آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 393,894 26,689,858,853 Rls. 814,025 $
2 3 1396 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 112,540 22,994,440,464 Rls. 708,664 $
3 12 1396 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 220,967 20,279,569,940 Rls. 541,012 $
4 7 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 227,602 19,187,036,637 Rls. 563,922 $
5 4 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 227,867 17,697,692,405 Rls. 543,789 $
6 2 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 202,203 16,417,463,571 Rls. 506,087 $
7 4 1396 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 77,515 14,560,858,160 Rls. 448,024 $
8 3 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 166,778 12,714,544,090 Rls. 391,864 $
9 2 1396 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 85,550 12,228,516,330 Rls. 376,870 $
10 5 1396 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 46,815 10,709,864,025 Rls. 327,705 $
11 3 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 157,560 10,095,939,800 Rls. 311,120 $
12 8 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 112,697 9,795,270,380 Rls. 281,623 $
13 6 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 111,087 9,303,025,140 Rls. 278,367 $
14 12 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 254,695 8,397,017,325 Rls. 224,291 $
15 12 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 157,530 8,261,042,955 Rls. 221,239 $
16 3 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 261,578 7,397,696,564 Rls. 227,991 $
17 7 1396 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 31,000 7,325,269,000 Rls. 217,000 $
18 6 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 248,832 7,161,987,600 Rls. 216,756 $
19 2 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 108,290 7,024,772,300 Rls. 216,580 $
20 3 1396 غرب تهران قزاقستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,900 6,167,020,000 Rls. 190,000 $
21 6 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 200,770 5,878,590,640 Rls. 177,505 $
22 4 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 89,010 5,784,285,200 Rls. 178,020 $
23 12 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 56,739 5,377,994,685 Rls. 143,739 $
24 3 1396 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,835,199,000 Rls. 149,000 $
25 11 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 146,071 4,601,003,296 Rls. 124,648 $
26 4 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 153,133 4,485,097,445 Rls. 137,821 $
27 7 1396 غرب تهران قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 12,321 4,345,655,650 Rls. 129,605 $
28 4 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 167,998 4,100,794,205 Rls. 125,999 $
29 12 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 257,750 4,085,288,812 Rls. 108,788 $
30 9 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 124,519 3,914,858,699 Rls. 110,826 $
31 3 1396 غرب تهران قزاقستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 39,800 3,877,422,000 Rls. 119,500 $
32 8 1396 غرب تهران قزاقستان 38249990 ک ک ک ساير 20,240 3,742,243,732 Rls. 106,468 $
33 12 1396 غرب تهران قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 34,880 3,642,769,536 Rls. 97,664 $
34 5 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 123,557 3,585,579,970 Rls. 109,634 $
35 3 1396 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 37,204 3,513,083,260 Rls. 108,260 $
36 8 1396 غرب تهران قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 55,472 3,348,364,038 Rls. 95,262 $
37 2 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 115,161 3,199,435,815 Rls. 98,637 $
38 10 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 105,523 3,158,381,504 Rls. 87,855 $
39 12 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 100,720 3,116,802,375 Rls. 83,265 $
40 9 1396 غرب تهران قزاقستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 101,200 3,070,251,893 Rls. 87,031 $
41 8 1396 غرب تهران قزاقستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,900 3,054,448,100 Rls. 86,900 $
42 2 1396 غرب تهران قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 37,284 3,024,571,290 Rls. 93,210 $
43 5 1396 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 12,500 2,866,412,500 Rls. 87,500 $
44 12 1396 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 2,801,635,200 Rls. 74,880 $
45 3 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,656 2,741,517,517 Rls. 84,493 $
46 5 1396 غرب تهران قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 27,720 2,724,238,440 Rls. 83,160 $
47 2 1396 غرب تهران قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 45,672 2,693,467,270 Rls. 83,042 $
48 9 1396 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 31,601 2,666,122,776 Rls. 75,519 $
49 4 1396 غرب تهران قزاقستان 69074090 ک ک ک سا?ر 26,880 2,620,396,800 Rls. 80,640 $
50 6 1396 غرب تهران قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 26,000 2,567,058,000 Rls. 78,000 $
51 3 1396 غرب تهران قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 43,216 2,534,572,150 Rls. 78,107 $
