آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 25,464 296,379,560 Rls. 8,912 $
102 9 1396 بندر لنگه قطر 08081000 سيب , تازه 24,582 294,188,232 Rls. 8,333 $
103 6 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 518,950 292,723,338 Rls. 8,822 $
104 10 1396 بندر لنگه قطر 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,000 288,312,000 Rls. 8,000 $
105 9 1396 بندر لنگه قطر 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 284,712,000 Rls. 8,000 $
106 7 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 13,704 283,590,055 Rls. 8,317 $
107 6 1396 بندر لنگه قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,000 280,840,000 Rls. 8,500 $
108 11 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 25,897 274,786,662 Rls. 7,493 $
109 6 1396 بندر لنگه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 45,442 273,308,760 Rls. 8,178 $
110 9 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 14,575 256,779,306 Rls. 7,287 $
111 5 1396 بندر لنگه قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 46,422 253,461,515 Rls. 7,742 $
112 4 1396 بندر لنگه قطر 08091000 زردآلو ,تازه 12,610 246,235,470 Rls. 7,566 $
113 3 1396 بندر لنگه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 41,787 244,107,868 Rls. 7,521 $
114 12 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 27,705 236,879,100 Rls. 6,372 $
115 9 1396 بندر لنگه قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 6,700 236,094,600 Rls. 6,700 $
116 10 1396 بندر لنگه قطر 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,500 234,253,500 Rls. 6,500 $
117 11 1396 بندر لنگه قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 6,331 231,423,374 Rls. 6,331 $
118 12 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 22,358 230,610,736 Rls. 6,200 $
119 4 1396 بندر لنگه قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 49,000 229,637,520 Rls. 7,056 $
120 6 1396 بندر لنگه قطر 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 2,289 229,495,140 Rls. 6,867 $
121 12 1396 بندر لنگه قطر 08105000 کيوي، تازه 15,147 226,660,070 Rls. 6,058 $
122 4 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 400,154 221,371,090 Rls. 6,802 $
123 8 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 27,941 221,257,988 Rls. 6,428 $
124 12 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 339,500 213,875,688 Rls. 5,772 $
125 9 1396 بندر لنگه قطر 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 11,200 202,618,500 Rls. 5,750 $
126 6 1396 بندر لنگه قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,388 202,601,280 Rls. 6,132 $
127 3 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 21,297 199,026,345 Rls. 6,132 $
128 4 1396 بندر لنگه قطر 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 23,015 194,011,503 Rls. 5,961 $
129 12 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 19,687 182,938,175 Rls. 4,921 $
130 9 1396 بندر لنگه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 16,256 181,814,497 Rls. 5,157 $
131 2 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 318,849 175,873,580 Rls. 5,420 $
132 5 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 29,727 172,656,098 Rls. 5,253 $
133 7 1396 بندر لنگه قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 33,862 170,814,094 Rls. 5,080 $
134 10 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 17,688 168,853,592 Rls. 4,703 $
135 8 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 21,402 166,391,707 Rls. 4,789 $
136 3 1396 بندر لنگه قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,792 163,231,282 Rls. 5,029 $
137 10 1396 بندر لنگه قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 11,160 158,418,150 Rls. 4,400 $
138 12 1396 بندر لنگه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 22,860 155,077,230 Rls. 4,114 $
139 10 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 14,127 152,270,511 Rls. 4,238 $
140 8 1396 بندر لنگه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 7,641 142,088,462 Rls. 4,046 $
141 11 1396 بندر لنگه قطر 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 389 141,858,728 Rls. 3,839 $
142 11 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 225,040 141,341,400 Rls. 3,825 $
143 9 1396 بندر لنگه قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,000 140,952,000 Rls. 4,000 $
144 4 1396 بندر لنگه قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 16,900 139,465,050 Rls. 4,290 $
145 4 1396 بندر لنگه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 16,240 135,770,130 Rls. 4,174 $
146 8 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 11,375 133,718,039 Rls. 3,899 $
147 11 1396 بندر لنگه قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,615 129,876,362 Rls. 3,553 $
148 9 1396 بندر لنگه قطر 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 6,134 129,743,160 Rls. 3,680 $
149 4 1396 بندر لنگه قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 1,440 128,660,400 Rls. 3,960 $
150 8 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 201,566 117,419,298 Rls. 3,426 $
151 9 1396 بندر لنگه قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 9,136 110,545,896 Rls. 3,132 $
