آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 بندر لنگه قطر 08107000 خرمالوها 1,600 39,466,560 Rls. 1,120 $
202 10 1396 بندر لنگه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,441 38,132,868 Rls. 1,061 $
203 6 1396 بندر لنگه قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 4,840 37,052,883 Rls. 1,113 $
204 6 1396 بندر لنگه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 6,111 36,620,100 Rls. 1,100 $
205 12 1396 بندر لنگه قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 508 33,977,950 Rls. 914 $
206 12 1396 بندر لنگه قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 700 31,331,160 Rls. 840 $
207 5 1396 بندر لنگه قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 2,875 30,738,874 Rls. 934 $
208 11 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,592 30,441,709 Rls. 829 $
209 6 1396 بندر لنگه قطر 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 300 30,078,000 Rls. 900 $
210 11 1396 بندر لنگه قطر 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 360 29,376,800 Rls. 800 $
211 11 1396 بندر لنگه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,536 28,381,440 Rls. 768 $
212 8 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 2,520 28,365,243 Rls. 807 $
213 11 1396 بندر لنگه قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 470 26,867,190 Rls. 735 $
214 6 1396 بندر لنگه قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 243 24,363,180 Rls. 729 $
215 10 1396 بندر لنگه قطر 08105000 کيوي، تازه 1,154 22,707,600 Rls. 635 $
216 4 1396 بندر لنگه قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 6,318 22,651,320 Rls. 696 $
217 7 1396 بندر لنگه قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 3,475 21,881,311 Rls. 644 $
218 10 1396 بندر لنگه قطر 07031000 پيازوموسير 1,450 20,912,480 Rls. 580 $
219 12 1396 بندر لنگه قطر 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 270 20,009,160 Rls. 540 $
220 6 1396 بندر لنگه قطر 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 294 19,650,960 Rls. 588 $
221 11 1396 بندر لنگه قطر 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 376 19,105,240 Rls. 517 $
222 4 1396 بندر لنگه قطر 08061000 انگور تازه 970 18,941,190 Rls. 582 $
223 12 1396 بندر لنگه قطر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 288 18,215,750 Rls. 490 $
224 3 1396 بندر لنگه قطر 07031000 پيازوموسير 2,577 16,715,870 Rls. 515 $
225 6 1396 بندر لنگه قطر 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 485 16,208,700 Rls. 485 $
226 10 1396 بندر لنگه قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 388 15,352,614 Rls. 426 $
227 11 1396 بندر لنگه قطر 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 660 14,632,992 Rls. 396 $
228 4 1396 بندر لنگه قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 480 14,035,680 Rls. 432 $
229 10 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 1,100 13,971,265 Rls. 385 $
230 10 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 800 12,977,100 Rls. 360 $
231 12 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,748 12,974,075 Rls. 349 $
232 8 1396 بندر لنگه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,087 12,852,375 Rls. 375 $
233 3 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 2,147 12,526,086 Rls. 386 $
234 7 1396 بندر لنگه قطر 08081000 سيب , تازه 720 12,338,280 Rls. 360 $
235 3 1396 بندر لنگه قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 2,456 11,941,968 Rls. 368 $
236 7 1396 بندر لنگه قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 530 11,676,048 Rls. 344 $
237 7 1396 بندر لنگه قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 573 11,642,106 Rls. 343 $
238 5 1396 بندر لنگه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,940 11,397,991 Rls. 349 $
239 9 1396 بندر لنگه قطر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 602 10,610,551 Rls. 301 $
240 4 1396 بندر لنگه قطر 07097000 اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche) 896 10,562,811 Rls. 325 $
241 10 1396 بندر لنگه قطر 08061000 انگور تازه 400 10,095,680 Rls. 280 $
242 10 1396 بندر لنگه قطر 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 400 10,090,920 Rls. 280 $
243 11 1396 بندر لنگه قطر 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 108 9,106,808 Rls. 248 $
244 11 1396 بندر لنگه قطر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 114 8,334,312 Rls. 228 $
245 4 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 600 8,136,250 Rls. 250 $
246 3 1396 بندر لنگه قطر 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 1,232 7,171,671 Rls. 221 $
247 11 1396 بندر لنگه قطر 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 40 7,164,584 Rls. 196 $
248 8 1396 بندر لنگه قطر 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 300 6,854,600 Rls. 200 $
249 11 1396 بندر لنگه قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 102 6,762,216 Rls. 183 $
250 6 1396 بندر لنگه قطر 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 71 5,870,913 Rls. 177 $
251 11 1396 بندر لنگه قطر 04090000 عسل طبيعي 10 5,508,150 Rls. 150 $
252 12 1396 بندر لنگه قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 61 3,605,975 Rls. 97 $
253 12 1396 بندر لنگه قطر 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 184 2,713,775 Rls. 73 $
254 11 1396 بندر لنگه قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27 1,884,705 Rls. 51 $
255 11 1396 بندر لنگه قطر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 97 1,773,696 Rls. 48 $
256 11 1396 بندر لنگه قطر 08109020 زرشك تازه 20 1,468,840 Rls. 40 $
257 11 1396 بندر لنگه قطر 08109030 عناب تازه 10 367,210 Rls. 10 $
258 9 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 100 352,380 Rls. 10 $
259 4 1396 بندر لنگه قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 8 65,318 Rls. 2 $
260 11 1396 بندر لنگه قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 309 59,498 Rls. 2 $
مجموع کل
949,072,981 ريال
مجموع کل
27,167 دلار