52 12 1396 غرب تهران قزاقستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 8,031 2,431,364,000 Rls. 64,501 $
53 3 1396 غرب تهران قزاقستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 24,500 2,385,663,000 Rls. 73,500 $
54 8 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 73,977 2,288,451,738 Rls. 66,578 $
55 11 1396 غرب تهران قزاقستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 5,500 2,235,596,000 Rls. 60,500 $
56 6 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 32,323 2,144,243,174 Rls. 64,646 $
57 10 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 63,610 2,047,224,240 Rls. 57,249 $
58 5 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 64,591 1,901,207,060 Rls. 58,132 $
59 9 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 69,520 1,840,750,560 Rls. 52,140 $
60 1 1396 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 63,025 1,839,381,016 Rls. 56,722 $
61 8 1396 غرب تهران قزاقستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,300 1,837,032,800 Rls. 53,600 $
62 11 1396 غرب تهران قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 16,740 1,785,668,448 Rls. 48,324 $
63 6 1396 غرب تهران قزاقستان 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 53,260 1,752,839,860 Rls. 53,260 $
64 5 1396 غرب تهران قزاقستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 2,300 1,646,013,600 Rls. 50,400 $
65 12 1396 غرب تهران قزاقستان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 10,600 1,586,396,000 Rls. 42,400 $
66 12 1396 غرب تهران قزاقستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 48,000 1,575,509,760 Rls. 42,240 $
67 5 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,300 1,524,053,000 Rls. 46,600 $
68 10 1396 غرب تهران قزاقستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 1,850 1,449,451,200 Rls. 40,200 $
69 7 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 38,040 1,421,356,200 Rls. 41,844 $
70 11 1396 غرب تهران قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 21,816 1,414,240,018 Rls. 38,167 $
71 10 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 96,000 1,411,221,000 Rls. 39,000 $
72 2 1396 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,449 1,338,449,163 Rls. 41,261 $
73 7 1396 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 130,000 1,325,652,000 Rls. 39,000 $
74 7 1396 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,953 1,309,640,735 Rls. 38,389 $
75 8 1396 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 49,840 1,284,101,760 Rls. 37,380 $
76 11 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 64,000 1,273,181,160 Rls. 34,455 $
77 8 1396 غرب تهران قزاقستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 8,000 1,265,364,000 Rls. 36,000 $
78 9 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 60,000 1,220,812,320 Rls. 34,580 $
79 3 1396 غرب تهران قزاقستان 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 12,100 1,217,175,000 Rls. 37,500 $
80 12 1396 غرب تهران قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,711 1,202,256,195 Rls. 32,133 $
81 9 1396 غرب تهران قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 23,040 1,199,354,178 Rls. 34,122 $
82 4 1396 غرب تهران قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 19,896 1,172,057,256 Rls. 36,074 $
83 12 1396 غرب تهران قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 18,216 1,167,399,022 Rls. 31,298 $
84 12 1396 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,395 1,164,916,025 Rls. 31,135 $
85 11 1396 غرب تهران قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 8,900 1,151,054,800 Rls. 31,150 $
86 6 1396 غرب تهران قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 22,810 1,128,961,020 Rls. 33,781 $
87 8 1396 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,660 1,100,866,680 Rls. 31,320 $
88 7 1396 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,080 1,084,544,896 Rls. 32,128 $
89 11 1396 غرب تهران قزاقستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 44,000 1,050,220,600 Rls. 28,600 $
90 5 1396 غرب تهران قزاقستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,525 1,032,398,735 Rls. 31,567 $
91 3 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 60,000 1,018,312,380 Rls. 31,380 $
92 6 1396 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 62,000 1,010,955,000 Rls. 30,250 $
93 7 1396 غرب تهران قزاقستان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 21,078 1,006,706,358 Rls. 29,509 $
94 7 1396 غرب تهران قزاقستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 987,392,250 Rls. 29,250 $
95 5 1396 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,244 954,299,195 Rls. 29,179 $
96 9 1396 غرب تهران قزاقستان 70193910 پشم شيشه 22,000 939,549,600 Rls. 26,400 $
97 9 1396 غرب تهران قزاقستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,154 924,304,968 Rls. 26,181 $
98 3 1396 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 90,000 876,177,000 Rls. 27,003 $
99 2 1396 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 90,000 876,055,500 Rls. 27,000 $
100 2 1396 غرب تهران قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,750 875,988,000 Rls. 27,000 $
مجموع کل
435,042,235,807 ريال
مجموع کل
12,876,935 دلار