آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 2,791,926,360 Rls. 85,320 $
102 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 310,875 2,688,499,827 Rls. 75,543 $
103 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 310,000 2,549,091,870 Rls. 76,570 $
104 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 208,000 2,518,228,140 Rls. 76,960 $
105 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 339,150 2,508,775,988 Rls. 77,366 $
106 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 67,500 2,443,663,395 Rls. 75,128 $
107 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 48,000 2,397,553,200 Rls. 64,080 $
108 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39012040 ک ک ک گريد بادي: 67,500 2,353,806,000 Rls. 70,200 $
109 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 172,000 2,248,144,050 Rls. 63,640 $
110 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 75,000 1,982,868,750 Rls. 56,250 $
111 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 70,125 1,960,719,339 Rls. 60,447 $
112 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,922,418,225 Rls. 53,550 $
113 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 162,000 1,847,708,580 Rls. 56,737 $
114 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 75,000 1,785,766,950 Rls. 55,033 $
115 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 126,000 1,723,411,530 Rls. 46,620 $
116 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,614,543,216 Rls. 49,764 $
117 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 170,875 1,554,262,580 Rls. 47,724 $
118 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 111,000 1,483,608,980 Rls. 41,070 $
119 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 104,000 1,437,411,520 Rls. 38,480 $
120 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 94,046 1,234,697,996 Rls. 37,618 $
121 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,158,030,720 Rls. 31,680 $
122 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,000 969,195,360 Rls. 29,334 $
123 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 962,518,000 Rls. 27,750 $
124 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 928,821,960 Rls. 28,440 $
125 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 23,375 833,453,916 Rls. 25,689 $
126 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 105,000 823,914,207 Rls. 25,395 $
127 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 39012010 ک ک ک گريد لوله: 20,000 792,307,340 Rls. 24,260 $
128 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 784,247,524 Rls. 24,188 $
129 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29152100 اسيد استيك 74,000 632,369,070 Rls. 19,314 $
130 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 76,000 596,455,299 Rls. 18,383 $
131 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 40,000 572,847,600 Rls. 15,600 $
132 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 25,000 570,412,500 Rls. 17,500 $
133 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 21,600 548,223,552 Rls. 15,552 $
مجموع کل
51,219,903,544 ريال
مجموع کل
1,511,185 دلار