آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 شهيد باهنر عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 4,099 56,617,019 Rls. 1,639 $
202 6 1396 شهيد باهنر عمان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 4,996 55,856,596 Rls. 1,684 $
203 4 1396 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 6,930 55,639,575 Rls. 1,710 $
204 5 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 8,252 53,887,350 Rls. 1,650 $
205 3 1396 شهيد باهنر عمان 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,256 51,164,188 Rls. 1,577 $
206 7 1396 شهيد باهنر عمان 08109010 انار تازه 3,750 50,913,000 Rls. 1,500 $
207 2 1396 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 4,500 46,706,400 Rls. 1,439 $
208 7 1396 شهيد باهنر عمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,500 43,589,000 Rls. 1,300 $
209 2 1396 شهيد باهنر عمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 300 42,395,159 Rls. 1,307 $
210 7 1396 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 1,890 38,023,020 Rls. 1,134 $
211 3 1396 شهيد باهنر عمان 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 6,504 37,959,480 Rls. 1,170 $
212 5 1396 شهيد باهنر عمان 08061000 انگور تازه 1,750 34,556,550 Rls. 1,050 $
213 9 1396 شهيد باهنر عمان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 1,193 29,478,840 Rls. 835 $
214 8 1396 شهيد باهنر عمان 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 4,750 27,739,620 Rls. 855 $
215 7 1396 شهيد باهنر عمان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 1,950 16,529,754 Rls. 487 $
216 3 1396 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,980 16,160,100 Rls. 498 $
217 7 1396 شهيد باهنر عمان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 8,000 10,729,600 Rls. 320 $
218 2 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 825 10,708,170 Rls. 330 $
219 2 1396 شهيد باهنر عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 800 9,991,212 Rls. 308 $
220 4 1396 شهيد باهنر عمان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 611 6,368,040 Rls. 196 $
221 3 1396 شهيد باهنر عمان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 780 4,543,140 Rls. 140 $
222 2 1396 شهيد باهنر عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 110 1,265,121 Rls. 39 $
223 2 1396 شهيد باهنر عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 390 1,200,243 Rls. 37 $
مجموع کل
702,021,177 ريال
مجموع کل
21,205 دلار