آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 128,932 7,735,739,950 Rls. 237,871 $
102 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 77,556 7,551,937,944 Rls. 232,668 $
103 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 38089311 علف کش ها( herbicides)، فرآورده ها? ضدرو?ش( antiprouting ) وسازگارکننده ها? رشدگ?اه( plant-growth regulators )؛ تکن?کال(ماده موثر)ش?م?ا?? LD 50حداکثر 2000دارا? تول?د داخل 24,975 7,081,237,800 Rls. 192,780 $
104 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 326,434 7,002,927,716 Rls. 194,036 $
105 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 115,728 6,851,841,848 Rls. 202,643 $
106 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 310,700 6,583,305,741 Rls. 176,255 $
107 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 69,100 6,551,473,615 Rls. 177,853 $
108 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 48,800 6,328,323,200 Rls. 195,200 $
109 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 43,650 6,298,353,500 Rls. 174,600 $
110 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 111,679 6,233,268,475 Rls. 169,400 $
111 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 129,620 6,151,011,532 Rls. 176,260 $
112 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 91,523 5,664,080,923 Rls. 162,185 $
113 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 209,676 5,573,249,640 Rls. 171,876 $
114 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 27,806 5,453,811,900 Rls. 166,836 $
115 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 79,830 5,269,263,296 Rls. 146,704 $
116 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 231,640 5,227,214,364 Rls. 148,020 $
117 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 129,272 5,227,123,460 Rls. 139,996 $
118 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 69,872 5,092,137,703 Rls. 136,656 $
119 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 82,226 5,030,660,939 Rls. 155,014 $
120 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 51,460 5,006,170,440 Rls. 154,380 $
121 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 231,520 4,931,309,400 Rls. 139,935 $
122 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 209,808 4,889,134,620 Rls. 130,608 $
123 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 21,542 4,562,612,892 Rls. 129,252 $
124 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 34,658 4,496,031,806 Rls. 134,083 $
125 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 498,983 4,490,715,637 Rls. 124,743 $
126 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 22,862 4,457,859,840 Rls. 137,172 $
127 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 20,000 4,354,680,000 Rls. 120,000 $
128 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,105 4,251,001,200 Rls. 120,630 $
129 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 21,821 4,246,597,914 Rls. 130,926 $
130 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 88,000 4,243,521,490 Rls. 130,262 $
131 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,970 4,219,267,500 Rls. 119,910 $
132 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 37,440 4,217,001,600 Rls. 112,320 $
133 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 66,580 3,974,778,300 Rls. 107,400 $
134 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 176,016 3,959,029,104 Rls. 122,016 $
135 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 37,405 3,944,752,665 Rls. 111,915 $
136 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 30,312 3,928,764,532 Rls. 109,028 $
137 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,000 3,893,280,000 Rls. 120,000 $
138 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 292,403 3,804,557,620 Rls. 117,238 $
139 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 31,800 3,595,294,000 Rls. 102,000 $
140 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 32,550 3,319,750,860 Rls. 97,650 $
141 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 124,218 3,256,907,022 Rls. 88,218 $
142 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 29,765 3,234,295,005 Rls. 89,295 $
143 1 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 29,647 3,102,610,866 Rls. 95,703 $
144 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 86,575 3,057,280,297 Rls. 83,257 $
145 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 49,469 2,988,737,139 Rls. 92,139 $
146 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 54,000 2,939,352,883 Rls. 89,677 $
147 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 174,000 2,877,930,000 Rls. 80,000 $
148 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 77,439 2,853,301,686 Rls. 77,439 $
149 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 162,210 2,782,708,353 Rls. 84,679 $
150 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 69,562 2,766,674,721 Rls. 74,081 $
151 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 19,450 2,741,542,800 Rls. 77,800 $
152 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 82,971 2,736,793,917 Rls. 77,571 $
153 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 68,969 2,704,380,309 Rls. 75,032 $
154 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 140,906 2,623,509,709 Rls. 70,453 $
155 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 42,369 2,585,583,393 Rls. 79,311 $
156 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 36,877 2,568,519,868 Rls. 77,442 $
157 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 139,220 2,560,447,769 Rls. 75,220 $
158 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 37,543 2,558,148,664 Rls. 78,840 $
159 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 73,294 2,549,751,990 Rls. 73,294 $
160 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 94061090 ک ک ک ساير 43,114 2,538,602,400 Rls. 68,700 $
161 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 66,232 2,497,646,360 Rls. 67,944 $
162 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 110,564 2,495,230,440 Rls. 69,240 $
163 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 17,898 2,468,147,795 Rls. 65,973 $
164 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 64,374 2,426,098,675 Rls. 73,045 $
165 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 10,000 2,383,243,701 Rls. 73,473 $
166 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 24,295 2,365,045,365 Rls. 72,885 $
167 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 161,145 2,328,052,656 Rls. 71,762 $
168 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 32,722 2,229,586,170 Rls. 68,715 $
169 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 37,199 2,220,587,440 Rls. 68,460 $
170 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 118,302 2,211,212,362 Rls. 59,214 $
171 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 65,744 2,200,194,297 Rls. 67,802 $
172 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 61,790 2,184,065,163 Rls. 61,790 $
173 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 94069090 ک ک ک ساير 33,390 2,161,663,152 Rls. 59,568 $
174 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 120,000 2,114,400,000 Rls. 60,000 $
175 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 32,006 2,114,395,053 Rls. 57,306 $
176 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 21,271 2,037,970,000 Rls. 55,000 $
177 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 14,642 2,019,780,600 Rls. 57,315 $
178 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029990 --- ساير 72,731 1,959,741,911 Rls. 56,531 $
179 2 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 61,598 1,937,493,027 Rls. 59,722 $
180 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 30,010 1,891,900,027 Rls. 53,436 $
181 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,237 1,864,950,000 Rls. 50,000 $
182 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 44,263 1,821,758,852 Rls. 55,095 $
183 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 11,534 1,820,067,505 Rls. 51,447 $
184 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 9,226 1,819,659,099 Rls. 52,920 $
185 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 52,747 1,805,307,964 Rls. 55,122 $
186 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 48,510 1,756,587,442 Rls. 51,840 $
187 8 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 27,925 1,739,246,842 Rls. 50,009 $
188 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 25,409 1,700,606,340 Rls. 45,479 $
189 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 26,602 1,686,666,642 Rls. 46,787 $
190 9 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 20,920 1,685,779,752 Rls. 47,368 $
191 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 9,107 1,673,799,368 Rls. 49,161 $
192 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 113,370 1,645,398,142 Rls. 49,575 $
193 3 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 28,712 1,642,019,791 Rls. 50,603 $
194 11 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 14,580 1,616,411,700 Rls. 43,740 $
195 6 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 16,120 1,616,191,200 Rls. 48,360 $
196 4 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 42,425 1,595,182,980 Rls. 49,012 $
197 7 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015090 ک ک ک شير 15,216 1,530,577,440 Rls. 45,648 $
198 12 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 21,000 1,501,879,000 Rls. 40,200 $
199 10 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 19,604 1,493,945,552 Rls. 41,168 $
200 5 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 2,620 1,484,768,814 Rls. 45,237 $
مجموع کل
339,467,412,376 ريال
مجموع کل
9,784,424 دلار