آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 107,459 32,171,286,300 Rls. 988,622 $
102 10 1396 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,548,672 32,019,912,324 Rls. 887,166 $
103 8 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 127,604 31,800,330,921 Rls. 912,069 $
104 6 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 318,159 31,657,971,024 Rls. 951,477 $
105 9 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 291,670 30,912,308,640 Rls. 875,010 $
106 3 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 329,915 30,854,441,290 Rls. 950,862 $
107 7 1396 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 99,120 30,735,538,250 Rls. 911,904 $
108 2 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 596,441 30,392,506,619 Rls. 936,861 $
109 5 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 588,249 30,034,718,776 Rls. 917,124 $
110 5 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 298,415 28,955,231,519 Rls. 883,303 $
111 11 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 71,111 28,878,089,922 Rls. 782,221 $
112 5 1396 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 95,069 28,633,085,778 Rls. 874,634 $
113 11 1396 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 205,291 28,446,729,336 Rls. 772,094 $
114 2 1396 مهران عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 374,000 28,410,282,076 Rls. 875,908 $
115 12 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 899,864 28,324,152,643 Rls. 757,984 $
116 10 1396 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 234,600 28,085,070,050 Rls. 779,900 $
117 7 1396 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 69,161 28,012,846,892 Rls. 826,052 $
118 3 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 551,890 27,995,328,665 Rls. 862,775 $
119 7 1396 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 281,349 27,979,286,298 Rls. 830,854 $
120 6 1396 مهران عراق 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 839,032 27,903,768,772 Rls. 839,032 $
121 9 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 150,150 27,794,846,743 Rls. 787,369 $
122 4 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 305,862 27,724,507,165 Rls. 851,976 $
123 10 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,205,031 27,313,949,466 Rls. 757,735 $
124 4 1396 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 115,920 27,039,400,104 Rls. 831,126 $
125 10 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 128,594 26,947,202,272 Rls. 747,604 $
126 3 1396 مهران عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 704,000 26,808,994,302 Rls. 826,224 $
127 8 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 268,246 26,773,706,036 Rls. 767,754 $
128 10 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 870,773 26,392,219,761 Rls. 731,443 $
129 6 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,287,467 26,288,740,998 Rls. 790,402 $
130 11 1396 مهران عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 38,897 26,198,391,720 Rls. 708,960 $
131 9 1396 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,576,296 26,057,678,396 Rls. 737,466 $
132 5 1396 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,386,080 25,838,714,179 Rls. 788,311 $
133 12 1396 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 403,365 25,774,697,531 Rls. 690,423 $
134 3 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 175,390 25,577,739,820 Rls. 788,155 $
135 2 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 276,611 25,496,013,680 Rls. 785,920 $
136 10 1396 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 503,200 25,473,237,720 Rls. 704,480 $
137 4 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 495,006 25,396,882,983 Rls. 780,594 $
138 9 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 851,899 25,326,819,570 Rls. 717,006 $
139 4 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 270,968 25,261,660,620 Rls. 775,922 $
140 8 1396 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 246,237 25,224,759,612 Rls. 720,411 $
141 1 1396 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 64,699 25,177,129,104 Rls. 776,388 $
142 1 1396 مهران عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 330,000 25,070,032,680 Rls. 772,860 $
143 6 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 885,122 25,020,274,414 Rls. 753,250 $
144 10 1396 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 223,800 24,326,850,000 Rls. 671,400 $
145 5 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 885,910 24,296,229,317 Rls. 741,741 $
146 11 1396 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 70,791 24,001,893,917 Rls. 651,277 $
147 7 1396 مهران عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 217,986 23,567,834,702 Rls. 697,025 $
148 2 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 242,005 23,554,634,235 Rls. 726,015 $
149 7 1396 مهران عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 231,443 23,486,154,453 Rls. 694,679 $
150 5 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,176,331 23,475,088,190 Rls. 716,338 $
151 12 1396 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 67,700 23,182,790,200 Rls. 622,840 $
