آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 218,380 18,657,376,060 Rls. 499,740 $
202 12 1396 مهران عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 165,896 18,593,758,440 Rls. 498,288 $
203 7 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 50,019 18,584,467,891 Rls. 550,209 $
204 11 1396 مهران عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 332,000 18,336,373,500 Rls. 498,000 $
205 2 1396 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 46,511 18,105,447,672 Rls. 558,133 $
206 7 1396 مهران عراق 31022100 سولفات آمونيوم 1,042,000 17,856,233,000 Rls. 521,000 $
207 2 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 92,032 17,824,509,793 Rls. 549,467 $
208 9 1396 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 360,000 17,770,200,000 Rls. 504,000 $
209 12 1396 مهران عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 156,300 17,535,715,500 Rls. 468,900 $
210 7 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,065,009 17,455,228,102 Rls. 517,555 $
211 6 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,319,350 17,247,186,017 Rls. 519,580 $
212 1 1396 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,853,595 17,242,674,400 Rls. 531,792 $
213 3 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,750,436 17,148,866,031 Rls. 528,445 $
214 7 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 113,430 17,018,472,645 Rls. 505,435 $
215 10 1396 مهران عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 67,007 17,006,903,406 Rls. 470,754 $
216 5 1396 مهران عراق 08091000 زردآلو ,تازه 755,286 16,800,864,227 Rls. 512,635 $
217 8 1396 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 125,656 16,451,653,809 Rls. 473,122 $
218 3 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,846,475 16,399,731,155 Rls. 505,406 $
219 10 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 151,716 16,347,022,570 Rls. 453,970 $
220 2 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,726,680 16,279,292,606 Rls. 501,809 $
221 6 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 81,217 16,102,770,192 Rls. 483,582 $
222 2 1396 مهران عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 155,075 16,045,236,023 Rls. 494,607 $
223 6 1396 مهران عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 1,205,567 15,971,201,240 Rls. 482,225 $
224 7 1396 مهران عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 91,036 15,962,836,754 Rls. 472,388 $
225 12 1396 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 223,783 15,930,697,072 Rls. 426,448 $
226 4 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 795,931 15,813,764,289 Rls. 485,823 $
227 10 1396 مهران عراق 12060090 ک ک ک ساير 326,878 15,812,883,243 Rls. 437,795 $
228 5 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 50,121 15,769,683,842 Rls. 481,779 $
229 10 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 39,471 15,720,160,401 Rls. 434,291 $
230 2 1396 مهران عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,425,000 15,550,074,150 Rls. 479,350 $
231 6 1396 مهران عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 187,850 15,476,890,149 Rls. 467,839 $
232 10 1396 مهران عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 2,954,445 15,441,691,039 Rls. 428,406 $
233 10 1396 مهران عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 29,100 15,341,814,720 Rls. 425,520 $
234 12 1396 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 124,246 15,329,883,475 Rls. 410,487 $
235 5 1396 مهران عراق 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 15,035 15,318,418,358 Rls. 468,202 $
236 2 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 42,604 15,204,300,518 Rls. 468,644 $
237 9 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,308,490 15,171,985,817 Rls. 429,257 $
238 5 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 109,870 15,042,919,635 Rls. 459,165 $
239 7 1396 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 317,090 14,980,842,982 Rls. 443,926 $
240 6 1396 مهران عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 76,268 14,891,010,336 Rls. 448,500 $
241 9 1396 مهران عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 168,585 14,819,203,696 Rls. 419,085 $
242 10 1396 مهران عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 116,866 14,749,937,451 Rls. 409,812 $
243 6 1396 مهران عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 3,050,500 14,667,977,365 Rls. 442,321 $
244 12 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 69,731 14,585,012,451 Rls. 392,065 $
245 6 1396 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 315,000 14,573,202,000 Rls. 441,000 $
246 10 1396 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 268,420 14,487,197,245 Rls. 402,639 $
247 6 1396 مهران عراق 08091000 زردآلو ,تازه 726,800 14,427,016,800 Rls. 436,080 $
248 12 1396 مهران عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 127,900 14,410,572,285 Rls. 385,779 $
249 4 1396 مهران عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 396,000 14,374,913,410 Rls. 442,156 $
250 11 1396 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 194,497 14,373,853,856 Rls. 388,994 $
251 4 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 146,698 14,218,087,500 Rls. 437,094 $
