آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1396 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 90,000 875,691,000 Rls. 27,000 $
102 11 1396 غرب تهران قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 19,000 867,026,622 Rls. 23,464 $
103 12 1396 غرب تهران قزاقستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 27,306 863,732,943 Rls. 23,157 $
104 9 1396 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,853 849,873,192 Rls. 24,073 $
105 2 1396 غرب تهران قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,933 805,509,029 Rls. 24,832 $
106 4 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 60,127 781,416,990 Rls. 24,051 $
107 4 1396 غرب تهران قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 10,170 770,987,700 Rls. 23,730 $
108 1 1396 غرب تهران قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7,820 760,760,880 Rls. 23,460 $
109 4 1396 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 4,600 747,270,000 Rls. 23,000 $
110 12 1396 غرب تهران قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 3,930 735,204,750 Rls. 19,650 $
111 10 1396 غرب تهران قزاقستان 90281000 کنتورگاز 13,291 718,473,504 Rls. 19,936 $
112 2 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 28,577 695,179,355 Rls. 21,433 $
113 10 1396 غرب تهران قزاقستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 9,190 672,109,200 Rls. 18,795 $
114 9 1396 غرب تهران قزاقستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 2,674 660,820,272 Rls. 18,718 $
115 7 1396 غرب تهران قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 6,500 653,835,000 Rls. 19,500 $
116 1 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 26,716 649,759,836 Rls. 20,037 $
117 6 1396 غرب تهران قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 8,700 621,719,736 Rls. 18,744 $
118 7 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,400 615,610,800 Rls. 18,360 $
119 3 1396 غرب تهران قزاقستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 10,000 614,927,500 Rls. 18,950 $
120 2 1396 غرب تهران قزاقستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,700 600,047,500 Rls. 18,500 $
121 9 1396 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,263 599,179,488 Rls. 16,972 $
122 9 1396 غرب تهران قزاقستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,659 585,693,360 Rls. 16,590 $
123 12 1396 غرب تهران قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 11,200 584,098,596 Rls. 15,611 $
124 9 1396 غرب تهران قزاقستان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8,863 583,009,550 Rls. 16,514 $
125 7 1396 غرب تهران قزاقستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,022 551,606,800 Rls. 16,169 $
126 8 1396 غرب تهران قزاقستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 19,030 545,160,990 Rls. 15,510 $
127 12 1396 غرب تهران قزاقستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,813 532,387,763 Rls. 14,229 $
128 7 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 38,700 522,558,360 Rls. 15,480 $
129 5 1396 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,070 510,390,585 Rls. 15,525 $
130 6 1396 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,000 497,535,000 Rls. 15,000 $
131 8 1396 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 45,000 472,027,500 Rls. 13,500 $
132 11 1396 غرب تهران قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,190 459,483,780 Rls. 12,570 $
133 4 1396 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 45,000 438,682,500 Rls. 13,500 $
134 10 1396 غرب تهران قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,000 432,468,000 Rls. 12,000 $
135 2 1396 غرب تهران قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,160 404,901,120 Rls. 12,480 $
136 12 1396 غرب تهران قزاقستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 9,839 385,335,969 Rls. 10,331 $
137 2 1396 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 5,960 376,359,800 Rls. 11,600 $
138 8 1396 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 829 362,272,365 Rls. 10,361 $
139 11 1396 غرب تهران قزاقستان 90281000 کنتورگاز 13,757 358,434,400 Rls. 9,700 $
140 6 1396 غرب تهران قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 4,000 342,274,400 Rls. 10,400 $
141 7 1396 غرب تهران قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 63,000 341,302,174 Rls. 10,111 $
142 10 1396 غرب تهران قزاقستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,220 311,376,960 Rls. 8,640 $
143 8 1396 غرب تهران قزاقستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 2,950 309,440,250 Rls. 8,850 $
144 8 1396 غرب تهران قزاقستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 7,200 298,175,100 Rls. 8,700 $
145 12 1396 غرب تهران قزاقستان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 3,000 273,590,310 Rls. 7,258 $
146 4 1396 غرب تهران قزاقستان 84194090 --- سا?ر 1,985 258,010,300 Rls. 7,940 $
147 12 1396 غرب تهران قزاقستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 2,727 256,651,815 Rls. 6,817 $
148 10 1396 غرب تهران قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,520 248,216,760 Rls. 6,840 $
149 4 1396 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 966 236,099,025 Rls. 7,245 $
