 550 $
109 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 19,388,050 Rls. 550 $
110 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 319 11,660,726 Rls. 319 $
111 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 150,000 7,744,950 Rls. 225 $
112 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 4 4,195,800 Rls. 120 $
113 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 82084000 کارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کشاورزي, باغباني وگلکاري. 99 3,618,846 Rls. 99 $
114 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 60 3,218,400 Rls. 90 $
مجموع کل
588,977,150 ريال
مجموع کل
17,094 دلار