152 12 1396 مهران عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 31,900 22,877,605,500 Rls. 614,100 $
153 6 1396 مهران عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 334,466 22,764,635,290 Rls. 685,759 $
154 5 1396 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 295,000 22,533,516,981 Rls. 687,817 $
155 12 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 54,515 22,525,791,023 Rls. 602,885 $
156 6 1396 مهران عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 18,134,390 22,492,145,954 Rls. 676,265 $
157 3 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 229,477 22,324,613,135 Rls. 687,989 $
158 7 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 220,631 22,320,013,467 Rls. 661,893 $
159 7 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 112,656 22,251,934,236 Rls. 659,084 $
160 2 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,108,928 22,017,898,134 Rls. 678,700 $
161 11 1396 مهران عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 231,043 21,738,126,587 Rls. 590,100 $
162 10 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 202,113 21,633,846,264 Rls. 599,899 $
163 9 1396 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 407,909 21,605,361,445 Rls. 611,863 $
164 12 1396 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 120,544 21,592,953,570 Rls. 578,478 $
165 5 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,807,770 21,430,432,861 Rls. 654,231 $
166 11 1396 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 411,000 21,173,113,500 Rls. 575,400 $
167 1 1396 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,667,050 21,078,099,518 Rls. 650,016 $
168 9 1396 مهران عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 197,490 20,936,061,810 Rls. 592,470 $
169 12 1396 مهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 56,005 20,917,819,430 Rls. 560,050 $
170 4 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 143,522 20,907,179,160 Rls. 642,849 $
171 5 1396 مهران عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 311,178 20,797,564,320 Rls. 635,041 $
172 11 1396 مهران عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 78,992 20,791,600,513 Rls. 567,997 $
173 2 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 762,000 20,764,828,932 Rls. 640,093 $
174 3 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 791,930 20,704,282,258 Rls. 638,065 $
175 12 1396 مهران عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 440,000 20,686,947,056 Rls. 554,992 $
176 3 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,023,097 20,466,499,569 Rls. 630,721 $
177 11 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 895,005 20,426,470,401 Rls. 554,121 $
178 2 1396 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,138,343 20,332,580,122 Rls. 626,787 $
179 9 1396 مهران عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 172,773 20,282,735,622 Rls. 575,453 $
180 6 1396 مهران عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 202,711 20,263,068,375 Rls. 610,995 $
181 9 1396 مهران عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 163,223 20,251,696,169 Rls. 574,252 $
182 9 1396 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 51,996 20,227,802,254 Rls. 572,044 $
183 9 1396 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 190,154 20,123,877,666 Rls. 570,462 $
184 11 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 95,654 20,048,708,535 Rls. 543,061 $
185 11 1396 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 642,350 19,871,158,383 Rls. 539,116 $
186 6 1396 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 371,999 19,813,804,461 Rls. 596,331 $
187 12 1396 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 882,335 19,740,500,222 Rls. 529,160 $
188 9 1396 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 125,966 19,724,503,617 Rls. 559,224 $
189 1 1396 مهران عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 4,332,372 19,718,018,524 Rls. 608,094 $
190 2 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 203,575 19,626,278,388 Rls. 605,000 $
191 8 1396 مهران عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 111,504 19,407,691,640 Rls. 557,520 $
192 12 1396 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 43,087 19,316,913,816 Rls. 517,044 $
193 5 1396 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,311,010 19,211,144,107 Rls. 586,363 $
194 2 1396 مهران عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,401,568 19,122,934,479 Rls. 589,460 $
195 8 1396 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 180,700 19,086,188,400 Rls. 547,500 $
196 4 1396 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 99,924 18,994,779,134 Rls. 582,919 $
197 5 1396 مهران عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,652,600 18,967,983,580 Rls. 578,410 $
198 1 1396 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 211,414 18,920,136,750 Rls. 583,459 $
199 9 1396 مهران عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 42,989 18,862,956,480 Rls. 533,400 $
200 12 1396 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 96,757 18,670,143,323 Rls. 496,549 $
مجموع کل
2,392,416,904,946 ريال
مجموع کل
69,842,427 دلار