150 5 1396 غرب تهران قزاقستان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,052 230,990,575 Rls. 7,073 $
151 2 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 20,075 227,924,524 Rls. 7,026 $
152 12 1396 غرب تهران قزاقستان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,302 225,343,062 Rls. 6,023 $
153 3 1396 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 911 221,657,408 Rls. 6,832 $
154 11 1396 غرب تهران قزاقستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,800 199,540,800 Rls. 5,400 $
155 12 1396 غرب تهران قزاقستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 10,660 199,421,950 Rls. 5,330 $
156 11 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 7,006 194,182,760 Rls. 5,255 $
157 12 1396 غرب تهران قزاقستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 16,000 180,936,000 Rls. 4,800 $
158 8 1396 غرب تهران قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,650 173,987,550 Rls. 4,950 $
159 5 1396 غرب تهران قزاقستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 2,127 153,935,180 Rls. 4,690 $
160 12 1396 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 524 147,040,950 Rls. 3,930 $
161 2 1396 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,400 132,391,920 Rls. 4,080 $
162 5 1396 غرب تهران قزاقستان 26159010 ک ک ک سنگ واناديوم و كنستانترهکهاي آن 63,400 124,234,836 Rls. 3,804 $
163 2 1396 غرب تهران قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,206 114,381,536 Rls. 3,526 $
164 3 1396 غرب تهران قزاقستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,363 112,475,166 Rls. 3,466 $
165 12 1396 غرب تهران قزاقستان 39011020 ک ک ک گريد لوله 2,470 110,898,060 Rls. 2,964 $
166 3 1396 غرب تهران قزاقستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 3,000 102,242,700 Rls. 3,150 $
167 2 1396 غرب تهران قزاقستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,040 101,240,880 Rls. 3,120 $
168 2 1396 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 414 100,754,145 Rls. 3,105 $
169 6 1396 غرب تهران قزاقستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 12,700 100,260,000 Rls. 3,000 $
170 2 1396 غرب تهران قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 990 96,373,530 Rls. 2,970 $
171 7 1396 غرب تهران قزاقستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 376 90,206,536 Rls. 2,632 $
172 12 1396 غرب تهران قزاقستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 768 86,849,280 Rls. 2,304 $
173 3 1396 غرب تهران قزاقستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 1,056 85,652,160 Rls. 2,640 $
174 8 1396 غرب تهران قزاقستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 2,230 80,581,902 Rls. 2,341 $
175 4 1396 غرب تهران قزاقستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,000 78,108,000 Rls. 2,400 $
176 6 1396 غرب تهران قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,250 76,866,000 Rls. 2,300 $
177 12 1396 غرب تهران قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 70,135,500 Rls. 1,861 $
178 12 1396 غرب تهران قزاقستان 39012090 ک ک ک ساير: 2,000 65,646,240 Rls. 1,760 $
179 8 1396 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 620 64,024,920 Rls. 1,860 $
180 6 1396 غرب تهران قزاقستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 661 55,209,840 Rls. 1,652 $
181 9 1396 غرب تهران قزاقستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 1,440 53,145,288 Rls. 1,512 $
182 8 1396 غرب تهران قزاقستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 838 44,182,293 Rls. 1,257 $
183 8 1396 غرب تهران قزاقستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 384 39,654,144 Rls. 1,152 $
184 12 1396 غرب تهران قزاقستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 102 38,163,300 Rls. 1,020 $
185 9 1396 غرب تهران قزاقستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 531 37,492,848 Rls. 1,062 $
186 3 1396 غرب تهران قزاقستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 384 37,391,616 Rls. 1,152 $
187 11 1396 غرب تهران قزاقستان 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 1,350 36,952,000 Rls. 1,000 $
188 2 1396 غرب تهران قزاقستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 500 29,204,100 Rls. 900 $
189 3 1396 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 186 26,539,192 Rls. 818 $
190 12 1396 غرب تهران قزاقستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 93 24,357,165 Rls. 651 $
191 12 1396 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 200 22,617,000 Rls. 600 $
192 8 1396 غرب تهران قزاقستان 61031000 لباس رو(suits) متشكل ازدوياتعداد قسمتهاي كه در جنس ورنگ هماهنگومتناظر باشند(مانندكت,جليقه وشلواربراي مردان ياكت ودامن براي زنان ) 100 17,482,500 Rls. 500 $
193 7 1396 غرب تهران قزاقستان 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن ياا سکنه کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 29 17,435,600 Rls. 520 $
194 7 1396 غرب تهران قزاقستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 409 15,351,750 Rls. 450 $
195 5 1396 غرب تهران قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 100 5,923,980 Rls. 180 $
196 4 1396 غرب تهران قزاقستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 24 781,080 Rls. 24 $
197 4 1396 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5 423,085 Rls. 13 $
مجموع کل
31,087,269,680 ريال
مجموع کل
904,888 دلار