آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 60 4,544,120 Rls. 140 $
202 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 710 3,595,428 Rls. 108 $
203 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 12,106 3,179,029 Rls. 98 $
204 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09041210 فلفل خردشده ياسابيده دربسته بنديهاي آماده شده برا ي خرده فروشي 54 2,618,390 Rls. 70 $
205 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 45 1,409,349 Rls. 38 $
206 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 22 1,364,600 Rls. 40 $
207 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 4,000 745,980 Rls. 20 $
مجموع کل
17,456,896 ريال
مجموع کل
514 دلار