آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 14,533,073 275,254,382,627 Rls. 7,357,601 $
2 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 10,089,349 231,914,317,402 Rls. 6,222,584 $
3 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 13,984,531 197,667,242,135 Rls. 5,591,658 $
4 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 8,922,382 190,125,413,099 Rls. 5,378,943 $
5 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 8,629,391 174,713,753,514 Rls. 4,746,944 $
6 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 11,988,311 172,903,944,042 Rls. 4,802,020 $
7 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,543,863 142,935,718,294 Rls. 3,881,812 $
8 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 5,810,304 129,102,623,882 Rls. 3,576,185 $
9 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,728,252 124,074,070,184 Rls. 3,324,508 $
10 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 8,132,299 116,479,143,061 Rls. 3,343,406 $
11 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 8,750,909 113,712,425,463 Rls. 3,505,659 $
12 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 5,822,355 111,036,477,377 Rls. 3,261,665 $
13 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 3,718,120 102,089,834,881 Rls. 3,148,469 $
14 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,458,064 97,592,430,309 Rls. 2,648,808 $
15 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 6,291,820 81,066,418,956 Rls. 2,200,207 $
16 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 5,407,444 70,008,078,229 Rls. 1,877,835 $
17 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 4,940,990 62,374,048,401 Rls. 1,729,472 $
18 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 3,973,655 59,348,555,327 Rls. 1,593,600 $
19 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 2,096,714 57,815,938,503 Rls. 1,782,387 $
20 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 2,960,546 56,607,618,801 Rls. 1,626,292 $
21 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,441,731 43,748,813,239 Rls. 1,213,968 $
22 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 2,007,614 41,341,022,154 Rls. 1,120,462 $
23 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,902,113 40,998,172,182 Rls. 1,138,195 $
24 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,912,146 37,774,416,432 Rls. 1,164,853 $
25 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,915,115 36,155,785,249 Rls. 969,977 $
26 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,655,501 30,417,161,821 Rls. 826,519 $
27 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,308,706 30,374,294,896 Rls. 813,003 $
28 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,365,327 30,125,585,023 Rls. 807,641 $
29 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 2,570,453 30,019,027,313 Rls. 815,379 $
30 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,376,584 29,147,316,333 Rls. 822,248 $
31 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,120,644 27,527,904,317 Rls. 848,223 $
32 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 608,303 23,975,045,848 Rls. 738,875 $
33 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,643,754 23,303,814,786 Rls. 682,560 $
34 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 1,876,385 23,015,041,723 Rls. 649,218 $
35 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,282,997 22,501,615,369 Rls. 636,233 $
36 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,879,497 21,542,885,465 Rls. 577,716 $
37 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 934,996 19,636,769,380 Rls. 602,888 $
38 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 892,297 19,480,855,986 Rls. 527,972 $
39 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,209,836 17,651,106,005 Rls. 544,424 $
40 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 914,144 15,763,987,683 Rls. 453,175 $
41 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 376,216 15,472,435,373 Rls. 444,922 $
42 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 470,809 15,319,606,955 Rls. 470,809 $
43 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 372,212 15,173,030,425 Rls. 467,691 $
44 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,143,075 14,049,140,937 Rls. 388,732 $
45 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 304,890 13,581,643,968 Rls. 384,566 $
46 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 596,445 12,715,945,784 Rls. 388,428 $
47 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 393,211 12,364,170,340 Rls. 381,016 $
48 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 1,246,250 12,121,692,900 Rls. 373,874 $
49 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 244,391 11,858,138,241 Rls. 321,507 $
50 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 542,725 11,341,688,972 Rls. 334,996 $
51 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08092100 آلبالوها? ترش 253,418 10,666,138,134 Rls. 326,244 $
52 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 154,760 9,896,076,673 Rls. 265,552 $
53 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 741,985 9,843,336,555 Rls. 267,439 $
54 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 744,697 9,662,243,986 Rls. 297,878 $
55 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 480,368 9,344,818,774 Rls. 288,218 $
56 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 705,437 9,258,959,203 Rls. 251,230 $
57 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 470,995 9,068,072,805 Rls. 279,525 $
58 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 713,563 8,559,713,724 Rls. 229,322 $
59 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 631,967 8,196,832,360 Rls. 252,786 $
60 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 434,637 8,110,183,355 Rls. 224,580 $
61 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,623,341 8,107,662,802 Rls. 249,915 $
62 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 170,000 8,095,422,360 Rls. 219,000 $
63 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 85393110 فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ 26 ميليمتر وبيشتر 4,500 8,065,063,908 Rls. 248,638 $
64 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 610,250 7,928,481,760 Rls. 244,100 $
65 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 171,375 6,884,600,809 Rls. 203,236 $
66 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,385,324 6,742,774,772 Rls. 207,799 $
67 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 141,920 6,722,775,265 Rls. 180,469 $
68 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 341,015 6,635,094,112 Rls. 204,608 $
69 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 200,115 6,340,732,922 Rls. 195,439 $
70 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 218,875 6,297,552,694 Rls. 189,304 $
71 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 502,284 6,127,022,843 Rls. 169,992 $
72 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 280,451 5,984,415,486 Rls. 179,884 $
73 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 555,980 5,839,749,170 Rls. 156,505 $
74 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 279,639 5,699,112,150 Rls. 158,076 $
75 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 475,145 5,510,959,198 Rls. 169,941 $
76 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 315,670 5,501,782,911 Rls. 157,834 $
77 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 371,751 5,387,613,412 Rls. 149,314 $
78 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 485,666 5,318,268,207 Rls. 150,471 $
79 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 298,164 5,264,222,104 Rls. 149,081 $
80 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 260,318 5,056,430,455 Rls. 155,881 $
81 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,834 5,036,796,000 Rls. 140,850 $
82 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 129,338 4,972,165,602 Rls. 133,366 $
83 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 206,424 4,920,897,892 Rls. 146,105 $
84 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 434,736 4,913,504,749 Rls. 136,120 $
85 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 340,778 4,777,779,088 Rls. 135,224 $
86 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 445,964 4,651,899,660 Rls. 133,789 $
87 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 239,409 4,623,062,136 Rls. 142,474 $
88 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 280,725 4,534,569,315 Rls. 132,903 $
89 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 213,524 4,418,922,911 Rls. 133,031 $
90 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 387,215 4,416,151,359 Rls. 120,147 $
91 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 182,198 4,361,431,818 Rls. 129,424 $
92 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 133,200 4,360,669,500 Rls. 133,200 $
93 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 405,958 4,183,470,403 Rls. 113,586 $
94 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 100,733 4,179,521,002 Rls. 128,879 $
95 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,000 4,065,050,000 Rls. 110,000 $
96 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 202,333 3,850,058,976 Rls. 109,015 $
97 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 78,475 3,841,527,629 Rls. 117,833 $
98 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 194,461 3,786,448,172 Rls. 116,678 $
99 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 87,866 3,701,546,318 Rls. 114,063 $
100 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,710 3,440,228,274 Rls. 106,065 $
مجموع کل
3,572,472,363,299 ريال
مجموع کل
100,465,138 دلار