252 7 1396 مهران عراق 07031000 پيازوموسير 1,891,500 14,210,009,150 Rls. 420,950 $
253 4 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 514,050 14,057,522,841 Rls. 431,799 $
254 3 1396 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 143,970 14,014,863,210 Rls. 431,910 $
255 12 1396 مهران عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 51,439 13,983,267,981 Rls. 371,743 $
256 10 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 124,715 13,946,172,900 Rls. 387,240 $
257 7 1396 مهران عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 162,672 13,706,968,975 Rls. 406,680 $
258 2 1396 مهران عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 168,350 13,652,560,375 Rls. 420,875 $
259 9 1396 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 118,669 13,609,701,330 Rls. 385,777 $
260 9 1396 مهران عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 154,162 13,608,576,848 Rls. 385,404 $
261 6 1396 مهران عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,189,560 13,602,582,265 Rls. 411,019 $
262 10 1396 مهران عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,279,954 13,583,325,336 Rls. 376,186 $
263 7 1396 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 268,633 13,567,134,163 Rls. 402,459 $
264 8 1396 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 129,392 13,541,089,590 Rls. 388,176 $
265 1 1396 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 45,377 13,534,590,586 Rls. 417,467 $
266 4 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,925,090 13,471,473,376 Rls. 413,883 $
267 1 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 690,160 13,428,550,128 Rls. 414,096 $
268 12 1396 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 208,123 13,325,862,919 Rls. 357,361 $
269 6 1396 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 129,030 13,226,130,036 Rls. 397,946 $
270 1 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 56,834 13,215,487,712 Rls. 407,584 $
271 12 1396 مهران عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 849,275 13,156,437,666 Rls. 352,674 $
272 12 1396 مهران عراق 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 116,770 13,067,945,298 Rls. 350,310 $
273 10 1396 مهران عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 143,909 12,867,542,590 Rls. 357,263 $
274 1 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 66,515 12,857,210,392 Rls. 396,440 $
275 11 1396 مهران عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 116,068 12,783,585,693 Rls. 348,204 $
276 7 1396 مهران عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 126,290 12,742,897,590 Rls. 378,870 $
277 12 1396 مهران عراق 44219990 --- ساير 150,395 12,711,409,876 Rls. 340,148 $
278 9 1396 مهران عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 71,833 12,685,715,595 Rls. 359,165 $
279 9 1396 مهران عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 2,436,040 12,468,026,457 Rls. 353,223 $
280 9 1396 مهران عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 129,718 12,334,099,282 Rls. 349,789 $
281 8 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 147,425 12,308,846,766 Rls. 349,701 $
282 11 1396 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,846 12,303,960,564 Rls. 334,152 $
283 8 1396 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,590,644 12,261,233,744 Rls. 357,568 $
284 10 1396 مهران عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 135,121 12,202,617,143 Rls. 337,802 $
285 7 1396 مهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 121,160 12,189,312,910 Rls. 361,330 $
286 10 1396 مهران عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 112,510 12,153,627,330 Rls. 337,070 $
287 10 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 75,291 12,106,186,550 Rls. 334,669 $
288 6 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 33,147 12,096,832,748 Rls. 364,617 $
289 9 1396 مهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 34,027 11,999,232,710 Rls. 338,591 $
290 1 1396 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 236,440 11,961,170,146 Rls. 368,845 $
291 10 1396 مهران عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 242,000 11,931,972,270 Rls. 330,660 $
292 10 1396 مهران عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 114,250 11,898,057,250 Rls. 329,375 $
293 6 1396 مهران عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 118,220 11,834,381,790 Rls. 354,660 $
294 9 1396 مهران عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 131,756 11,789,669,702 Rls. 333,668 $
295 11 1396 مهران عراق 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 103,470 11,787,711,898 Rls. 319,563 $
296 10 1396 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 162,379 11,755,839,890 Rls. 324,758 $
297 5 1396 مهران عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 137,220 11,689,840,095 Rls. 356,910 $
298 2 1396 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,202,994 11,678,873,125 Rls. 360,021 $
299 12 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,323,240 11,590,715,937 Rls. 309,695 $
300 9 1396 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,395 11,573,647,104 Rls. 327,770 $
مجموع کل
1,445,302,484,950 ريال
مجموع کل
41,939,565 دلار