آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 275,561 29,742,959,173 Rls. 909,350 $
2 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 18,289 29,353,254,000 Rls. 833,000 $
3 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 124,303 15,076,624,075 Rls. 410,200 $
4 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 135,379 14,763,403,560 Rls. 446,750 $
5 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 327,620 13,416,906,816 Rls. 360,220 $
6 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 944,161 12,034,270,471 Rls. 354,744 $
7 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 92,338 10,743,639,905 Rls. 304,716 $
8 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 835,191 10,729,650,183 Rls. 286,486 $
9 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 94,674 10,134,728,624 Rls. 312,328 $
10 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 190,070 9,867,137,728 Rls. 304,112 $
11 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 227,682 9,601,503,618 Rls. 295,894 $
12 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 9,564,122,750 Rls. 273,350 $
13 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 199,450 9,094,564,270 Rls. 277,285 $
14 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 219,700 8,565,871,680 Rls. 245,730 $
15 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 220,000 8,546,538,000 Rls. 242,000 $
16 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 165,880 8,246,126,127 Rls. 236,871 $
17 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 671,356 8,231,671,447 Rls. 248,196 $
18 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 156,793 8,182,036,690 Rls. 231,289 $
19 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 295,320 7,868,474,720 Rls. 222,002 $
20 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 513,828 7,638,926,122 Rls. 206,739 $
21 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 63,711 7,577,066,406 Rls. 210,246 $
22 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 242,000 7,009,399,000 Rls. 200,400 $
23 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,600 6,675,083,790 Rls. 205,710 $
24 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 10,441 6,388,620,000 Rls. 196,000 $
25 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,470 6,330,423,165 Rls. 169,851 $
26 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 120,000 6,228,672,000 Rls. 191,952 $
27 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 52,224 5,807,267,162 Rls. 172,339 $
28 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 114,811 5,767,742,507 Rls. 157,717 $
29 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,402,500 5,709,762,057 Rls. 165,094 $
30 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 549,584 5,643,959,926 Rls. 154,131 $
31 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,597,000 5,594,740,600 Rls. 172,388 $
32 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,503,000 5,536,494,000 Rls. 168,863 $
33 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 14,452 5,407,215,800 Rls. 144,520 $
34 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 25,578 5,289,439,724 Rls. 144,044 $
35 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 160,000 4,973,514,000 Rls. 132,400 $
36 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 119,350 4,969,783,200 Rls. 149,855 $
37 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 505,439 4,967,136,274 Rls. 139,742 $
38 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 388,637 4,906,555,158 Rls. 142,662 $
39 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 179,110 4,850,505,548 Rls. 130,660 $
40 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 181,110 4,761,050,886 Rls. 146,724 $
41 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 380,853 4,713,622,208 Rls. 131,090 $
42 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 17,423 4,702,584,954 Rls. 130,486 $
43 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 42,640 4,565,765,325 Rls. 140,712 $
44 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,595 4,459,691,115 Rls. 137,264 $
45 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 96,842 4,440,416,766 Rls. 131,463 $
46 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 24,086 4,334,829,070 Rls. 132,730 $
47 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 3,000,000 4,196,137,500 Rls. 112,500 $
48 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 80,640 3,933,861,120 Rls. 115,920 $
49 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 11,686 3,763,406,400 Rls. 106,600 $
50 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 75,440 3,689,440,458 Rls. 102,172 $
51 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 103,062 3,683,222,163 Rls. 108,890 $
52 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 86,906 3,666,490,211 Rls. 112,978 $
53 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 69,576 3,648,447,831 Rls. 112,475 $
54 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 311,890 3,608,347,501 Rls. 110,159 $
55 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 17,673 3,473,502,288 Rls. 106,032 $
56 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 281,527 3,378,305,860 Rls. 103,238 $
57 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 7,980 3,374,390,880 Rls. 95,760 $
58 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 311,656 3,283,472,105 Rls. 100,867 $
59 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,600 3,195,217,740 Rls. 88,660 $
60 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 258,158 3,141,764,042 Rls. 89,738 $
61 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,502,000 3,058,225,875 Rls. 93,825 $
62 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 90,174 2,994,611,593 Rls. 84,905 $
63 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 89,970 2,938,330,230 Rls. 89,970 $
64 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 109,999 2,899,453,645 Rls. 83,093 $
65 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 329,822 2,883,668,282 Rls. 77,433 $
66 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25221000 آهک زنده 968,658 2,863,753,815 Rls. 77,493 $
67 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 120,000 2,764,484,400 Rls. 85,200 $
68 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,839 2,675,808,555 Rls. 71,517 $
69 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,001,000 2,644,321,500 Rls. 75,038 $
70 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,900 2,620,921,800 Rls. 71,700 $
71 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 53,000 2,605,397,500 Rls. 76,500 $
72 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,001,000 2,469,542,707 Rls. 75,037 $
73 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 248,800 2,302,462,655 Rls. 70,699 $
74 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,360 2,285,784,864 Rls. 70,488 $
75 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,960 2,162,313,360 Rls. 65,880 $
76 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 19,689 2,159,135,118 Rls. 59,067 $
77 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 181,411 2,075,547,816 Rls. 63,964 $
78 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,074,944,000 Rls. 64,000 $
79 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,069,312,000 Rls. 56,000 $
80 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 80,000 2,061,645,600 Rls. 56,400 $
81 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 42,144 1,992,979,578 Rls. 60,582 $
82 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,183 1,962,998,580 Rls. 60,549 $
83 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,000 1,945,580,000 Rls. 52,000 $
84 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 160,502 1,908,984,537 Rls. 58,830 $
85 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 36,480 1,833,564,600 Rls. 52,440 $
86 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 13,522 1,698,860,810 Rls. 45,975 $
87 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 122,403 1,678,694,652 Rls. 51,502 $
88 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,512 1,623,556,423 Rls. 50,066 $
89 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,684 1,546,874,360 Rls. 41,840 $
90 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 37,219 1,506,308,260 Rls. 40,941 $
91 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 12,830 1,468,618,025 Rls. 44,905 $
92 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 166,202 1,345,352,110 Rls. 41,487 $
93 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 14,129 1,299,633,440 Rls. 35,168 $
94 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,997 1,267,299,432 Rls. 35,964 $
95 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,049 1,191,246,556 Rls. 36,196 $
96 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,320 1,150,938,000 Rls. 30,960 $
97 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 147,610 1,125,219,816 Rls. 31,932 $
98 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,000 1,123,340,800 Rls. 30,400 $
99 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,960 1,102,558,470 Rls. 33,826 $
100 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 120,839 1,096,661,798 Rls. 29,675 $
مجموع کل
513,528,692,261 ريال
مجموع کل
14,899,741 دلار