آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,900 3,417,615,500 Rls. 104,500 $
102 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 87,261 3,396,618,575 Rls. 104,713 $
103 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 84,175 3,385,602,318 Rls. 96,003 $
104 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 131,611 3,112,005,128 Rls. 95,578 $
105 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 236,777 3,078,458,145 Rls. 94,711 $
106 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 44,260 3,074,825,812 Rls. 90,572 $
107 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 130,150 3,028,079,565 Rls. 91,105 $
108 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 113,745 3,019,984,812 Rls. 86,500 $
109 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 124,815 2,941,461,830 Rls. 84,762 $
110 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 273,695 2,885,012,842 Rls. 80,148 $
111 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 72,170 2,810,386,404 Rls. 86,604 $
112 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 24,000 2,724,876,000 Rls. 84,000 $
113 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 466,555 2,724,752,458 Rls. 83,979 $
114 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 66,484 2,561,633,332 Rls. 73,132 $
115 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 113,692 2,509,258,034 Rls. 72,466 $
116 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 209,512 2,380,746,579 Rls. 67,412 $
117 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 84,156 2,359,243,787 Rls. 72,089 $
118 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 240,925 2,354,184,694 Rls. 63,092 $
119 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 20,660 2,346,025,640 Rls. 72,310 $
120 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 35,872 2,318,676,566 Rls. 62,270 $
121 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 112,029 2,285,885,652 Rls. 66,997 $
122 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 109,141 2,236,560,382 Rls. 68,936 $
123 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 51,661 2,232,324,301 Rls. 61,993 $
124 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 57,194 2,163,738,509 Rls. 57,791 $
125 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 148,702 2,146,444,760 Rls. 57,476 $
126 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 450 2,110,599,700 Rls. 65,068 $
127 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,000 2,081,520,000 Rls. 63,000 $
128 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,112 2,071,600,110 Rls. 63,342 $
129 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 45,338 2,056,903,445 Rls. 62,893 $
130 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 73,360 2,023,045,620 Rls. 62,355 $
131 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 19,500 2,013,687,000 Rls. 58,500 $
132 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 71,350 2,013,376,440 Rls. 57,080 $
133 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 135,003 2,011,283,721 Rls. 60,492 $
134 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 141,800 2,001,868,080 Rls. 57,580 $
135 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 13,345 1,992,376,545 Rls. 60,839 $
136 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 06021090 سا?رقلمه ها? ر?شه نکرده و پ?وند نباتات زنده به جز لاک? بامبو 20,244 1,984,446,060 Rls. 60,732 $
137 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 19,110 1,963,842,900 Rls. 57,300 $
138 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 34,593 1,956,118,905 Rls. 60,118 $
139 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 34,090 1,955,016,258 Rls. 57,598 $
140 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 116,900 1,932,445,750 Rls. 58,450 $
141 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 92,356 1,924,676,962 Rls. 55,367 $
142 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 59,800 1,906,033,400 Rls. 51,900 $
143 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,250 1,891,669,500 Rls. 51,750 $
144 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 188,160 1,873,799,300 Rls. 54,818 $
145 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهمانند 161,932 1,833,365,580 Rls. 56,500 $
146 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 59,641 1,825,956,481 Rls. 52,232 $
147 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 311,150 1,817,029,413 Rls. 56,007 $
148 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 75,799 1,789,099,719 Rls. 53,059 $
149 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 77,492 1,781,155,076 Rls. 50,521 $
150 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 27,470 1,757,155,845 Rls. 50,756 $
151 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,790 1,751,954,472 Rls. 48,448 $
152 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 62,500 1,706,423,671 Rls. 45,769 $
153 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,870 1,681,557,108 Rls. 46,002 $
154 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08092100 آلبالوها? ترش 38,150 1,554,004,153 Rls. 47,699 $
155 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,800 1,553,124,960 Rls. 46,560 $
156 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 39,775 1,541,855,720 Rls. 43,753 $
157 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 35,213 1,535,592,740 Rls. 47,335 $
158 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 137,850 1,532,200,470 Rls. 43,295 $
159 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 37,957 1,526,481,496 Rls. 46,654 $
160 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 117,939 1,506,718,879 Rls. 43,139 $
161 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 27,724 1,462,480,995 Rls. 44,118 $
162 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 99,089 1,454,565,892 Rls. 39,348 $
163 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 16023200 فرآورده ها و کنسروهاي گوشت , ا حشاء يا خون از مرغان خانگي (Gallus domesticus) 11,894 1,447,119,918 Rls. 40,662 $
164 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 11,970 1,389,615,255 Rls. 41,895 $
165 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 49,734 1,351,612,062 Rls. 39,786 $
166 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 59,793 1,319,155,830 Rls. 38,865 $
167 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 80,957 1,318,787,241 Rls. 36,543 $
168 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 37,440 1,311,225,440 Rls. 39,686 $
169 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 77,370 1,299,591,900 Rls. 38,640 $
170 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 60,030 1,299,039,280 Rls. 39,018 $
171 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 12,310 1,294,996,500 Rls. 36,750 $
172 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 30,672 1,288,693,040 Rls. 39,642 $
173 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 7,600 1,274,140,000 Rls. 38,000 $
174 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,800 1,252,358,520 Rls. 35,540 $
175 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 10,960 1,230,205,200 Rls. 32,880 $
176 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 1,200,798,900 Rls. 32,850 $
177 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,188 1,166,283,300 Rls. 30,940 $
178 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 19,216 1,160,251,414 Rls. 32,914 $
179 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 1,136,712,660 Rls. 31,940 $
180 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 25,430 1,124,147,004 Rls. 30,516 $
181 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 11,195 1,099,671,300 Rls. 33,900 $
182 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,950 1,079,597,750 Rls. 29,750 $
183 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,065,312,000 Rls. 32,000 $
184 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 16,660 1,057,928,754 Rls. 28,551 $
185 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 100,576 1,054,747,263 Rls. 29,782 $
186 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 14,000 1,048,335,000 Rls. 28,200 $
187 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 40,250 1,018,288,730 Rls. 31,010 $
188 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 90,380 1,016,843,660 Rls. 31,340 $
189 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,820 1,001,680,200 Rls. 29,100 $
190 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,162 1,000,611,492 Rls. 30,486 $
191 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 67,318 982,614,041 Rls. 30,293 $
192 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 11,828 959,271,748 Rls. 29,567 $
193 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 54,600 948,035,850 Rls. 29,130 $
194 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 9,600 941,904,000 Rls. 28,800 $
195 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 24,100 939,610,800 Rls. 28,920 $
196 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,480 922,451,400 Rls. 28,440 $
197 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 9,400 922,075,000 Rls. 27,500 $
198 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 41,400 899,609,013 Rls. 27,632 $
199 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,467 898,837,300 Rls. 27,700 $
200 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 109,856 890,809,110 Rls. 27,462 $
مجموع کل
177,482,401,866 ريال
مجموع کل
5,206,146 دلار