152 5 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 13,145 107,460,979 Rls. 3,286 $
153 3 1396 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 21,877 106,494,698 Rls. 3,281 $
154 9 1396 بندر لنگه قطر 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 10,000 105,714,000 Rls. 3,000 $
155 9 1396 بندر لنگه قطر 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 4,190 103,413,114 Rls. 2,933 $
156 9 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 10,882 101,986,650 Rls. 2,894 $
157 11 1396 بندر لنگه قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 919 100,168,787 Rls. 2,711 $
158 7 1396 بندر لنگه قطر 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,928 97,388,945 Rls. 2,885 $
159 5 1396 بندر لنگه قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 9,375 96,319,554 Rls. 2,937 $
160 7 1396 بندر لنگه قطر 08061000 انگور تازه 4,700 95,359,020 Rls. 2,820 $
161 4 1396 بندر لنگه قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,910 94,705,950 Rls. 2,910 $
162 12 1396 بندر لنگه قطر 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,235 91,523,380 Rls. 2,470 $
163 11 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 8,270 91,439,112 Rls. 2,481 $
164 7 1396 بندر لنگه قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,700 91,143,900 Rls. 2,700 $
165 10 1396 بندر لنگه قطر 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 20,805 90,115,200 Rls. 2,520 $
166 7 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 5,276 89,000,474 Rls. 2,638 $
167 11 1396 بندر لنگه قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 6,800 86,998,520 Rls. 2,380 $
168 9 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 6,802 84,762,817 Rls. 2,403 $
169 10 1396 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 14,051 75,990,612 Rls. 2,108 $
170 10 1396 بندر لنگه قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 6,128 72,806,005 Rls. 2,021 $
171 12 1396 بندر لنگه قطر 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 630 70,495,110 Rls. 1,890 $
172 9 1396 بندر لنگه قطر 08105000 کيوي، تازه 3,557 68,967,955 Rls. 1,957 $
173 6 1396 بندر لنگه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 8,263 68,745,385 Rls. 2,068 $
174 9 1396 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 12,600 66,637,440 Rls. 1,890 $
175 4 1396 بندر لنگه قطر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 5,723 65,013,374 Rls. 2,003 $
176 10 1396 بندر لنگه قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 834 64,396,016 Rls. 1,786 $
177 6 1396 بندر لنگه قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 5,100 63,865,620 Rls. 1,911 $
178 3 1396 بندر لنگه قطر 04031090 ک ک ک ماست 2,070 63,844,886 Rls. 1,967 $
179 6 1396 بندر لنگه قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 10,612 63,796,209 Rls. 1,910 $
180 7 1396 بندر لنگه قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 5,875 63,624,351 Rls. 1,868 $
181 12 1396 بندر لنگه قطر 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 540 62,250,720 Rls. 1,680 $
182 6 1396 بندر لنگه قطر 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 920 61,492,800 Rls. 1,840 $
183 8 1396 بندر لنگه قطر 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 4,844 61,355,525 Rls. 1,743 $
184 3 1396 بندر لنگه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,036 59,138,476 Rls. 1,822 $
185 12 1396 بندر لنگه قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 176 59,081,616 Rls. 1,584 $
186 6 1396 بندر لنگه قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 122,500 58,282,560 Rls. 1,764 $
187 11 1396 بندر لنگه قطر 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 330 56,658,700 Rls. 1,550 $
188 3 1396 بندر لنگه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 9,418 55,045,317 Rls. 1,696 $
189 7 1396 بندر لنگه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 4,469 53,355,860 Rls. 1,564 $
190 3 1396 بندر لنگه قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 563 53,003,914 Rls. 1,633 $
191 7 1396 بندر لنگه قطر 07031000 پيازوموسير 3,800 51,591,840 Rls. 1,520 $
192 12 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 4,126 51,525,766 Rls. 1,382 $
193 9 1396 بندر لنگه قطر 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,400 50,837,760 Rls. 1,440 $
194 8 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 4,200 50,381,310 Rls. 1,470 $
195 10 1396 بندر لنگه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,114 44,521,200 Rls. 1,245 $
196 7 1396 بندر لنگه قطر 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 530 44,427,250 Rls. 1,325 $
197 12 1396 بندر لنگه قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 367 44,052,375 Rls. 1,185 $
198 3 1396 بندر لنگه قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 7,415 43,289,634 Rls. 1,334 $
199 12 1396 بندر لنگه قطر 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 580 43,123,000 Rls. 1,160 $
200 7 1396 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 2,340 40,099,410 Rls. 1,170 $
مجموع کل
13,804,712,137 ريال
مجموع کل
399,395 دلار